En positiv kraft för svenska mjölkbönder

Stefan Gård på gården Tolerud i
Värmland

Stefan Gård, Ordförande för Sveriges Mjölkbönder, är en för många känd och engagerad debattör som ofta synts i svensk allmänmedia de senaste åren. Förutom engagemanget för andra bönder arbetar utvecklar han också sin egen verksamhet med 130 mjölkkor. Förväntningarna på ett givande samtal var därför höga när jag en högsommardag körde mot Stefans gård Tolerud i Värmland (340 ha) och möttes av Stefan vinkades från verandan.

Efter att parkerat bilen och hälsats välkommen slås man som ”förstagångsbesökare” att Stefan har en i grunden positiv syn på livet och tillvaron. Stefan säger glatt och efter att ha utbytt de första artighetsfraserna:

- Jag har fått en medicin mot lunginflammation som gör att vi får lov att hålla oss inomhus – vad kul att du ville komma hit.

Vårt ganska korta möte denna julidag samtal skulle komma att handla om mjölkböndernas utmaningar i allmänhet, men också förslagen till lösningar för en bra framtid. Jag konstaterar snabbt att jag knappast är den första som uppfattar Stefan som en i synnerhet engagerad kraft för en positiv utveckling av svenskt lantbruk och får snabbt svaret:

- Jag lägger hellre frustrationen på att göra något konstruktivt, än att gå och sparka i en ladugårdsvägg. Tillfredsställelsen kommer när man får kontakter som på riktigt kan driva saker framåt, menar han.

Samtidigt tar engagemang tid. Det som sägs idag är sådant som lyfts redan för 2-3 år sedan:

- Något som jag lärt mig är att insatserna bör vara långsiktig, eftersom processerna är långsamma, säger Stefan Gård. Ordet lobbyist är inget jag gillar men jag tycker att en sådan påverkan är nödvändig för att få maktens öron. Sammantaget är vi en bransch som har varit dåliga på detta under många år.

Det har hänt mer än en gång att SVTs Aktuellt-redaktion ringer Stefan i egenskap av Ordförande för Sveriges Mjölkbönder. Det är något som Stefan upplever som hedrande samtidigt som han förvånas över att de inte vänder sig till de som befinner sig högre upp i hierarkin – personer Stefan själv har bra kontakt med, även om de i sak kan ha olika uppfattningar.

- Men det är resultaten från debatter och åsiktsutbytena som är det viktiga – inte hierarkifrågan, konstaterar han.

Som företagare i lantbruket är innovation och idérikedom värdefull. Stefan står i begrepp att projektera för att utveckla sin verksamhet. Projekt av den storleken involverar många olika parter. Förutom länsstyrelse och kommun är naturligtvis engagemang från banker eller investerare viktiga precis som för vilken annan verksamhet som helst. Under en av få gånger under vårt samtal går det att skönja en besvikelse hos Stefan när han uttrycker att den allmänna jargongen hos bankerna har blivit dystrare efter de tuffa förutsättningar som svenska mjölkbönder levt under de senaste åren. Stefan tycker, precis som bankerna, att kalkylen skall vara rätt. Men han menar att det är synd om bankerna är den institution som har fångat upp den trend som andra investerare bortser från bara för att det rör satsningar i mjölkproduktion.

- Andra projekt med sämre kalkyler och högre risker har varit lättare att få stöd för, har jag fått erfara. Bara det inte handlar om mjölkproduktion, menar Stefan.

När Stefan reflekterar över senaste årens utveckling för svenska mjölkbönder hymlar han inte om att det varit tufft. Positivt är att den tuffa situationen också skapat ett visst tryck för att verka för svensk mjölk. Stefan var själv med i den grupp av frivilliga mjölkproducenter som åkte till Bryssel på eget bevåg i höstas för att verka för bättre förhållanden för de svenska mjölkbönderna. Det går inte att utesluta att engagemanget i Bryssel bidrog till att de svenska mjölkbönderna fick 154 miljoner i mjölkstödspengar (hälften betalades av EU och hälften av Sverige).

