ProFat 60-30 är ett mångsidigt fettillskottför mjölkkor

ProFat 60-30 är ett mångsidigt fettillskott för mjölkkor som kan förbättra mjölkavkastning, mjölkfett, fertilitet och hull under hela laktationen.

Forskning på enskilda fettsyror, komponenterna i det vi oftast bara klumpar ihop till ”råfett”, har under senare år tagit betydande steg framåt och därmed också vår förståelse för vilka typ av tillskott vi kan använda för att förbättra kons näringsstatus. Palmitinsyra (C16:0-fettsyror) ökar mjölkavkastning och framför allt mjölkfettproduktion medan oljesyra (C18:1 fettsyror) förbättrar fertilitet och hull. Enligt studier vid Michigan State University, USA, är förhållandet mellan dessa två fettsyror nyckeln när man överväger vilken typ av fettillsats man ska fodra.

Högkoncentrerad energi utan risk för acidos

Många energirika fodermedel fermenteras snabbt i vommen och ökar därför risken för acidos och kan ge ett försämrat foderutnyttjande. Vomskyddat fett bryts inte ned i vommen och påverkar därför inte vomfloran negativt. ProFat 60-30 innehåller ca 2,5 gånger så mycket energi som spannmål, vilket ger mer energi per tugga, och gör att stärkelse- eller sockerrika foderråvaror kan begränsas för att balansera foderstaten och minska pH-svängningar. På så sätt gynnas fibernedbrytande bakterier och kon får en högre fodereffektivitet.

Fodermedlens inverkan på vomfloran

Ökad mjölkavkastning och fetthalt

Den balanserade energin från fettet kan påverka mjölkavkastning positivt men även mjölkfettet. Men effekten beror på vilka fettsyror som nyttjas och i vilken kombination. När det gäller mjölkproduktion och fettinnehåll i mjölk är det palmitinsyra (C16:0-fettsyror) som specifikt stimulerar produktion av mjölkfett och mjölk

Reproduktion

Med dagens högproducerande kor är det inte bara energiförsörjningen som är en utmaning utan även fertiliteten. Progesteronnivåerna är många gånger otillräckliga för att hålla en dräktighet. Fett levererar byggstenarna för produktion av progesteron och oljesyra (C18:) har visats specifikt effektiv för att förbättra utvecklingen av ägg och därmed öka fertiliteten.

Förbättrat hull

Hormonet insulin hjälper kon att bygga kroppsfett. Kor i tidig laktation svarar dåligt på insulin och därför tappar de lätt i hull och fördelar istället energin till mjölkproduktion. Fettsyran C18:1 inverkar positivt på insulinet och hjälper kon att hålla hullet i tidig laktation.

ProFat 60-30

ProFat 60-30 är en unikt formulerad fettillsats med en specifik balans mellan C16:0 och C18:1-fettsyror för att uppnå mesta möjliga fördelar genom hela laktationen via en enda produkt. I en nyligen genomförd studie som presenterades vid American Dairy Science Conference i juni 2020, berättade en grupp forskare från Michigan State University resultaten kring vad ProFat 60-30 kan åstadkomma för kor i tidig laktation. Under studien erbjöds mjölkkor en foderstat med eller utan tillskott med ProFat 60-30 från kalvning till 67 dagar i mjölk.

Nykalvade (dagar i mjölk 1–24)

Topplaktation (dagar i mölk 25–67)

”Att komplettera kor under nykalvad och topplaktation hade ingen signifikant effekt på torrsubstansintaget men ökade mjölkavkastningen med 5,1 kg per dag och mjölkfettinnehållet med 0,2%. Det intressanta var att detta uppnåddes utan att dessa kor fick en ökad hullförlust gentemot kontrollen. ”