Styva jordar klarade sig bra i torkan!

De lantbrukare som ingår i Svenska Foders projekt för höjda skördar – 6Tolv – har haft ett lika tufft år som alla andra. Men hur har man då hanterat året och vad har man sett i sina olika tester. För att ta tempen på situationen bad vi Mattias Laitamaa, växtsäljare i Svenska Foder, att redogöra för den gård i Östergötland - NOLO Lantbruk – som han har samarbete med.

Den långvariga torrperioden kombinerad med hög värme utmanade grödorna ordentligt denna sommar. Även i Östergötland. Men det visade sig inte vara helt fel att ha 6Tolv-grödorna i styva jordar detta år. 6Tolv-odlingen av höstraps och -vete som görs i samarbete med NOLO Lantbruk i Östergötland återfanns i år i Väderstad på Renstads
styvaste jordar. Här hade man en lerhalt runt 40-50 procent. Därför var det extra intressant att man i år även analyserade markfukt och temperatur i jordprofilen.

Mattias Laitamaa:

-Vi hade tillgång till en väderstation från Ranch Systems i år. Denna station mätte, förutom temperatur, nederbörd och vind, även bladfukt i beståndet. Och inte nog med det: även markfukt och temperatur i jordprofilen mättes ner till ett djup på 50 cm – i steg om 8 cm.

Dessa mätningar gav en hel del intressant information som kunde analyseras och som man kunde dra vissa slutsatser om.

-Bladfuktsmätningen på våren visade att det, trots utebliven nederbörd, fanns en hög fuktighet i beståndet nattetid, men att fukten torkade ut under dagarna. Senare under säsongen jämnades denna skillnad mellan dag och natt ut, och
därmed avtog även svamptrycket.

Vad gäller markfuktsmätningarna befarade man, i takt med att torkan höll i sig, att dragkampen om vattnet mellan markolloiderna och växten skulle bli stor och leda till torkstress. Men via markfuktsmätningarna konstaterades att även om det översta jordlagret torkade ut relativt tidigt på säsongen, så fanns växttillgängligt vatten djupare ner i den styva lerjorden under hela säsongen.

-Att växten hade tillgång till vatten var helt avgörande detta år, men även de svampbehandlingar som gjordes gav ett
positivt netto efter avdragen preparat och arbetskostnad.

Hur har det då sett ut i odlingen av höstraps och höstvete för NOLO Lantbruk under året?

Höstraps

Explicit – höstrapssort från Scandinavian Seed - etablerades den 13 augusti med ett plantantal om 50 plantor per kvadratmeter, konstaterar Mattias. Vid planträkningen på våren återfanns 45 plantor per m2. Vi noterade vid detta tillfälle att huvudskottet saknades på mellan 5 – 10 % av plantorna.

Vad berodde det här på? Kunde detta vara ett symptom av en bristsjukdom eller berodde det på något helt annat?

-Vi spekulerade först om det saknad huvudskottet vid första anblick kunde tolkas som borbrist. Men eftersom förekomsten var mer oregelbunden är det mer troligt att det var resultatet av ett sent insektsangrepp t.ex. av en vivel under hösten 2017. Viveln angrep troligen huvudskottet och lade ägg i stjälken där larverna senare har orsakat rötad vävnad inne i stjälken, något som troligen är skördesänkande för den enskilda plantan.

-I vilket fall gjorde angreppet att plantan istället satsade på sidoskotten. Nu är frågan om det behövs göras mer studier om detta framöver? Och behöver vi kanske utföra en extra insektskörning senare på hösten?

Man utförde också olika svampbehandlingsled där strategin var att ge den lilla plantan ett tidigt systemiskt svampskydd, runt DC55 (beroende på preparat). Dessutom testades de torkstresslindrande fysiologiska effekter
som noterats från föregående säsong.

-Den första svampkörningen efterföljdes av en senare behandling runt DC66, säger Mattias. Den utfördes för att fylla
på preparat i den tillväxta biomassan med en anpassad dos för att mildra de olika preparatens greeningeffekt, men
samtidigt ge plantorna ett tillräckligt svampskydd.

Trots allt gav året med sin torka inga signifikanta skillnader i skördeutslag vad gäller vare sig ton eller oljehalt i de olika svampbehandlade leden. Det man dock kunnat utläsa är att de svampbehandlade leden gav en högre skörd än de obehandlade.

Bilden visar en angripen planta där huvudskottet saknas.Vad gäller markfuktsmätningarna befarade man, i takt med att torkan höll i sig, att dragkampen om vattnet mellan markolloiderna och växten skulle bli stor och leda till torkstress.

-Det gör att denna svampstrategi är högst intressant att åter testa och utvärdera ett år då nederbörden och värmen är av mer normal karaktär, konstaterar Mattias.

Resultat Höstraps

Skörd 6Tolv Explicit:
5,53 ton/ha oljehalt 44,7%.

Skörd Explicit, nollruta svamp:
5,27 ton/ha oljehalt 44,9%.


Höstvete

RGT Reform såddes den 28 september med en giva på 220kg/ha (430st/m2). Skotträkningen i början av maj gav 1100
skott/kvadratmeter. Liksom i rapsen utfördes försök med svampbehandlingar i olika led som inleddes med preparat av
SDHI-typ för att undersöka eventuella fysiologiska effekter av lindrad torkstress samt tidigt skydda den lilla plantan
systemiskt.

-Reform som är en relativt torktålig sort, klarade att prestera förhållandevis bra trots torkan och värmen. Det som markant skiljde mot normalåret var strålängden där sorten var klart kortare än normalt, därmed inte fastställt att lantans totala biomassa var lägre eftersom sorten troligen satsade mer på att bygga rötter än på att skjuta i längden.

-Ett försök med att ytterligare lugna torkstress gjordes med en växthusmetod. Här användes sprutan för att köra ut aminosyror och peptider med ett innehåll av 9 % organiskt kväve. Det gav ett positivt utslag gentemot led som enbart behandlats med SDHI-preparat.

- Sammanfattningsvis var ändå den i särklass avgörande faktorn för avkastningen detta år helt och hållet markens vattenhållande förmåga. Men liksom i rapsen blev nettot positivt för de olika svampbehandlingsleden jämfört med nollrutan.

Resultat höstvete Skörd 6Tolv Reform:

7,59 ton, protein 13,3%, falltal 366. Skörd Reform, nollruta svamp: 7,20 ton, protein 12,9%, falltal 360.

Vatten är liv

Eftersom försäkringsmöjligheterna är nästintill obefintliga inom växtodlingen gäller det att skaffa sig en egen förutsättning att klara extrema förhållanden.

-Därför tål det helt klart att upprepa att man ska se över dräneringar och eventuella bevattningsmöjligheter för att parera de olika säsongernas variationer, avslutar Mattias Laitamaa.

Axving

Svenska Foder AB

Telefon
0510-828 00

Kundservice
020-83 00 00

Box 673

531 16 Lidköping

info@svenskafoder.se

Alla kontaktuppgifter