- Det är visserligen småpengar i sammanhanget, men jag är övertygad om att det går att påverka och förändra, om man har ett engagemang och hjälper beslutsfattare att förstå hur vår vardag ser ut. Gensvaret är i alla fall tillräckligt för att jag skall kämpa vidare för att vi också fortsättningsvis skall få fortsatt stöd, säger Stefan  

Att situationen för lantbrukarnas situation i allmänhet har hamnat i allmänhetens blickfång är positivt även om priset för Sveriges mjölkbönder varit onödigt högt. Dialogen med politiker och andra makthavare har utvecklats positivt och är något som fordras för att vi skall få ihop ”helheten”. Stefan menar att ingen enskild person eller grupp kan få ihop helheten på egen hand:

- Politiker och departement förstår inte hur beslut påverkar på gårdsnivå. Och på gårdsnivå förstår vi inte alltid beslutsvägarna eller hur arbetet bedrivs på departement eller i politiska grupper. För att få ihop helheten fordras det välvillighet, samarbete och engagemang som är större än egenintresset oavsett vilka intressen man representerar, sammanfattar han.  

Stefan med framtidens lantbrukare

Orken är ibland det som kan tryta. Att parallellt med att driva den egna verksamheten och samtidigt driva branschens frågor kan av förklarliga skäl vara påfrestande. Att andra aktörer och partners i näringen som till exempel Svenska Foder backar upp på ett tydligt sätt har därför varit värdefullt:

- Företag har ibland staber och personal som kan backa upp på ett sätt som jag eller andra enskilda lantbrukare inte mäktar med – kan vi därför samarbeta bättre blir effekten ännu större, säger Stefan.

Verkligheten är inte alltid vacker beroende på vilket perspektiv vi väljer att se utifrån (konsument, producent, leverantör, myndighet etc) - men det är viktigt att våga stå upp för en verklighet och sanningsbeskriving även i de fall där vi inte är så bra. Djurskyddet är något sådant där olika intressegrupper vill vinna debatten till ett så högt pris, att vi sällan diskuterar lösningarna på konsekvenserna av de olika perspektiven. Samma sak är det i diskussionerna, eller avsaknaden av dem, rörande särlagstiftning och självpåtagna svenska regler som påverkar lantbrukets lönsamhet på ett negativt sätt.

- Att lyfta ett problem är inte att vara pessimist, eller en dålig människa, vilket en del kan anse: Pessimist är man inte om man beskriver ett problem och samtidigt har en plan för hur något skulle kunna lösas eller idéer på hur det kan bli bättre. De som föreslår planer ser jag som optimister snarare än pessimister, säger Stefan bestämt.

Ur ett rent nationellt perspektiv bör vi inte utveckla några nya idépolitiska agendor, menar Stefan. Istället bör vi fokusera på pragmatism. Resultat är viktiga för branschens som helhet.

- Till syvende och sist är alla i näringen intresserade av svensk mjölknärings- och lantbrukets framtid. Därför måste vi kunna nypa i alla ändar och fokusera på det vi kan göra bättre, även om vi alla aktörer har anledning att göra eftergifter i något vi tidigare sagt av prestige eller principskäl.

 -Brainstorming måste vara fri från fördömande av andras idéer för att de inte nödvändigtvis är ”lika bra” som ens egna. Att därför samarbeta närmare som bransch och dela på bördan för att åstadkomma förändringen vi alla behöver (leverantörer, enskilda lantbrukare samt branschorganisationer) bör vara prioritet.

Ett tydligt mål för Sveriges Mjölkbönder är att plocka tillbaka värdigheten i att producera mjölk till ett netto som är större än det vi har idag:

- Ett pris på 2,32 kronor/l  till Arla och andra grossister gör det ovärdigt och är inte långsiktigt hållbart. Detta skall jag medverka till att förändra, säger Stefan bestämt.

- Jag ser en möjlighet i att få stora detaljister att visa en ökad solidaritet gentemot svenska bönder, genom att ta bättre betalt för svensk mjölk då den - precis som andra svenska produkter - fungerar som en lockvara till butiken. Att konsumenten skulle bry sig om ett något högre pris, bedömer jag som liten – men om så skulle vara fallet, kanske de istället kan erbjudas den lågt prisade mjölken från Arla (som inte är hämtad från Sverige).

- Det finns många idéer på lösningar, om vi bara samarbetar och tänker långsiktigt och vågar att fatta beslut, avslutar Stefan Gård positivt.

Axving

Svenska Foder AB

Telefon
0510-828 00

Kundservice
020-83 00 00

Box 673

531 16 Lidköping

info@svenskafoder.se

Alla kontaktuppgifter