Fyrtornet på lantbruksmarknaden

En ny strategi för DLG-koncernen har presenterats i samband med att resultatet för 2016 kommuniceras officiellt. Denna strategi sträcker sig fram till och med 2021 och är en plan för hur DLG ska ta sig an framtiden. Målet är att vara en vägvisare, ett fyrtorn i branschen: en som andra följer och ser upp till. Tidningen mötte upp med Koncernchef Kristian Hundebøll för att höra bakgrunden till den nya strategin och framtiden för DLG-koncernen.

DLG-strategin ”Leading the way 2021” har fokus - precis som namnet avslöjar – på att vara en koncern som visar vägen. Som inte går i andras ledband, utan som tar ansvar för branschen i stort och blir den partner till lantbruket som branschen behöver. Det räcker inte att anpassa sig efter marknaden, man måste också våga styra den, ta ansvar för den.

Kristian Hundebøll, som kom till DLG redan 2001 och blev koncernchef för DLG 2013, har på nära håll följt den snabba tillväxt som DLG genomgått under de år han varit verksam. Samtidigt har lantbruket genomgått stora förändringar. På ett sätt är det dessa båda parametrar som sammantaget ligger till grund för strategiplanen som nu presenteras.

-DLG-koncernen växte snabbt under de första 10-12 åren då jag kom till bolaget. Vi investerade i många nya verksamheter, vi expanderade internationellt och hade samtidigt en stor organisk tillväxt. Det här var rätt sätt just då. Det var så vi positionerade oss. Men det skapas lätt en smula spretig kultur när man växer på detta vis. Det är då vi började konsolideringen av koncernen, då vi tittade närmare på vad som fungerar och inte fungerar.

Därefter har koncernen efterhand avyttrat de verksamheter som inte passar in i en tydlig och enkel struktur med fokus på de tre kärnområdena Lantbruksprodukter, Vitaminer & Mineraler och Service och Energi. Att fokusera på dessa tre områden är en följd av den analys man gjort över lantbruksmarknaden och hur man bäst ska kunna tillgodose sina kunder.

-Lantbruksmarknaden förändras hela tiden, säger Kristian Hundebøll. Men just nu upplever vi en omfattande strukturomvandling och en förändring av spelreglerna. Morgondagens kund är extremt kompetent och professionell och ställer höga krav på oss som handelspartner – med rätta. Ska vi som koncern lyckas i världens viktigaste bransch måste vi kunna matcha denna kunds behov.

-Detta föranleder vår nya strategi. Leading the way 2021 ska serva den nya generationens lantbrukare. Vi är idag Europas största lantbrukskoncern mätt på volym/ton (9 miljoner ton spannmål, 3,7 miljoner ton foder, 2,5 miljoner ton råvaror, 5,1 miljarder SEK i växtskydd, 2,1 miljoner ton gödsel, 0,2 miljoner ton utsäde). Då duger det inte att följa vad andra gör. Vi måste göra allt smartare, enklare, på ett sätt som skapar värde för lantbrukaren.

Kompetensen hos DLGs medarbetare måste vara på topp. Man kommer att fortsätta att utbilda säljare ytterligare, och supportapparat måste vara vass och kompetent, för att kunna möta ett utvecklat lantbruk på rätt nivå.

-Eftersom lantbrukaren tänker alltmer i liknande banor oavsett om man kommer från Leipzig, Lidköping eller Lunderskov, ska vi hitta lösningar inom koncernen som vi kan dela och sprida till alla våra länders lantbruksområden. Det handlar om en erfarenhetsutveckling med fokus på kvalitet, som vi ska backa upp genom digitala lösningar och nya system som förenklar för kunden att göra affärer med oss.

Det är därför man under strategiperioden också måste vässa sina andra instrument. Inte bara medarbetarna.

-Vi måste möta teknikutvecklingen på ett ännu mycket bättre sätt. Digitaliseringen går rasande fort. Idag finns en kunskap hos våra kunder kring smarta hjälpmedel som vi som affärspartner måste uppdatera för att fortsatt vara relevanta.

-Det handlar dels på en grundläggande nivå, där vi idag har vi olika IT-supportsystem i de olika länderna – det innebär en risk. Därför behöver vi ha en IT-strategi på koncernnivå för att kunna skärpa riskstyrning i en skiftande marknad. Ska vi kunna dra nytta av inköp för att kunna leverera våra kunder runt om i vår koncern bästa möjliga pris, måste vi också kunna ha en ordentlig överblick eftersom det kan se så olika ut i olika länder. 

-Dels handlar det om att utnyttja ny teknik, hjälpmedel som kan förenkla för lantbrukaren i hans dagliga verksamhet.

Svenska Foders del i koncernen är fortsatt väldigt viktig och Kristian Hundebøll konstaterar att även på den svenska marknaden blir utmaningarna större och större.

-Precis som för koncernen i stort, är Svenska Foder en aktör som är viktig på den svenska marknaden. Men det förpliktigar. Svenska Foder måste ta ansvar och ha nya tankar kring pris och kvalitet för att utmana sig själv och vara en trovärdig affärspartner.

-Under några år har man haft resultaten med sig. Då är det lätt att man vilar på lagrarna. Men så händer det något, en ny konkurrent kommer in, nya produkter som levererar det inte vi kan leverera. Det bara bevisar att man aldrig kan slappna av, för då tappar man momentum. För Svenska Foder gäller det att finna balansen i bolaget när det gäller stora poster som spannmål och logistik. Dessutom måste man sätta ambitiösa mål, pressa sig själv, för att bli unika med hjälp av den kompetens som finns i Svenska Foder.

-För några år sedan tappade vi platsen i topp som bäst på färdigfoder för grisar. Plötsligt var vi inte längre bäst kvalitetsmässigt. Då blev det tydligt att vi slappnat av och behövde ta nya tag för att åter vara nummer 1. Idag ligger vi återigen på topp.

Det är vad strategin Leading the way 2021 handlar om: Att vara fyrtornet, att leda vägen, att ta ansvar för att leverera resultat till lantbrukaren. Det arbetet börjar här och nu.

Axving

Svenska Foder AB

Telefon
0510-828 00

Kundservice
020-83 00 00

Box 673

531 16 Lidköping

info@svenskafoder.se

Alla kontaktuppgifter