Fokus på smågrisarna ger bättre lönsamhet

Svenska Köttföretagen har infört en produktivitetspeng gällande smågrisproduktion. Det är ett tillägg som betalas ut per smågris till besättningar som producerar över 24 smågrisar per sugga och år. Målet är att öka fokus på produktionsuppföljning, produktionsförbättrande åtgärder och öka efterfrågan på kvalificerad rådgivning i besättningarna.

-Produktivitetspengen är ett tillägg som betalas ut per smågris till besättningar som producerar över 24 smågrisar per sugga och år, berättar Olof Månsson, produktchef Gris i Svenska Foder. Tillägget ger 5 kr för besättningar som har en produktivitet mellan 24,0 – 26,0 grisar per årssugga och 10 kr för besättningar som har en produktivitet på över 26,1 smågrisar per sugga och år.

Som producent måste man ha produktionsuppföljning via PigWin/WinPig och göra produktionsrapporter med avstämningar som omfattar både suggor och smågrisar. Dessutom ska det finnas minst två stycken avstämningar som omfattar 250 dagar i PigWin. Alla perioder som avslutas under året räknas in i medeltalet. Resultatet måste vara Gård och Djurhälsan tillhanda senast den 28 februari nästkommande år.

-Tillägget betalas ut för alla grisar som har producerats under ett kalenderår t.o.m. 2017. För år 2015 utbetalas tillägget för grisar producerade från och med juli, eftersom satsningen träder vid halvårsskiftet.

Satsningen från Svenska köttföretagen grundar sig i att vill öka fokus på att förbättra produktionen. Att det finns en förbättringspotential hos de svenska producenterna.

Precis denna typ av satsning har Svenska Foder arbetat under ett antal år, under namnet På väg mot 30. Målet med denna satsning har varit att få upp antalet smågrisar per sugga och år och att man som producent faktiskt kan påverka sin situation genom management.

-2010 när Svenska Foder startade upp Mot 30 var det antalet smågrisar per sugga och år man menade utgjorde det bästa nyckeltalet för att mäta produktionsresultatet. Det fångar upp såväl fruktsamhet, management, utfodring och avel.

-Man kom fram till att just antalet smågrisar per sugga och år såg var det bästa nyckeltalet för att mäta produktionsresultatet. Det fångar upp såväl fruktsamhet, management, utfodring och avel. Vi har också identifierat fyra förbättringsområden som fortfarande gäller:

  • Fler levande födda
  • Färre döda spädgrisar
  • Kortare digivningstid
  • Färre improduktiva dagar

Olof Månsson menar att det inte bara är foderutvecklingen som Svenska Foder kan bidra med.

-Visst är vår huvudsakliga uppgift att leverera effektiva foder för en god produktion. Och det är viktigt att påpeka att den foderutveckling vi sysslar med grundar sig i vår kunskap kring Mot 30.

-Men jag menar att våra säljare kan också bidra med goda erfarenheter när det gäller rena managementfrågor. I och med att vårt projekt Mot 30 har löpt i vår dagliga verksamhet så har vi fått en erfarenhetsbank kring denna problematik som vi gärna delar med oss av. Målet för oss är ju att våra kunder tjänar pengar, avslutar Olof Månsson.

 Olof Månsson, produktchef Gris

Axving

Svenska Foder AB

Telefon
0510-828 00

Kundservice
020-83 00 00

Box 673

531 16 Lidköping

info@svenskafoder.se

Alla kontaktuppgifter