Sök
Stäng denna sökruta.

.

.

Växtodlingsbrev 12, 2018

 • Aktuellt i fält
 • Kom ihåg de viktiga näringsämnena till höstraps
 • Strategi mot rapsjordloppans larver
 • Sen sådd av höstspannmål kräver ökad utsädesmängd.

Aktuellt i marken

Förebygg manganbrist

Särskilt ett år som i år kan det vara större risk för manganbrist, eftersom det är många ställen som det inte finns särskilt mycket vatten i jorden, vilket betyder högt syreinnehåll. Dessutom är många marker sådda i varm jord, vilket ger plantorna en snabb och kraftig tillväxt. Detta betyder att rötterna inte kan ta upp mangan i samma hastighet som behövs till bladen.

För att säkra plantornas överlevnad och säkra att de går vintern till mötes med största möjliga livskraft, är det viktigt att plantan är välförsörjd med mangan. Första gången man sprutar med mangan är när spannmålen har 3-4 blad och behandlingen kan följas upp 3-4 veckor senare. Vi rekommderar:

 • 1-1,5 l Profi Mangan pr ha 1-2 gånger

 Mest känslig mot manganbrist är höstkorn och därefter höstvete och höstraps. Sandjordar och jord med högt humusinnehåll är särskilt utsatta för manganbrist, men också på fält med höga reaktionstal och lösa jordar med högt syreinnehåll ger manganbrist.Mangansprutningen kan kombineras med en sprutning mot lus, men passar sällan bra tillsammans med ogrässprutningen, som bör göras när kornet har 1-2 blad. Läs Svenska Foders rekommendationer till ogräsbehandling i växtodlingsbrev nr 11.

Vid manganbrist är det viktigt att spruta flera gånger och man kan inte spara en överkörning genom att gå upp i dos. Marker med sämre jord, där man erfarenhetsmässigt upplever nedslående utbyten kommer det vara relevant att använda Profi Basis Plus i stället för Profi Mangan. Här rekommenderar vi:

 • 1,5-2 l Profi Basis Plus pr ha 1-2 gånger

1 l Profi Basis Plus innehåller: 163 g Mn, 50 g Cu, 101 g Zn, 57 g Mg og 89 g N pr l.

Efterverkning av ogräsmedel i raps och mellangrödor

Vi har på flera platser sett skador i de nysådda raps- och mellangrödsmarker där man använt medel som Broadway, Atlantis OD, Cossack OD, Hussar Plus och Hussar OD på våren. Den mycket torra sommaren har påverkat nedbrytningen av kemin som har börjat efter att vi fick vatten i augusti månad. Skadorna är mest utbredda vid dubbelsprutning.

Vi har sett på några ställen att plantorna tar sig efter att har gått i stå några veckor, men i sent sådda fält står plantorna fortfarande och ser pressade ut. Bladen är blå/violetta på undersidorna och har inte grott mycket efter att det första paret hjärtblad kommit fram.

 Skall rapsen sås om? När all den planlagda höstsäden är sådd kan rapsen värderas igen. Är det stora områden i marken som saknar plantor eller är plantorna mycket små och pressade ut bör man så om. Finns det däremot 8-12 goda plantor per m2 på de sämsta delarna av fältet bör man behålla den. Om det finns utrymme och möjlighet i växtföljden, kan man vänta att fatta beslut till våren och så om med vårkorn, om rapsen fortfarande verkar dålig.

Undvik användning av Kerb 400 SC, om det finns att risk att rapsen skall sås om på våren.

 Bladlus i höstspannmålen

Bladlus kan överföra viruset havrerödsot till stråsäd och förorsaka stora utbytesförluster och i värsta fall man förlora upp till 90 procent av utbytet. Den största utbytesförlusten uppträder i följande ordning: höstkorn, höstvete, råg och rågvete. Den största risken för bladlusangrepp är vid tidig sådd – vanligen innan 10-15 september och vid en mild höst. Bladlusen bär bara virus om de har ätit på en smittad planta. Hur många procent av bladlössen som bär smittan vet man inte. Vi vet inte heller hur länge en bladlus måste suga på en planta för att smittan är överförd. Men om förfrukten är en gräsmark som är nerplöjd för sådd kan smittorisken vara mycket stor – och här måste du vara extra vaken.

Lyckligtvis finns det bara få observationer av bladlöss i höstspannmålen än så länge. För att se lössen kräver det att man tittar i höjd med plantan och ser på bladen i motljus. Bekämpning mot bladlöss görs om mer än 2-3 procent av plantorna är angripna. Vi rekommenerar bekämpning med:

 • 0,20 l Mavrik pr. ha.

Kom ihåg de viktiga näringsämnena till höstrapsen

Många rapsfält är sådda tidigt och har fått en fantastisk start. De flesta tilldelar varierande kvävemängder i samband med sådd, och har man spridit ut 30-40 kg N bör man värdera om man ska lägga på ytterligare 20-30 kg N för att hålla plantorna igång.

Den kraftiga tillväxten i rapsen kräver också en extra insats med mikronäringsämnen.

Plantorna som är välförsedda med alla näringsämnen har en större motståndskraft mot sjukdomar.

NÄr du ändå skall köra med växtskydd i raps på hösten, är det upplagt att slå samman några av sprutningarna, där det är möjligt att blanda medlen. Vår serie mikronäring har en stor blandbarhet med växtskyddsmedel och det är därför upplagt för att plocka med det när man ändå skall köra.

