Stall & inredning

En god stallhygien leder till en bättre stallmiljö vilket har stora fördelar för både människor och djur. Genom att under hela året regelbundet använda ett för ändamålet anpassat rengörings- eller desinfektionsmedel minskas bland annat risken för att eventuella smittor sprids mellan djuren. En bättre stallmiljö leder till friskare djur och en högre djurvälfärd vilket ger bättre förutsättningar för en hög produktion, oavsett om det gäller högre tillväxt eller ökad mjölkavkastning.

CID 2000

Biofilm, dvs ett lager av organiskt material, är vanligt förekommande på insidan av vattenrören. Biofilm kan täppa till ventiler, minska volymen i vattenrören med 70-80% och därmed minska vattengenomströmningen betydligt. Biofilmen kan innehålla flera olika mikroorganismer och har en negativ effekt på vaccin och vitaminer som tillsätts i vattnet. En enkel högtrycksspolning avlägsnar inte biofilm. Det gör inte heller klor och jodprodukter. En effektiv rengöring och desinfektion av vattensystemet kräver tillsats av syre.

Cid 2000 består av 20% stabiliserat väteperoxid (H2O2) som bryts ned till vatten (H2O) och syre (O2). Det fria, gasformiga syret kommer att ”skrubba” på biofilmen, få den att lossna och lösa upp den.

Cid 2000 kan användas som en 2 % lösning när det inte är djur i stallet. Cid 200 kan vid behov också användas när det är djur i stallet men då med en lägre dosering.

Allround Såpa

Allround Såpa löser snabbt och effektivt upp smuts, fett och proteinhinnor och säkrar ett rent stall samtidigt som det generella mikrobiologiska trycket sänks!

För rengöring av alla typer av djurstallar, inredningar och maskiner. Den unika sammansättningen gör att Allround Såpa har en god rengöringseffekt under de förhållanden som gäller i grisstallar, fjäderfästallar, kostallar och i kalvboxar. . Allround såpa har en god vidhäftning på både lodräta och vågräta ytor, oavsett material (plast, järn, betong). Det kraftiga och långverkande skummet gör att den inte lossnar från ytan. Produkten innehåller även korrosionsskydd och verkar på bara 15-30 minuter.

Virkon S

Effektiv produkt mot virus, svampar, myko-plasma, bakterier och sporer. Virkon® S är ett patenterat biologiskt nedbrytbart desinfektionsmedel. För desinfektion av stallar och föremål i anslutning härtill. Produkten lämpar sig också för stöveldesinfektion, luft – och vatten-desinfektion samt till desinfektion av djur. Virkon® S är i vattenlösning helt riskfritt att använda för djur och människor.

Virocid

Snabbverkande desinfektionsmedel för stallar, inredning, utrustning, transportmaterial, kläckerilokaler och fotbad. Virocid ™ är ett kraftfullt desinfektionsmedel som tar död på alla mikroorganismer som virus, bakterier, svampar och sporer. Virocid är internationellt testat och erkänt (EN och AOAC). Verkar vid temperaturer från 4 grader och uppåt. Produkten innehåller kvartära ammoniumföreningar (QAC).

Virocid har en dokumenterad effekt när det gäller förebyggande och bekämpning av sjukdomsutbrott under många år: PCV2, PRRS, mul- och klövsjuka, fågelinfluensa, H1N1 osv.