VätskeersättningMotverka diarré, rotavirus & kryptosporidier

En billig men viktig åtgärd vid diarré

Diarré är den vanligaste sjukdomen bland yngre kalvar och orsakas oftast av rotavirus eller kryptosporidier, enligt en svensk studie från 2012, gjord på material från 520 besättningar. Ingen av dem är känsliga för antibiotika. Att diarréerna orsakas av colibakterie är ovanligt enligt samma studie. Hos lite äldre kalvar är också koccidier en vanlig orsak till diarrén.

Diarré leder alltid till en förlust av elektrolyter, en lägre mjölkkonsumtion och en negativ energibalans. Försämrat immunförsvar och följdsjukdomar är också vanligt. En följd av elektrolytförlusterna, orsakade av diarrén blir en försurning av kroppen, vilken måste hävas. Det görs främst genom att tillföra natrium och kalium. Också natriumbikarbonat har den verkan. Hur uttorkad kalven är och hur mycket vätska den behöver kan man få en vägledning om genom att bedöma hur insjunkna kalven ögon är eller genom att studera hur fort ett hudveck återgår till normalt läge. Ofta behöver de ca 10-15 % av sin levandevikt.

Mycket tyder på att användningen av elektrolyter är alltför sällsynt ute på gårdarna. Precis som i flera andra studier, drar ovan nämnda svenska studie slutsatsen att en ökning av behandling med vätske-/saltersättning vore önskvärt.