Certifierad palmolja, ett viktigt steg på vägen

I DLG-koncernen har vi tagit ett beslut om en viktig och långsiktig strategi om att arbeta mot en mer hållbar framtid. Zero kallar vi denna hållbarhetsplan som inte bara sätter upp mål och ambitioner på lång sikt, utan även syftar till att skapa verkligt hållbara lösningar som våra kunder kan dra nytta av på kort sikt. I Svenska Foder använder vi sedan länge endast hållbar, eller ansvarsfullt producerad soja – och har under åren även minskat mängden soja i våra fjäderfä- och nötfoder. Idag deklarerar vi även CO2 för våra foder i stora delar av koncernen.

Vi fortsätter den resan, säger Carolina Johansson, Foderchef i Svenska Foder. Det är ett stort arbete, men ett viktigt som vi självklart vill vara en viktig del av. Nu har vi tagit ytterligare ett steg tillsammans med våra kollegor i branschorganisationen Foder och Spannmål angående användning av certifierad palmolja.

Viktig men problematisk

Palmoljeproduktionen är ofta behäftad med många problem, som avskogning, förlust av biologisk mångfald, svedjebruk och brott mot mänskliga rättigheter. Därför är det viktigt att ta dessa problem på största allvar och vidta åtgärder för att komma tillrätta med den. Dock är det ingen hållbarlösning att helt avstå från användning. Miljontals människor är beroende av produktionen för sin överlevnad, och att från svensk sida sluta använda palmolja fyller ingen funktion. Delvis eftersom världens efterfrågan av palmolja är en ökande trend. Volymer som avstås av svenska aktörer hittar direkt ny avsättning. Ett mer konstruktivt sätt är att agera mot de problem som finns förknippade med odling av oljepalm. Det handlar till exempel om att aktivt verka för åtgärder som förändrar produktionen i en riktning som inte bidrar till avskogning osv. Därför är en certifierad produktion av palmprodukter en bra väg att välja.

Riktlinjer för förändring 

Branschföreningen Foder och Spannmål, som Svenska Foder är en del av, har nu ställt upp branschriktlinjer rörande fettprodukter från oljepalm.

Senast vid utgången av 2024 skall alla fettprodukter från oljepalm som ingår i produkter som används i svensk foderproduktion, uppfylla certifieringskraven enligt kriterier fastställda av Roundtable Sustainable Palm Oil (RSPO).

Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO) är en organisation som certifierar produkter av oljepalm. I RSPO finns såväl producenter som flera användarled representerade, liksom intresseorganisationer och banker, som är viktiga aktörer ifråga om att finansiera investeringar i palmoljeproduktion. Tillsammans har de satt upp olika modeller för handel med produkter av oljepalm certifierade enligt RSPO.

-Samtliga medlemsföretag med foderproduktion i Foder och Spannmål rekommenderas att förbinda sig till att bara använda produkter av oljepalm som är certifierade enligt RSPO:s kriterier, säger Carolina.

Aktivt arbete ger resultat

Det branschorganisationen Foder och Spannmål har tagit fram är några tillvägagångssätt för en övergång till certifierade produkter av oljepalm.

-Foderbranschen på den svenska marknaden ska aktivt arbeta för att öka andelen fettprodukter från oljepalm som uppfyller RSPO:s kriterier, fortsätter hon. Vi ska också arbeta aktivt för att våra leverantörer stärker sin produktion av ansvarsfullt producerade fettprodukter från oljepalm. Varje företag som anger att man följer Foder och Spannmåls rekommendation ansvarar för att man arbetar efter detta arbetssätt.

Carolina Johansson, foderchef Svenska Foder
Carolina Johansson
Foderchef
Svenska Foder


Kategorier i: , , , ,