6Tolvträff Vinninga Eke 22 april 2015

6Tolv-projektet i Svenska Foder löper vidare och i de olika regionerna samlas lantbrukarna regelbundet för att diskutera frågor av odlingskaraktär. Den 22 april träffades västra regionens lantbrukare inom projektet på gården Eke utanför Vinninga.

Det är en solig vårdag på gården Eke utanför Vinninga. Här träffas ett tiotal personer som ingår i Svenska Foders 6Tolv-projekt. Mötet börjar med smörgåstårta, kaffe och samtal vitt och brett runt bordet rörande såmaskiner, vårvete och harvar. Och givetvis status på fälten, uppdateringar och utbyten.

Förutom de lantbrukare som ingår i 6Tolvprojektet är även Per-Olof Klang från Datalogisk och Knud Nissen från Yara på plats. Magnus Olsson från Svenska Foder är sammankallande.

Det blir snabbt diskussioner om olika ämnen.

-En fråga som uppkom och diskuterades var ”Varför sår vi på 12,5 cm? ”. Resonemanget är att det varit en gammal teknisk standard som man fortsatt följa. Samtidigt har undersökningar visat på mer optimal sådd med bredare mått.

Ämnet föreslås bli ett tema för gruppen till hösten. Magnus passar på att tala om vikten av att ha en uppdaterad markkarta men också komplexiteten kring en sådan. Den är inte en alenarådande lösning på hur man ska arbeta.

-Men ojämnheter i t ex fosforhalt på fältet – ett känt problem – ses som en indikation på att man kan öka skörden genom att jämna ut dessa, säger Magnus. En alltför låg fosforhalt innebär en tydlig skördeförlust. Det är konkreta åtgärder som ger resultat.

Per-Olof Klang från Datalogisk visar inlogg på 6Tolvsidan i Datalogiskt system. Här ska allt man gör på de fält som avsatts för projektet registreras: vad man gödslat med, klippning, väderförhållanden osv. Här kan man då också se vad kollegorna i 6Tolvprojektet har gjort. Och vilka resultat detta ger.

Knud Nissen på Yara berättade om N-sensorer. Sensorerna i traktorn kopplas till en spridare för en variabel gödselgiva. Där mäts klorofyll och bladmassa och beräknas aktuellt behov – så att rätt mängd sedan sprids. Och Knud är tydlig:

-Samma giva som förra året blir nästan alltid fel!

Vikten alltså att ta olika parametrar på allvar då man ska fatta beslut för insats i fältet.

Det fördes också en diskussion om mervärdet i att få en jämn skörd. Om man har möjlighet att sprida anpassat till förutsättningarna över sina fält innebär det en jämnare skörd. Detta är av intresse för köparen av spannmålen och en betydligt mer pålitlig indikation än ett stickprov.

Efter diskussionerna inomhus, tittar man på fält där det odlas Ellvis och Praktik. Det visas också hur en sensor i en traktor mäter fältets kvävebehov. Och inte behöver man inte åka med i traktorn för att se hur det ser ut, utan kan bekvämt stå kvar och bevaka det hela från en annan skärm.

Budskapet från odlarna var solklart:

-Det här är intressant teknik som vi gärna vill prova!

6Tolv-odlarna blir också inbjudna till Borgeby Fältdagar onsdagen 24/6, där det äger rum en 6Tolv-träff. Magnus Olsson lägger också på förslag nästa datum för träff som spikas till 26/5, då temat blir svampbehandling i stråsäd.

6Tolv-gänget i Vinninga

Svenska Foders Magnus Olsson, säljare i Svenska Foder kollar grödan tillsammans med lantbrukare som ingår i projektet.

Här övervakas traktorns sensor på bildskärmen.

Axving

Svenska Foder AB

Telefon
0510-828 00

Kundservice
020-83 00 00

Box 673

531 16 Lidköping

info@svenskafoder.se

Alla kontaktuppgifter