Sök
Stäng denna sökruta.

.

.

Skadedjur i spannmål

Problem med skadedjur i samband med lagring och förvaring av spannmål efter skörd

Varför är det viktigt att hålla den lagrade spannmålen fri från skadedjur? Det finns egentligen inte någon avsättning för spannmål som innehåller insekter, förutom beredning av foder för eget bruk.

Om man lämnar insekterna ostörda i ett parti spannmål, kommer inom mycket kort tid spannmålen att vara osäljbar för de flesta kunder. Kärnorna kommer att reduceras till ett tomt skal och damm utan näringsinnehåll och mögelsvampar kommer att frodas av värmen och fukten som insekterna alstrar.

Det finns inga enkla genvägar för lagring av spannmål på ett säkert sätt. När du påträffar insekter i samband med försäljning och utlastning av spannmålen kommer du oftast inte ifrån en försening på mellan två och fyra veckor, där du måste utföra en akut insats för att bekämpa insekterna och sedan invänta resultatet av bekämpningen. Oftast i form av en omfattande gasning med fosfin i hela partiet. Om du inte planerar för en förebyggande och säker hantering av spannmålen med tanke på insekter, bör du nog hellre avstå från att lagra spannmål.

Åtgärder för god spannmålshantering:

  • God hygien, som en väsentlig del för förebyggande kontroll av insekter. Häri ingår givetvis omsorgsfull städning både i silon och i angränsande utrymmen. Inte minst i inlastningsfickor, elevatorgropar och ändlägen på transportband.
  • Vid upptäckt eller misstanke om skadedjur görs sanering med K-obiol.
  • Att spannmålen förvaras väl torkad och i förekommande fall kyls med luft där så är möjligt. Att man är observant på fuktansamling och temperaturhöjning i spannmålen och i synnerhet i begränsade partier, då det ofta är här som tillväxt av ett insektsangrepp börjar.
  • Att aldrig förvara partier av föregående års skörd tillsammans med eller i närheten av den nya skörden, såvitt man inte är helt säker på att det är fritt från insekter. Likadant skall man aldrig låta avfall och frånsorterad vara stå kvar i samma lokal eller ens i en annan nära eller angränsande lokal om risk finns för att här kan finnas insekter. Övergång och migration till den nyskördade spannmålen kommer inom kort tid att inträffa.
  • Att i god tid i förväg ha rutiner för och hjälpmedel till hands för att kontrollera förekomsten av insekter i spannmålen eller få en snabb indikation på när insekterna börjar etablera sig i en viss silo eller parti.
  • Att föra bok över avläsningarna i de utplacerade fångstfällorna inom lokalen och i angränsande utrymmen om det finns risk att insekter kan komma in här. Det är lika viktigt att notera och verifiera nollvärden, man har då ett uppskrivet värde som ett protokoll på att förekomsten var ”noll”.

Exempel på olika skadedjur i spannmål, gryn och annat torrfoder

En lång rad olika insekter förekommer som skadegörare i spannmål, gryn och annat torrfoder, men vi är, på grund av vårt geografiska läge med nordligare breddgrader och kallare vintrar oftast förskonade från ett större antal arter. De vanligast förekommande insekterna i spannmål hos svenska lantbrukare är följande skalbaggar:

Skadedjur-i-spannmål-Kornvirvel

Kornvirvel
Sitophilus granarius

Kornvirvel – Larv
Sitophilus granarius

Skadedjur-i-spannmål-Sågtandad-plattbagge

Sågtandad plattbagge
Oryzaephilus surinamensis

Skadedjur-i-spannmål-Kastanjebrun_spannmålsbagge

Kastanjebrun spannmålsbagge
Tribolium castenum

Bild: Detia Degesch GmbH

Bland de flygande insekterna är mottfjärilarna vanligast frekommande och en art som man ofta kan påträffa i silos, lager och kvarnar. 

Skadedjur-i-spannmål-Mjölmott

Mjölmott
Euphestia kuehniella

Skadedjur-i-spannmål-Mjölmott-larv

Mjölmott – Larv
Euphestia kuehniella

Hjälpmedel mot skadedjur

Bra och tillförlitliga hjälpmedel finns till förfogande i form av mekaniska fångstfällor, fällor med limskiva eller klisterbotten och i de flesta fall kan man komplettera och öka attraktionskraften med hjälp av födoämnen som insekterna lockas av eller förse fällorna med feromon som artspecifikt lockar till sig insekterna. Vanligast är att man använder feromon vid fångst av fjärilar som de olika mottfjärilarna, där mjölmott ingår.

