Utveckling kommer i många former

Trenden för Eko- och Närproducerade (konventionellt odlade) livsmedel ökar stadigt och konsumenternas medvetande om matens ursprung är väl utvecklad. I detta nummer av Tidningen har vi därför intresserat oss lite extra för lantbrukare med inriktningen mot Eko och värdet av närproducerade lantbruksprodukter.

Personligen ser jag inte något motsatsförhållande mellan konventionellt odlad mat från Sverige och mat som är producerad enligt det ekologiska konceptet, som bland annat innebär växtodling utan mineralgödsel eller kemiska bekämpningsmedel samt ett anpassat regelverk för animalie-produktion. 

The European Food Information Council (EUFIC) har konstaterat att det inte finns några betydande skillnader vad det gäller näringsinnehåll eller matsäkerhet mellan konventionellt odlad mat eller Ekoproducerad. Det finns heller inga övertygande svar på frågan om Ekologiskt eller Närproducerad mat är bättre eller sämre ur miljösynpunkt. Det finns däremot en hängivenhet och utveckling inom båda riktningarna med stort värde att slå vakt om. Att våga tänka nytt och utanför ramarna, gynnar hela branschen och för den delen konsumenterna. 

Det viktiga är att i alla delar glädjas med alla lantbrukare som når kommersiell framgång och finner nya vägar oavsett den inriktning de väljer för sitt lantbruk. Att svenska ”närproducerade” regler påverkar produktionskostnaden bör inte för den skull negligeras när vi pratar framtidsfrågor för svenskt lantbruk utan snarare tjäna som argument för att stödja vårt svenska lantbruk eller stödet till detsamma. Svenska Foder är ett företag som skall tjäna sina kunder och leverera produkter som möter marknadens behov. Vi har anledning att känna oss stolta över vår utveckling av egenproducerade ekologiska foder och gödning som motsvarar de krav som ställs på vår inhemska marknad.

Lantbrukare, leverantörer, myndigheter och folkvalda kan tillsammans arbeta för en positiv utveckling av vårt eget lantbruk. Vi har alla ett ansvar. En stärkt konkurrenskraft kräver sammanhållning och samarbeten där det gemensamma målet för en svensk lantbrukare borde ligga i att få den svenska konsumenten att betala för mat som produceras i Sverige.

Svenska Foder verkar aktivt och kommer fortsätta att arbeta nära våra kunder för att bidra till ett effektivt och lönsamt lantbruk. Vi gör det genom att utveckla fler nya produkter och tjänster men också genom att förklara för andra hur vår näring fungerar och samspelar med ansvarsfull livsmedelsförsörjning.

 

Carsten Klausen VD
 

 

Axving

Svenska Foder AB

Telefon
0510-828 00

Kundservice
020-83 00 00

Box 673

531 16 Lidköping

info@svenskafoder.se

Alla kontaktuppgifter