Search
Close this search box.

.

.

Nytt finansieringsavtal ska främja tillväxt och grön omvandling i DLG

Ett nytt finansieringsavtal på över 1 miljard euro ska säkerställa fortsatt tillväxt, investeringar och affärsutveckling i koncernen. Som ett av de första jordbruksföretagen i Europa kopplar DLG-koncernen nu indirekta koldioxidutsläpp från värdekedjan till avtalsvillkoren.

DLG-koncernen har tecknat en ny koncernomfattande kreditfacilitet på 1,1 miljarder euro. Avtalet har tecknats med danska, tyska och internationella banker.  Den nya kreditfaciliteten omfattar hela DLG-koncernen och löper på tre år med möjlighet till förlängning i två år. Koncernens framgångsrika arbete med att förbättra finansiella nyckeltal, affärsresultat och strategiskt fokus på bland annat hållbarhet resulterade i ett stort intresse från bankerna när den nya kreditfaciliteten skulle etableras.

”Vi är stolta över det intresse och förtroende som bankerna har visat för vår verksamhet och för vår strategi. Vi har under de senaste åren levererat stabila resultat och förbättrat våra finansiella nyckeltal. Det har möjliggjort det nya finansieringsavtalet, som är en förutsättning för att vi ska kunna investera i framtidens verksamhet och tillväxt”, säger Christina Nielsen, Group CFO.

En av DLG-koncernens strategiska ambitioner är att kommersialisera framtidens hållbara lösningar. För att främja det strategiska arbetet med hållbarhet och säkerställa att vi uppnår ambitionen med att ta framtidens mer hållbara lösningar till kunderna, har tre viktiga hållbarhetsmål kopplats till avtalet.

Höjer ambitionsnivån för hållbarhetsmålen

I samband med det nya finansieringsavtalet har DLG höjt ambitionsnivån genom att vara ett av de första jordbruksföretagen i Europa att inkludera ett mål om att minska indirekta utsläpp från värdekedjan (scope 3) med 30 procent senast 2030. Målet har validerats som förenligt med den senaste klimatforskningen och Parisavtalet av FN:s Science Based Targets Initiative.

”Det var naturligt för oss att koppla finansieringsavtalet till våra hållbarhetsmål och inkludera scope 3-målet, eftersom det utgör mer än 98 procent av vårt totala klimatavtryck. Det är genom att fokusera på värdekedjan som vi kan göra absolut störst skillnad i den gröna omvandlingen för våra kunder, ägare och omvärlden”, säger Christina Nielsen, Group CFO.

Kopplingen till hållbarhet innebär att räntan på kreditfaciliteten kan justeras upp och ned beroende på hur DLG-koncernen levererar när det gäller målen. Det har gått två år sedan DLG för första gången tecknade en kreditfacilitet kopplad till ESG-mål.

I processen med att fastställa hållbarhetsmålen har DLG biträtts av bland annat Rabobank.

Christoph Fandrich, Managing Director – Senior Coverage Grains & Sugar på Rabobank, betonar vikten av att finansieringsavtalet är kopplat till scope 3.

”Med detta nya finansieringsavtal kopplat till hållbarhet tar DLG återigen en ledande position inom hållbar ekonomi. Lånet är kopplat till DLG:s scope 3-utsläpp, vilket understryker företagets åtagande att skapa verklig påverkan i livsmedels- och jordbruksföretagets värdekedja. På Rabobank är vi stolta över att ha hjälpt DLG att strukturera en så ambitiös facilitet kopplad till hållbarhet”, säger Christoph Fandrich.

Utöver scope 3-målet håller DLG-koncernen fast vid målet att minska koldioxidutsläppen från koncernens egen produktion och logistik samt indirekta utsläpp orsakade av inköpt energi (scope 1 och 2), vilket också var en del av finansieringsavtalet från 2021.

I det avtalet fanns också ett mål om att all soja som importeras till koncernen ska vara ansvarsfullt och verifierat avskogningsfritt producerad senast 2025. Även på detta område höjer det nya finansieringsavtalet ribban, vilket innebär att koncernen från och med 2025 även åtar sig att leverera på ambitiösa riktlinjer från Science Based Targets Initiative, den så kallade FLAG-vägledningen. Detta säkerställer i ännu högre grad att det förutom avskogning också fokuseras på andra sårbara naturområden när DLG-koncernen importerar soja.

Fakta: Science Based Targets Initiative FLAG-guide

SBTi FLAG-guiden ger en gemensam, robust, vetenskapligt baserad förståelse för hur mycket och hur snabbt ett företag behöver minska sina markrelaterade utsläpp i linje med Parisavtalets mål att begränsa den globala uppvärmningen till 1,5 °C. FLAG är en förkortning för ”Forest, Land and Agriculture Guidelines” (Riktlinjer för skog, mark och jordbruk).

Senaste artiklarna

Alla
Fördjupning
Nyheter
Nyhetsbrev Växtodling
Röst från fältet
Tips & Råd
Search
Mina sidor
Logga in/registrera dig som: