Understödjande grödor vinner mark

Bottengröda, Fånggröda, Täckgröda, Gröngödslings-gröda, Avbrottsgröda. Kärt barn har många namn. Och de används i flera syften av både konventionella och ekologiska odlare. 

Syftet kan bland annat vara att:
• Samla kväve
• Tillföra kväve
• Minska ogrästryck
• Förbättrad markstruktur
• Öka det organiska förrådet
• Bekämpa parasiter
• Motverka erosion
• Mata en biogasreaktor
• Ta del av stödpengar
• Ökad biologisk mångfald
• Foder till vilt

Alltså en mängd olika användningsområden. Och faktum kvarstår: Intresset för understödjande- och mellangrödor har med åren vuxit. Idag är det dessutom så att det finns stödpengar att ta del av. Därför förväntar vi att antalet lantbrukare som önskar odla dessa grödor kommer att öka ytterligare. Framförallt är det intressant för dig som är ekologisk lantbrukare som saknar kemiska hjälpmedel vid ogräsbekämpning. 

I förgröningsstödet för den ekologiska odlaren finns regler om att du ska ha minst 5 procent av åkermarken som så kallad ekologisk fokusareal. Via detta krav har intresset ökat för att så exempelvis honungsört tillsammans med persisk klöver på den obrukade fältkanten. Detta för att helt enkelt gynna den biologiska mångfalden och fältviltet.

Fr o m 2016 är det i miljöersättning för minskat kväveläckage dessutom möjligt att söka stöd för fånggröda. Fånggrödans syfte är att fånga upp växtnäringsämnen och att lagra in kol efter skörden av huvudgrödan (i huvudgröda ingår inte slåtter-, frö-, betesvall eller bevuxen träda) och syftet med ersättningen är att minska kväveutlakningen och fosforförluster från åkermark samt att lagra in kol i marken. 

Det fina i kråksången är att det också går att kombinera ersättning för minskat kväveläckage med åtagande för ekologisk produktion och åtagande för omställning till ekologisk produktion.

Om vi tittar på rena fakta kring stödet gäller detta:
• Stödets storlek är 1.000 kr/ha plus ansökan för vårbearbetning, 600 kr/ha.

• Ett 5-årigt åtagande där man max får frångå den areal man under första året ansökt för med +-20 %.

• För att arealen ska bli godkänd måste den ligga inom nitratkänsligt område. 

 

3 exempel på understödjande grödor:

Cikoria
Flerårig ört med god förmåga att väl etablerad växa under höst. Det djupgående rotsystemet luckrar jorden väl, samt ligger till grund för den mycket goda torktåligheten. Ej släkt med våra vanliga åkergrödor och uppförökar därigenom inte heller några kända växtföljdssjukdomar. Rekommenderas för insådd i ex. stråsäd.

Honungsört
Mycket hög nektarproduktion. Mycket liten risk för uppförökning av växtföljdsjukdomar. Ej kvävefixerade men har förmågan att ta upp och snabbt släppa kväve efter frost eller nedbrytning. God rotutveckling och snabb tillväxt. Mycket frostkänslig, sådd bör ske i mitten av augusti för en kraftig gröda innan frosten. Tål ej avslagning, viktigt att tänka på vid samodling och skörd av huvudgröda. Kräver mörker för att gro, myllning är därför att föredra vid sådd.

Oljerättika
Kålväxt med stort rotsystem, god kväveupptagningsförmåga och ogräskonkurrens. Olika saneringsklasser för betcystnematod. Klass 1 sanerar över 80% och rekommenderas vid höga och låga nematodförekomster. Saknas problem fungerar en klass 2 bra. 40-60 kg  kväve kan behövas på hösten för en ordentlig grönmassa. Dock ej tillåtet om stöd erhålls. Oljerättika rekommederas ej som mellangröda om det finns oljeväxter i växtföljden, pga risken för uppförökning av klumprotsjuka. Vid  fuktiga förhållande fungerar bredspridning av frö cirka 2 v. innan skörd av huvudgröda, värdefull tid spars men etableringen blir lite mer osäker. Oljerättikan utvintrar normalt men är något mer frosttålig än vitsenap.

 

 

Axving

Svenska Foder AB

Telefon
0510-828 00

Kundservice
020-83 00 00

Box 673

531 16 Lidköping

info@svenskafoder.se

Alla kontaktuppgifter