Dispens för glyfosatprodukter i växande grödor till foderproduktion

Kemikalieinspektionen har gett dispens för användande av glyfosat i växande grödor till foderproduktion. Här kan du läsa om villkoren och ladda ner de formulär som måste fyllas i och lämnas till oss före leverans.

Villkor för glyfosatanvändning

Glyfosat för avdödning av spannmål, ärter, åkerbönor till foder före skörd 2011 i Götaland och Svealand.

För dispensen för glyfosatanvändning gäller följande villkor:

 • Giltighetstid högst 120 dagar
 • De behandlade, skördade ärterna, åkerbönorna eller spannmålen ska hållas åtskilda från samma grödor avsedda för livsmedel
 • Högst en behandling per skifte
 • Karenstid 7 dagar mellan behandling och skörd för spannmål
 • Karenstid 10 dagar mellan behandling och skörd för ärter och åkerbönor
 • Dos: 0,36 – 0,54 kg aktiv substans (glyfosat) per hektar förutom för preparatet Roundup Max där dosen är 0,37 – 0,56 kg aktiv substans/ha

Dispensen omfattar spannmål, ärter och åkerbönor till foder där problem finns med omfattande liggsäd och groende kärnor till följd av den rikliga nederbörden. Möjligheten att använda glyfosat för avdödning av gröna växtdelar, groende ax och ogräs gäller:

 • Endast fält där axen gror, i fält med gröna, yngre växtdelar och fält med omfattande liggsäd där ogräs eller annan grön växtmassa tränger igenom. I dagsläget (2011-09-02) är läget mest akut i Halland, Värmland, delar av Västra Götaland samt områden i västra Mälardalen.
 • Spannmål, ärter eller åkerbönor som ska användas som foder.
 • Spannmål, ärter eller åkerbönor som behandlas med glyfosat före skörd ska särhållas från grödor för livsmedelsproduktion

Glyfosat är sedan tidigare tillåtet att använda i gröda avsedd för energiändamål, till exempel förbränning eller etanolproduktion, och omfattas därför inte av dispensen.

Vilka aktörer berörs?

 • Anläggningar som hanterar spannmål
 • Lantbrukare som ska sälja till eller köpa av grannar
 • Företagare med djurproduktion som avser att använda glyfosatbehandlad spannmål, ärter eller åkerbönor till eget foder

Branschen har kommit överens om följande:
I dialog mellan LRF och Svensk Mjölk, Sveriges Nötköttsproducenter, Sveriges Grisföretagare, Svenska Ägg, Svensk Fågel, Sigill Kvalitetssystem AB samt spannmålshandeln har vi kommit överens om följande:

För att acceptera spannmål eller ärter från glyfosatbehandlade fält som foder ska lantbrukarna:

 • Hålla isär behandlad och obehandlad spannmål eller ärter
 • Uppge till köpare om spannmålen, ärterna eller åkerbönorna är behandlade enligt dispensvillkoren. Detta gäller både vid leverans till foderindustrin och till andra köpare av fodergrödan
 • I syfte att minimera osäkerheten i mellangårdshandeln, anmodas köparen att begära intyg på att eventuell behandling skett enligt dispensvillkoren och att karenstiden uppfyllts, bland annat genom att utdrag ur sprutjournal bifogas. Att villkoren för behandling uppfyllts anges lämpligen i mellangårdsavtalet
 • För odlare som använder egen foderspannmål, foderärter eller åkerbönor till foder ska sprutjournal finnas tillgänglig och uppgift om karenstid kunna dokumenteras
 • För producenter anslutna till IP SIGILL gäller att beslut om bekämpning på grund av extra besvärliga förhållanden ska ske i samråd med rådgivare eller motsvarande. Se IP SIGILL Basregler 2011, regel 11.3B, Integrerat växtskydd.

Under förutsättning att hänsyn tas till punkterna ovan är LRFs uppfattning att berörda branscher instämmer i att spannmål, ärter och åkerbönor glyfosatbehandlade fält i Götaland och Svealand kan användas som foder i djurproduktionen.

Resthalter
Erfarenheten från 2008, då ett antal analyser på foderspannmål genomfördes, visar att resthalten glyfosat från behandlade fält i dos enligt dispensen ligger långt under gränsvärdet för livsmedel. Gränsvärdet för höstvete, rågvete, vårvete samt råg är 10 mg glyfosat/kg och för havre, korn gäller 20 mg/kg. 2008 års analyser visade värden mellan 0,0064-1,80 mg/kg spannmål.

Normalt görs stickprovskontroller i spannmålshandeln på såväl svensk som importerad råvara. 2010 års svenska stickprover visar fortsatt värden långt under de gränsvärden som finns gemensamt inom EU.

Behandling med glyfosat före skörd är tillåtet i till exempel Danmark, Belgien, Storbritannien, Tyskland, Irland, Frankrike, Polen och Österrike. I Danmark får man köra bland annat Roundup Bio i dosen 2,0-3,0 l/ha beroende på gröda.

PDF

Beslut bifall dispens Glyfosatprodukter 2011 (642 kb)

 

Avtal försäljning av glyfosatbehandlad foderspannmål eller ärter (6 kb)

Axving

Svenska Foder AB

Telefon
0510-828 00

Kundservice
020-83 00 00

Box 673

531 16 Lidköping

info@svenskafoder.se

Alla kontaktuppgifter