Film&Film Wrapping: Testad i fält

Om man ska ha ett bra ensilage till sina kor, är några saker mycket viktiga. Bra grundmaterial, självklart, det vill säga en bra  vallkvalitet. Och ett ensileringssystem som lyckas bibehålla den kvaliteten och minimera skördeförlusten. Då är ett bra inplastningssystem oerhört viktigt. Film&Film wrappingsystemet är inplastningssystem som ökar i popularitet i Europa enligt Formipacs Andreas Sorby, som berättar mer om systemet här:

-Film&Film wrapping är ett inplastnings-system Formipac har utvecklat. I detta system används Baletite, som är en bred polytenfilm, för att hålla ihop balens innehåll innan balen plastas in. Istället för att använda nätlindning för att binda balen används Baletite. De som testat F&F wrapping-systemet i fält de senaste tre åren menar att den här tekniken har fler fördelar i jämförelse med traditionell ballindning.

Systemet har utvärderats av en Dave Davies som är expert på våm-/ensilagemikrobiologi och har många meriter inom forskning kring ensilering. Han testade systemet på en professionell gård för får och nötkreatur i Storbritannien. 44 ensilagebalar analyserades där hälften av fixeringsmetoden var nätlindning och häften med Baletite. När balarna hade plastats hämtades de omedelbart till gården för buntning och lindades in för att förhindra skada från fåglar.

206 dagar efter ensilering, öppnades 12 balar från varje behandling och ensilagekvaliteten utvärderades enligt följande:

• Trycktest – syftet var att se hur snabbt, trycket återgick till normala, atmosfäriska nivåer.

• Ytangreppsutvärdering – genom att avlägsna all förekomst av ytangrepp i en bal och därefter väga den för att utvärdera hur stor procentuell nivå av balen som påverkats.

• Ensilageanalys – borttagning av ett kärnprov från varje bal som sedan skickas till ett oberoende labb för standardanalys av ensilaget.

Några intressanta fynd har gjorts vid resultaten från utvärderingen på gården.-Trycktestet visade på att Baletite-balarna var tätare än nätlindningsbalarna. Baletitebalarna hade mycket lägre medelvärde för ytangrepp per bal jämfört med nätlindningsbalarna. Det är också värt att notera att när en bal hade skadats var den maximala ytangreppsförlusten för Baletitebalarna 25,6 kg jämfört med motsvarande förlust för nät-lindningsbalarna på 72,6 kg. Det visar verkligen hur viktigt det är att man hanterar balarna väl för att undvika skador efter inplastning, konstaterar Andreas Sorby.

Efter gårdsutvärderingen visade de analyserna av ensilaget att Baletite-balar också hade bättre ensilagekvalitet:

-Nätlindningsbalarna hade lägre ts-halt än Baletitebalarna. Baletiteensilaget hade högre sockernivåer och även lägre pH-värde, liksom en lägre nivå av ammoniak-N. Ammoniak-N-koncentrationen i ensilageprovet erbjuder ett mått på nedbrutet protein och ju lägre nivån är, desto mindre protein har brutits ned. 

Sammanfattningsvis hade testet som genomfördes under gårdsförhållanden demonstrerat att Film&Film-inplastade balar hade:

  • 7,5 % mindre ts-förlust på F&F-balar jämfört med nätlindningsbalar, på grund av utökad fermenteringsprocess.
  • 80 % mindre ts-förlust på F&F-balar jämfört med nätlindningsbalar, på grund av ytangreppsbildning på balen.
  • en övergripande reduktion på 52 % på F&F-balar jämfört med nätlindningsbalar i ts-förlust.

-De minskade förlusterna som blev möjliga med F&F wrapping-systemet innebär att lantbrukaren fick mer foder till sina djur, säger Andreas. Det är viktigt att konstatera att en mjölkproducent som har bättre lagring av sitt foder kan se avsevärda ekonomiska fördelar:

Lantbrukaren i försöket fick i genomsnitt 7,35 kg ts per bal med F&F wrapping-systemet.

I form av 1 kg ts = 11,8 MJ ME (Metabolisable Energy), innebär detta att lantbrukaren tjänade 86,73 MJ ME per F&F-bal (7,35 kg TF x 11,8 MJ ME). 

För att producera 1 liter mjölk behöver du: ± 5,8 MJ/liter MJ ME. 

Besparingen i genomsnitt blev därför 86,73 MJ ME för var och en av F&F-balarna, vilket kunde ge ytterligare 15 liters mjölkproduktion (86,73/5,8 = 15 liter). 

Med andra ord: 15 liter mjölk per nätlindningsbal gick förlorade.

-Dr Davies kommenterade testresultaten med att de Baletite-behandlade balarna utesluter mer syre från balen, vilket främjar snabbare fermentering i de tidiga stadierna, samtidigt som en mer syrefri miljö bibehålls under hela balförvaringstiden, avslutar Andreas Sorby.

Axving

Svenska Foder AB

Telefon
0510-828 00

Kundservice
020-83 00 00

Box 673

531 16 Lidköping

info@svenskafoder.se

Alla kontaktuppgifter