Höstgödslingen lägger grunden för rapsskörden

av: Gunilla Frostgård, Forskning och utveckling,miljö och rådgivning för lantbruk på Yara

Ju bättre rustad höstrapsen är redan på hösten, desto bättre klarar den av påfrestningar under vinter och vår. YaraMila Raps i samband med sådd förbättrar rapsens kväveupptag och övervintring.

För att klara vintern och snabbt komma igång när våren kommer måste rapsen under hösten hinna utveckla ett bra rotsystem och växa till även ovan mark.Genom att gödsla balanserat från början, hjälper vi rapsen att klara de
påfrestningar som kan komma under vinter och tidig vår. En annan stor fördelmed rätt höstgödsling är att kväveeffektiviteten ökar genom att behovet av kväve på våren minskar.

Bättre vinterhärdighet

Det är lätt att glömma risken för utvintring efter ett par relativt milda vintrar, men vi behöver inte gå så långt tillbaka
för att minnas problem med raps som utvintrat på grund av tuffa vintrar och vårvintrar. Ju bättre skick rapsen är i när
vintern kommer, desto bättre kan den klara påfrestningarna.

Bild 1 visar ett försök i Östergötland tagen våren 2013, där utvintringen var stor. Parcellerna gödslade med YaraMila Raps stod gröna när våren kom och kunde lätt skiljas från de som fått bara Sulfan eller annan NPK. Dessa rutor hade ett betydligt lägre plantantal och var mer ojämna.

Andra påfrestningar

När alla betingelser är perfekta, när jorden innehåller allt rapsen behöver, när vintern är mild och tillgången på vatten och näring är obegränsad så är skillnaderna mellan olika strategier och val av gödselprodukter kanske inte är stora. Men vid påfrestningar såsom torka eller packningsskador märks snabbt fördelen med att rapsen redan tidigt utvecklat ett starkt rotsystem.

Detta kunde demonstreras i Gropen på Borgeby fältdagar förra året, där de parceller som gödslats med YaraMila Raps växte snabbare och blev kraftigare än de som bara fått Sulfan. Allra störst var skillnaderna i den del som var packningsskadad.

Högre N-upptag på hösten innebär lägre N-behov på våren

En försöksserie som låg under tre år 2013-2015 visade att höstraps som fått NPK på hösten i genomsnitt tar upp ca 10 kg mer N än den raps som bara får Sulfan. (Se exempel från Bjärred bild 3.) 

Med kunskap från Svensk Raps försök om kvävebehov på våren, vet vi att detta innebär att vårgivan kan sänkas med i storleksordningen 20 kg N. Mindre mängd N per kg skördad raps ger en högre kväveeffektivitet, vilket i sin tur förbättrar såväl ekonomi som miljöpåverkan.

Vårgödsling efter behov

Enligt Svensk Raps rekommendationer kan vårgivan anpassas efter hur kraftig grödan är på hösten. Ju större kväveupptag (inom rimliga gränser) på hösten, desto lägre är vårens behov. För att undvika förluster och för att kunna anpassa vårgivan efter årsmånen är delning det bästa alternativet. Bästa produktval för första och andra vårgödsling är YaraMila Raps + Sulfan eller enbart Sulfan + Sulfan om marken har ett högt PK-innehåll.

 

Bild 1. YaraMila Raps i Bild 2 hjälpte rapsen till en bättre övervintring än andra  
NPKprodukter och Sulfan (i bilden här ovan). Bilden är från ett försök i Östergötland
våren 2013.
Bild 2. Bjärred hösten 2012. 21 kg mer N togs upp i de led som fått NPKS jämfört med
bara Sulfan. Denna skillnad bibehölls till våren och effekten blev också en högre skörd.
Bild 3. Strax innan ”Gropen” grävdes på Borgeby 2015 visar Erik Olsson, HIR Skåne,
skillnaden mellan parceller som gödslats på olika sätt. Med YaraMila Raps (vänster)
blev grödan kraftigare, klarade packningen bättre och mindre N krävdes på våren
jämfört med om bara Sulfan tillförts (höger).

 

Axving

Svenska Foder AB

Telefon
0510-828 00

Kundservice
020-83 00 00

Box 673

531 16 Lidköping

info@svenskafoder.se

Alla kontaktuppgifter