Gödsla för nettot

För att få goda vallskördar gäller det att känna sin jord och hur man bäst hjälper grödan att leverera. Då gäller det att gödsla rätt.

Kalium
Kaliumhalten påverkar vallen på olika sätt beroende på om den är för låg respektive för hög. Man har analyserat kaliumhalten i 6 890 vallprover från olika gårdar runt om i Sverige. Det visade sig att hela 30 % av dessa prover låg under den optimala kaliumhalten. 10 % av proverna låg över.

Den optimala kaliumhalten ligger mellan 20-30 gram kalium/kg ts. Om man ligger under denna halt får man en skördesänkning. Hamnar man däremot över 30 gram kalium/kg ts – ja då kan man få problem med bland annat fruktsamhetsstörningar. Båda dessa är begränsande och kostar dig pengar. Det gäller alltså att även här analysera marken ordentligt, för att kunna utnyttja denna kunskap till att optimera sin produktion. En kaliumanalys är en färskvara eftersom kaliumhalten i marken varierar kraftigt vid en vallodling. Optimalt är att göra en årlig jordanalys och om man inte gör det bör man åtminstone göra det då man anlägger vallen.

Svavel
Svavelnedfallet från luften har minskat med cirka 60 % de senaste 15 åren. Detta på grund av att det atmosfäriska svavel-nedfallet har minskat med upp till 60 % sedan 80-talet och det fortsätter att minska. Svavelbrist påverkar vallskörden negativt – både när det gäller kvantitet och kvalitet. Det är inte alltid en lindrig svavelbrist syns. Men den kan ändå orsaka ett betydande skördebortfall. Såväl protein – som sockerinnehåll kan sjunka. Man upptäcker lättast svavelbrist genom att man får bleka vallar. De yngsta bladen ljusnar i motsats till kvävebristen, där istället de äldre bladen ljusnar först.

En årlig gödsling med svavel ger både optimal skörd och optimal halt i fodret. Men det är framförallt balans man strävar efter i förhållandet mellan svavel och kväve. Ett förhållande 7-1 (N-S) är att rekommendera.

Följande faktorer är viktiga vid planeringen av gödsling:
• Vallens sammansättning (andel gräs/baljväxter)
• Förväntad skördenivå
• Vallålder
• Tillgång till stallgödsel

I första hand är det kväve, kalium och svavel som har stor effekt på det enskilda vallårets avkastning. Dessa näringsämnen kan inte förrådsgödslas över växtföljden utan ska tillföras årligen. Kväve och kalium fördelas mellan skördarna. Svavelbehovet däremot kan ges till första skörden.

Axving

Svenska Foder AB

Telefon
0510-828 00

Kundservice
020-83 00 00

Box 673

531 16 Lidköping

info@svenskafoder.se

Alla kontaktuppgifter