Din gödselstrategi för 2019

2018 var ett extremår. Men det medför inte någon förändring i gödslingsstrategi under 2019. Bästa sättet att gödsla ekonomiskt optimalt i spannmål och oljeväxter är att utgå från rätt vald NPK med kväve eller kväve/svavel efter säsongens behov. Tidningen talar med Johanna Öwall, Marknadsansvarig Växtodling i Svenska Foder.

Det är dags att grovplanera för gödselsäsongen 2019 – och 2018 har väckt en del frågor, men också gett bekräftelse på att det är viktigt att följa sin strategi.

– Balanserad växtnäringstillförsel är alltid viktigt, särskilt ett år som 2018, när grödan pressas av extrema förhållanden. Fosfor är till exempel avgörande för bestockning och rotutveckling. Kalium ser till att reglera plantans vattenhushållning.

– Ett torrt år som i 2018 blir det helt avgörande för hur växten hanterar vattenbristen.

Eftersom det var väldigt låga skördenivåer i fjol skulle man kunna tänka sig att det finns växtnäring kvar och att man därför kan hoppa över fosfor- och kaliumgödsling på grödan 2019.

– Det är dock i de flesta fall inte ett bra beslut, kommenterar Johanna Öwall. Det vi kallar överskottsfosfor bidrar främst till den långsiktiga fosforbalansen, men finns inte tillgängligt till nästa års gröda på samma sätt som nylagd fosfor.

– Undantaget kan vara de marker som har en mycket god fosforstatus, där din gödsling bara behövs för att upprätthålla markens långsiktiga bördighet.

När det gäller kalium måste man på lättare jordar räkna med en risk för utlakningen: alltså att överskottet inte finns kvar till grödan efterföljande år. Dessutom blev det så det i fjol bortfördes väldigt mycket halm till försäljning från många fält.

– Det finns näring i halmen. Denna näring måste kompenseras när halmen förs bort. En gödsling motsvarande 100 kg N per hektar med en vanlig NPK räcker inte för att kompensera bortförselen av P och K i kärnskörden. Om man dessutom säljer halmen blir obalansen än större.

– Tänk också på att fältanpassa kvävegödslingen, fortsätter Johanna. De i flesta fall låga skördarna i år kan ha lämnat efter sig outnyttjat kväve i marken. Mängden varierar säkert mycket från fält till fält och hur mycket kväve som finns kvar till grödorna i vår beror helt på vädret under hösten, vintern och våren.

Bortförsel av kärna och halm behöver kompenseras med P och K


Tillförsel: gödsling 100 kilo N/ha med YaraMila 24-4-5

Bortförsel av halm: värdena i tabellen bygger på en genomsnittlig halmmängd i vårkorn vid denna skördenivå. 2018 var det vanligt med lägre halmmängden, under andra förhållanden kan det vara tvärtom. Vid större avvikelser kan man istället för genomsnittsvärden räkna på de faktiska halmmängder man fört bort. Det viktiga är att man kommer ihåg att ta med halmbärgning när man räknar på fältets växtnäringsbalanser, och väljer rätt YaraMila till nästa års gröda.


Kategorier i: , , ,