Guldkolvar för odling och ko

Majs är en spännande gröda som både ger inspiration för din odlingsgen och inte minst dina kor ett smakligt ensilage. Lars Carlsson, nötfodersäljare i Svenska Foder, har länge jobbat med lantbrukare som odlar majs och använder majsensilage i sin foderstat. Här delar Lars med sig av några tips:

– Majsodling är ett bra komplement till din totala odling, säger Lars Carlsson, säljare i Svenska Foder. Det är ett bra sätt att sprida sina risker. Majsodlingen trivs vid torrår då vallen presterar sämre och tvärtom.

– Majsen har hög stärkelsehalt och energi vilket passar bra ihop med ett proteinrikt vallfoder med hög smältbarhet. Kor utfodras ofta med 3-5 kg majs/dag. När du väljer sort bör du titta på icke smältbar fiberandel (iNDF) – denna del är viktig, speciellt vid höga andelar majs i foderstaten, för att inte begränsa kons konsumtionsförmåga.

När det kommer till själva odlingen är Lars tydlig:

– Har man inte odlat majs tidigare, föreslår jag att man väljer en tidig sort med hög odlingssäkerhet, säger Lars.

När man så bestämt sig för vilken sort som passar bör man göra det bästa för att förbereda marken:
– Plantorna vill gärna ha en lätt, lucker och varm jord (minst 8-10oC för att gro) för att kunna utnyttja sin växtpotential. Därför är det alltid på sin plats med vårplöjning.

Vid sådd ger en hög utsädesmängd visserligen goda förutsättningar för en hög skörd, men en allt för hög utsädesmängd i förhållande till odlingslokalen kan å andra sidan ge dåligt utvecklade plantor med låg kolvandel.
– En optimal utsädesmängd är mellan 70-90 000 frö/ha (majs sälj i förpackningar om 50 000 frön) och en beståndstäthet på 7-9 pl/m2, säger Lars. Vid själva såtillfället bör sådjupet ligga på cirka 5 cm och en tusenkornvikt över 280 för en lyckad etablering. Försök också håll ett radavstånd på 50-75 cm och se till att plantorna placeras cirka 15 cm mellan varandra.
– Det är en rolig odling och ett mycket bra komplement i såväl växtodlingen som i utfodringen.

Andra tips för en majsodlare:

Vid för låg stärkelsehalt:

 1. Prova en tidig sort.
 2. Sänk utsädesgivan.

Vid för hög iNDF:

 1. Höj stubbhöjden
 2. Skörda i tid
 3. Höj utsädesmängden

Vid torka och sen sådd:

Sänk utsädesmängden. Vid torka blir avkastningen sämre av hög utsädesmängd och vid sen sådd blir avkastningen och stärkelsehalten bättre med lägre utsädesmängd.

Två majssorter för en god skörd

Asgaard

 • Hög kvalitetsprofil
 • Mycket hög stärkelseskörd
 • Stora och väl täckta kolvar

För högmjölkande kor med hög kvalitetsprofil. Hög torrsubstans- och stärkelseskörd med högt fodervärde. Snabb vårutveckling och medeltidig blomning. Massiv bladrik planta med stora tidiga och vältäckta kolvar som ger en säker stärkelseinlagring.

Emmerson

 • Extremt tidig
 • Utmärkt fiberkvalitet
 • Hög stärkelsehalt

Extremt tidig och passar för odling på något nordligare lokaler. Hög stärkelseskörd, med utmärkt fiberkvalitet. Restplantan avmognar snabbt. Viktigt att skörda i tid. Utmärkt vid sen sådd eller tidig skörd. Dry down typ.


Kategorier i: , ,