Forskning och utveckling högt på agendan i koncernen

Foderföretagen i DLG-koncernen, däribland Svenska Foder, har i vår inlett ett samarbete med Schothorst Feed Research (SFR) - en oberoende forskningsanläggning i Holland som arbetar med foderforskning för framförallt gris, fjäderfä och idisslare. Tidningen träffade Jesper Pagh som är vice koncern direktör i DLG-koncernen med huvudansvar för utfodring och nutrition.

-SFR erbjuder försöksverksamhet för storskaliga praktiska experiment samt forsknings och utvecklingsförsök i laboratorium. De säljer kunskap och har stort fokus på och god kännedom om marknaden och vad som efterfrågas i form av foder- och råvaruvärdering, samt vilka näringsbehov som dagens högproduktiva djur har, berättar Jesper Pagh.

Utmaningen för dagens foderindustri är hur man tillverkar foder med en optimal balans mellan kostnader, nutrition och djurhälsa utifrån de ingredienser som är tillgängliga på marknaden. SFR har tillgång till en stor mängd försöksdata på såväl gris, nöt och fjäderfä. Dessa resultat är exklusiv kunskap som kan användas i respektive foderföretag i koncernen. Koncernen har köpt ett paketet: Advanced Feed Package.

-Det här är inte fråga om grundforskning. Istället handlar det om fokus på precisa frågeställningar för en professionell produktion, konstaterar Jesper Pagh. SFR bedriver en forskning som är direkt tillämpbar ute hos lantbrukaren och som vi kan dra nytta av när vi utvecklar våra foder. Fokus på foder- och råvaruvärdering och vilka näringsbehov dagens hög¬produktiva djur har är frågor som är aktuella hos alla DLG-koncernens foderföretag.

-Gemensamt i DLG-koncernen har vi en stor portion know-how kring fodertillverkning och många års erfarenheter samlad feedback från det praktiska lantbruket. Vi kan därför ställa tydliga krav och frågeställningar till SFR. På så sätt får vi svar på de frågor vi ställer och kan utveckla och förbättra vår foderproduktion till nytta för producenterna.

För att få ut så mycket som möjligt av denna försöksverksamhet, har man dessutom bildat en gris-, en nöt- och en fjäderfägrupp, där man gemensamt ska koordinera utvecklingsprojekten till att ge optimalt resultat för alla inblandade bolag.

-Vi vill åstadkomma en tät dialog inom respektive grupp, och för att få en dynamik har vi en ansvarig för varje grupp. Vi kommer även varje år att ha minst ett seminarie där vi går igenom vad vi fått ut av samarbetet.

När Tidningen ställer frågan om skillnader i ländernas syn på foder och utveckling, är Jesper Pagh väldigt tydlig:

-Det är i princip samma frågor som är uppe på agendan för företagen i koncernen. Danmark, Sverige, Tyskland, Frankrike har liknande frågeställningar och vi upplever inga problem kring kommunikationen. Tvärtom ser vi tydliga exempel på hur vi kan dra nytta av våra gemensamma erfarenheter. Det här är benchmarking som kommer att ge resultat – i slutändan också för lantbrukarna.

Axving

Svenska Foder AB

Telefon
0510-828 00

Kundservice
020-83 00 00

Box 673

531 16 Lidköping

info@svenskafoder.se

Alla kontaktuppgifter