Tolkningshjälp av hygienisk analys av grovfoder

I våra hygienpaket för hö och halm undersöker vi innehåll och mängd av 
mögelsvamp, både den totala och den som uppkommer vid lagring. Vi undersöker om mögelsvampen Aspergillus fumigatus finns i provet samt även förekomst av jäst och det totala antalet bakterier. Vattenaktiviteten bestäms också.
I hygienpaketet för hösilage och ensilage undersöks torrsubstans, mögelsvamp total, Aspergillus fumigatus, jästsvamp, Enterobacteriaceae, E. coli och pH.

Mögelsvamp-total
Inbegriper mögelsvampar som uppkommit både på fält och under lagring. 
Mögel kan ge sänkt smaklighet och försämra näringsvärdet. Det kan även orsaka allergier hos både människor och djur. Mögelsvampar som stressas kan bilda toxiner som kan vara väldigt skadliga.

Mögelsvamp-lagringsflora
Uppkommer under lagring om grovfodret inte lagrats på rätt sätt. Lagringsmögel kännetecknas av att det kan växa i torrare miljöer än fältmögel. Mögel behöver luft och vatten för att kunna växa och förekommer lagringsmögel i ensilage eller hösilage har detta inte lagrats helt lufttätt. Ju torrare det inplastade grovfodret är desto svårare är det att pressa ut all luft. Det är även större risk att det går hål på plasten.

Aspergillus fumigatus
Är en mögelsvamp som kan orsaka luftvägsproblem hos både människor och djur. Den finns främst i torrare material som hö och halm men man kan även hitta den i hösilage.

Jästsvamp
Kan växa både med och utan syre. Den växer dock snabbare med syre än utan. Man har inte kunnat se att de jästsvampar som växer i hö och ensilage orsakar några direkta hälsostörningar men de ökar risken för varmgång, näringsförluster och mögeltillväxt. Man hittar ofta jäst i torrare ensilage/hösilage och riklig förekomst är ofta ett tecken på att det läckt in luft.

Vattenaktivitet
Mäter hur mycket vatten som är tillgängligt för mögel och bakterier. Både bakterier och mögel behöver en viss halt tillgängligt vatten för att kunna föröka sig. Om vattenaktiviteten är högre än 0,70 finns det tillräckligt med tillgängligt vatten åt dem och då anses inte fodret lagringsstabilt. Vattenaktiviteten bör alltså ligga under 0,70.

Totala antalet bakterier
Bakterier behöver mer vatten än mögel för att föröka sig men det finns bakterier som kan leva och föröka sig både med och utan syre. Ett högt bakterieinnehåll kan uppkomma om man fått in jord i ensilaget och eller om man inte förtorkat materialet eller om torkningen tagit lång tid.

Enterobakteriaceae
Finns i jord och gödsel och kommer lätt med i ensilaget. De kan dock inte växa vid låga pH och därför är det viktigt att pH i ensilaget sänks snabbt så att tillväxten av dessa bakterier förhindras. Avsaknad av enterobakterier är en bra indikation på att ensileringen lyckats.

E. coli
Ingår i gruppen Enterobacteriaceae och är en vanlig tarmbakterie. 

Bedömning
Resultaten av mögel, jäst och bakterieranalyser redovisas i log cfu per gram. I tabell 1 redovisas riktvärden för bedömning av den hygieniska kvalitén i ensilage och hösilage och i tabell 2 redovisas riktvärden för hö och halm.

Tabell 1 Riktvärden för bedömning av kvalitén i ensilage/hösilage

  Torrsubstans < 35% Torrsubstans >40%  
  Bra Dålig Bra  Dålig  
Mögelsvamp - total <2,5 log cfu/g >4,0 log cfu/g <3,0 log cfu/g >4,5 log cfu/g  
Jästsvamp <3,0 log cfu/g >4,0 log cfu/g <4,0 log cfu/g >6,0 log cfu/g  
Enterobacteriaceace <2,0 log cfu/g >4,0 log cfu/g <2,0* log cfu/g >6,0 log cfu/g  
E.coli <1,0 log cfu/g >2,0 log cfu/g <1,0 log cfu/g >5,0 log cfu/g  
pH** <4,5 >5,0 <5,5 >6,0  

*Högre värden kan accepteras i hösilage med högre torrsubstanshalter
**Acceptabelt pH påverkas av torrsubstanshalten.

Tabell 2. Riktvärden för bedömning av kvalitén i hö och halm

Parameter Riktvärden
Mögelsvamp - total <5,5 log cfu/g
Mögelsvamp - lagringsflora <5,0 log cfu/g
Aspergillus fumigatus <2,0 log cfu/g
Totala antalet bakterier <8,0 log cfu/g 
Vattenaktivitet <0,70


Ladda ner som produktblad >>

Axving

Svenska Foder AB

Telefon
0510-828 00

Kundservice
020-83 00 00

Box 673

531 16 Lidköping

info@svenskafoder.se

Alla kontaktuppgifter