Rapsen är på hösten särskilt känslig för brist på bor och magan.

 •  Bor är viktigt för att säkra en god rotutveckling, som är grunden för en god utbytespotential. Brist på bor (se bild) uppträder vanligen på sandjord och är ett typiskt problem när det är torrt eller på nykalkad jord.
 • Raps är liksom spannmål känslig för brist på mangan och det är mest vanligt på lätta lösa jordar. Har du raps på mangankänsliga arealer, kan man med fördel spruta flytande mangan.
 • Magnesiumtillförsel är viktigt när magnesiumhalten i jorden är låg.
 • Raps är en storförbrukare av svavel. Det mesta upptas på våren, men upp till 10 kg kan tas upp på hösten.

Profi Raps är ett flytande mikronäringsprodukt speciellt designat till att tillmötesgå rapsens behov för mikronäring, men också EPSO Microtop innehåller många av de mikronäringsämnen som rapsen behöver på hösten. VI rekommenderar 1-2 behandlingar på hösten med antingen:

 • 1,5-3,0 l Brassec per ha eller
 • 10-15 kg EPSO MicroTop per ha

Profi Raps innehåller 4 % kväve, 10 % svavel, 1 % magnesium, 7 % bor, 10 % mangan, 11 % kalcium och 0,5 % molybden. Profi Raps kan med fördel sprutas tillsammans med ogräsmedlet Belkar på rapsens 6-bladsstadie eller tillsammans med tillväxtregleringsmedel, när rapsen har 4-6 blad.

EPSO Microtop innehåller 12 % svavel, 9 % magnesium, 1 % bor och 1 % mangan. EPSO Microtop kan spridas samtidigt med tillväxtregleringen när rapsen har 4-6 blad. EPSO MicroTop bör vid blandning med växtskyddsmedel ha en 5 %ig lösning. Så om du ska spruta 10 kg/ha bör du använda 200 liter vatten per ha.

I tabellen nedan kan du se närmre på innehållet av näringsämnen i de enskilda produkterna.

Innehåll av näringsämnen i gram per liter/kg

N

S

Mg B Mn

Mo

Ca

Brassec

80

80

90

50

90

4

107

Profi Bor

150

Profi Mangan

235

EPSO Microtop

120

90

10

10

 

 

 

 

 

 

 

Strategi mot rapsjordloppans larver

Om du inte själv följer rapsjordloppans väg på din mark med hjälp av gula baggfällor rekommenderar vi att du gör en plansprutning i oktober riktat mot rapsjordloppans larver.

Bekämpa rapsjordloppan med:

 • 0,2 l Mavrik pr. ha.

Sprutningen kan med fördel utföras tillsammans med en annan planlagd sprutning, tillexempel ogräsbekämpning med Belkar eller tillväxtreglering med Caryx.

 Mängden rapsjordloppa följs på 19 fält i Skåne och 2 har överstigit tröskeln. I Danmark har 35 % av fälten överstigit tröskeln. Men du skall vara uppmärksam på att det ofta finns en stor lokal variation på mängden rapsjordloppor och loppornas hoppaktivitet kan vara nedsatt på grund av ostadigt väder.

OM du har upplevt många gnag efter rapsjordloppor i groningsfasen rekommenderar vi att du investerar i bekämpning av rapsjordloppans larver – även om du en gång sprutade mot den vuxna rapsjordloppan.

Bilderna är fjolårsbilder av en rapsmark som inte kom i tillväxt efter hösten 17/18 eftersom rapsjordloppans larver hade ätit av stänglar och blad på många plantor.

Sen sådd av höstspannmål kräver ökad utsädesmängd!

På grund av den tidiga skörden är etableringen av höstspannmålen tidig i år. Vissa var igång redan före den 1 september och då vi kom in i september hade sådden på allvar kommit igång.

När höstspannmålen etableras över en längre period är det viktigt att utsädesmängden anpassas till såtidpunkten – ju senare sådd, ju högre plantantal.

Rekommenderade plantantal pr. m² for höstspannmål
Sådatum Oktober

1.-3.

4.-7.

8.-11.

12.-15.

Höstvete

390

410

425

450

Höstkorn, 2r

Höstkorn, 6r

Höstkorn, hybrid

Höstråg, hybrid

230

270

290

Rågvete

340

360

Det är viktigt att korrigera plantantalet efter förhållandena. Man bör till exempel korrigera med +25 plantor per m2 på kalla lokaler, vid plöjningsfri odling och/eller på mycket styv lerjord.

När utsädesmängden skall beräknas, är det viktigt att vara kritisk till den förväntade grobarhetsprocenten – se tabeller:

Beräkning av utsädesmängd

Önskat plantantal pr m2 x TKV (TusenKornVikt)

% forväntad grobarhet

  =        Utsädesmängd i kg pr ha

 

 

 

 

 • TKV kan avläsas på storsäcken som utsädet levereras i.

 

Grobarhetsprocent
Såbädd

September

Oktober

Bra såbädd

85 – 90%

80 – 85%

Medelbra såbädd

80%

75%

Dålig såbädd

75%

70%

Senaste artiklarna

Alla
Fördjupning
Nyheter
Nyhetsbrev Växtodling
Röst från fältet
Tips & Råd
Mina sidor
Logga in/registrera dig som: