Om fusarium, DON och sortval

De senaste åren har det blivit allt större uppmärksamhet kring fusariumangrepp på svensk spannmål och då inte minst havre. Angrepp av vissa fusariumsvampar kan nämligen resultera i att det bildas DON (deoxivalenol), ett svampgift, i halter som gör att varan måste klassas ner till djurfoder eller bränslekärna. Under hösten har det också cirkulerat en del mer eller mindre underbyggda uppgifter om sortvalets betydelse i sammanhanget.

Sedan flera år arbetar branschen med riktlinjer ( se t ex på www.foderochspannmal.se )  för att utifrån modern forskning, försöka förhindra, eller i vart fall förminska, skadliga angrepp av fusariumsvampar.  De faktorer som enligt aktuellt forskningsläge har betydelse är i rangordning: Väderlek, växtföljd och förfrukt, jordbearbetning, skördetidpunkt, torkning och lagring samt sortval. Ser vi till de senaste årens problem verkar det som att vädret varit den helt avgörande faktorn.

Sortvalet är således av klart mindre betydelse än andra faktorer, men skall självklart för den skull inte negligeras. Sedan flera år är fusariumkänsligheten också en faktor som förädlarna tittar på och känsliga sorter sorteras numera bort på ett tidigt stadium.  Förhoppningen är att vi om ett antal år överlag skall ha sorter som har en hög resistens mot fusarium och DON.

Ifråga om de sorter som idag finns på den svenska marknaden är det i dagsläget bara ifråga om vete som det finns möjlighet att framhålla några sorter, framför andra. Bland höstvetesorterna anses bl a Ellvis, Kosack, Kranich och Olivin som mindre mottagliga och bland vårvetesorterna återfinns Dacke, Quarna och Triso. När det gäller havre, korn och rågvete pågår försök, men det finns fortfarande alldeles för lite försöksresultat för att dra några som helst slutsatser. Det går således inte att, utifrån rådande informationsläge framhålla t ex en havresort framför annan, när det gäller DON-känslighet.

Källa: Foder & Spannmåls Nyhetsbrev 419, dec 2012. 

 

Axving

Svenska Foder AB

Telefon
0510-828 00

Kundservice
020-83 00 00

Box 673

531 16 Lidköping

info@svenskafoder.se

Alla kontaktuppgifter