Mycket pengar att tjäna på rätt management

Priserna på grödor är historiskt höga och även om insatsvaror som gödning, växtskydd, energi osv också har stigit finns det stora möjligheter att tjäna mycket pengar på sin spannmål och raps.

Förberedelserna för ett gott resultat startar innan du ska så din gröda. Det har stor betydelse att välja rätt sort med stor avkastningspotential och goda kvalitetsegenskaper. Sveriges helt tydligt bästa sortiment på höstutsäde hittar du hos Svenska Foder, läs mer i Nytt & Nyttigt Växt & Spannmål eller här på hemsidan.

En god etablering är en av de viktigaste förutsättningarna för ett högt utbyte och därför bör det som utgångspunkt sås då man kan ha en god såbädd.

Försöken i t.ex. höstvete visar klart att ju tidigare vetet etableras, desto högre är utbytespotentialen. Det kräver dock att du väljer en sort som fungerar för tidig sådd. Det samma gäller för höstraps. Undersök sortens egenskaper för tidig eller sen sådd och välj den sort som passar dig.

Med det sagt bör man vara uppmärksam på att den optimala såtidpunkten varierar från lokal till lokal, från art till art, och att man bör ta hänsyn till förfrukt, sort, såbäddens kvalitet och inte minst förekomst av gräsogräs när man ska välja såtidpunkt. Tillexempel bör man på arealer med mycket gräsogräs utföra sådd 14 dagar efter den tidigast rekommenderade tidpunkten, t.ex. om man har problem med renkavle.

Dessutom bör man vara uppmärksam på att tidig sådd ger större risk för rödsotvirus, större risk för liggsäd, och ökad risk för utvintring och mottaglighet för svampsjukdomar.

Ju tidigare sådd desto lägre planantal, och därför stiger det optimala plantantalet från kanske 220 pl/m2 vid sådd 1 september till över 400 pl/m2 vid sådd i oktober. Det är viktigt att korrigera plantantalet efter förhållandena – man bör tillexempel korrigera med plus 25 plantor per m2 på kalla lokaliteter, vid plöjningsfri odling och/eller på mycket styv jord. Sår du över en lång period måste du komma ihåg att korrigera löpande.

Utsädesmängden beräknas med hjälp av den formeln. Innan avläsningen och beräkningen ska man ta ställning till det önskade plantantalet. Tusenkornvikten kan avläsas på den storsäck som utsädet levereras i. Ta kritisk ställning till såbädd när förväntad grobarhet finns.

Beräkning av utsädesmängd

Gödsling av höstspannmål vid sådd
Det har på senare år varit ett klart ökat fokus på att tillföra höstspannmålen gödning vid etableringen. Genom att placera gödning vid sådden optimerar vi rotbildningen och etableringen av grödan på hösten. Behovet är inte de stora mängderna kanske – 10-20 kg N

och 10-20 kg P per ha, motsvarande 50-100 kg handelsgödsel har visat synliga effekter.

De stora vinsterna uppnås om höstsådden möter motstånd i etableringsfasen. Nu när gödningspriserna är på en hög nivå måste man noga överväga effekten av en gödningsgiva på hösten. Men klart är att rätt beslut kan hjälpa till att ge ett riktigt bra utbyte.

I nedanstående scenarier är höstgödslingen särskilt relevant.
• På arealer med en låg kväveförsörjning från jorden – höstspannmål tar vanligen upp
20-50 kg N per ha på hösten.
• På arealer med risk för manganbrist. Speciellt i höstkorn, men också i höstvete kan det vara en stor fördel att använda en försurande handelsgödsel (Ammonium) för att förebygga manganbrist.
• På arealer där man har myllat ner stora mängder halm – eller gräsfröhalm.
• På arealer med låga fosfortal
• På kalla arealer

Handelsgödsel som på var sitt sätt är ideala i och med etableringen av höstspannmålen.

• YaraMila Höst NPK 8-10,5-20 m/S, Mn, B, Zn, Fe
• YaraMila Höst NPK 10-14-12 m/S
• YaraMila Raps NPK 17-5-10 m/S, Mg

Management som hänger ihop
Det är som synes mycket att hänsyn till, för att hamna rätt i sin växtodling. Men möjligheterna är faktiskt många till goda resultat, även en så märkligt år som 2022 – med sina höga priser på insatsvaror. Därför är det så viktigt att verkligen koppla ihop hanteringen av sin gröda, med försäljningen av den samma.

Då kan kalkylen i själva verket se mycket intressant ut.

Lars Olsen Rådgivare DLG Växtodling


Taggar: , , ,

Kategorier i: , , , ,