Andra exempel på en tillförlitlig användning av feromon inom lantbruket är som hjälpmedel för att få information om när bekämpningströskeln för Ärtvecklare i konservärtor är uppnådd. Feromon är en lättflyktig substans som via luftrummet överför kommunikation och budskap mellan insekter. Oftast är det honans sexualferomon som överförs till hanen och inbjuder till parning. Signalen är artspecifik och hanen inrättar sig villkorslöst efter budskapet.

Fångströr-spannmålsbaggar-och-plattbaggar

Fångströr för spannmålsbaggar och plattbaggar. Utförande helt i plast med fångstcylinder längst ner. Röret utrustas med feromonkapsel eller lockbete efter önskad art. WB Probe II Fångströr. Art.nr: 32105

Skalbaggarnaavsöndrar som regel inte feromon på detta sättet och därför är det säkrare att locka med dofter av olika födoämnen som man kännedom om att insekten tycker om och dras till. I löslagrad spannmål i tornsilo eller planlager använder man med fördel ett rör av plast med perforerad vägg. Baggarna som rör sig i det övre lagret av spannmålen kryper genom den perforerade väggen och fångas i rörets fångstcylinder. De först fångade baggarna lockar fler och röret fylls snabbt och effektivt. Användes i silo för spannmål eller andra gryn. Placeras 10 cm under ytan och markeras med åtföljande röda plastband. En effektiv och enkel metod för att upptäcka en infektion på ett tidigt stadium.

I andra angränsande utrymmen, som i maskinrum, kvarnrum och liknande där mjöldamm och rester samlas samt el-centraler och pannrum där temperaturen ofta är högre än i lokalerna i övrigt är det minst lika viktigt att hålla ett vakande öga på en eventuell förekomst av insekter. Krypande insekter fångar lättast och bäst i en fångstfälla som har en skyddad limskiva eller klisterbotten. Fällan förses också med något födoämne som lockar främst skalbaggar in i fällan.

Fällan skall placeras på golvet, på maskinen, i elevatorgropen eller i en fönsterkarm på en plats där man av erfarenhet vet att insekter kan ha sitt gångstråk. Fällor på så kallat neutrala ställen i lokalen fångar sällan krypande insekter då de sällan lämnar gångstråken till och från skafferiet. Fällor som placeras i fönsterkarmar och direkt på glaset fångar upp de insekter som attraheras av det ultravioletta solljuset. Här visas  några exempel på tillförlitliga och lättanvända fällor för fångst av krypande insekter i silo, lager, foderrum och liknande utrymmen.

Fångstfällor för skalbaggar

Enkel tillförlitlig fälla i plast med sluttande kant för att underlätta för skalbaggar att krypa in. Klisterskiva i botten med rutmönster för kontrollräkning. EQ InsectMonitor. Art. nr. AFIBRACK

Fångstfällor-för-skalbaggar

En mångsidig komplett fångstfälla av falltyp som innehåller tre olika födoämnen och feromon som i samma fälla fångar alla för svenska förhållanden förekommande skalbaggar. X-lure MST Art.nr:31114

Sexualferomonfälla

Fälla med sexualferomon för indikering och fångst av mottfjärilar, den vanligaste förekommande ohyran i förråd för mjöl, livsmedel och vegetabiliska produkter. Feroset Tetra Delta Art.nr. 31201

För flygande insekter och då främst mottfjärilarna användes med fördel en fälla av plast i formen av ett trekantigt rör med klisterskiva i botten. Fördelen med den här lösningen är att det lockande feromonet är blandat i limmet. Feromonet avges då från hela den limbelagda ytan och vår erfarenhet är att man i den här fällan har en mycket säker indikation på förekomsten av mjölmott i lokalen.

Fångstfälla för mott

Fångstfälla för mott utförd i plast. Inflygning uppifrån genom ett konformat hål, skyddat med lock. Funel Trap innehåller hållare för feromonkapsel som kan beställas separat beroende på insektsart. Funel Trap kan utrustas med limskiva för enklare artbestämning. Funel Trap Art.nr: 32112

Säkrar fångst av de fyra vanligaste förekommande arterna Indiskt mjölmott (Ephestia elutella), Kvarnmott (Ephestia kuehiniella), Mandelmott (Ephestia cautella) och Kakaomott (Plodia interpunctella). Dessa arter lever av en mängd olika produkter, framförallt lagrade torra spannmålsprodukter men även torkad frukt, kryddor och chokladprodukter.

Locksubstansen finns i klisterskivan vilket är en fördel då man slipper tänka på placering av feromonkapseln. Bara dra av skyddspapperet och häng upp på lämplig plats. Feroset Tetra Delta har en livslängd på 6-8 veckor. En annan tillförlitlig fälla för den riktigt dammiga miljön är den här välbeprövade och uppskattade typen av fälla.

Sammanfattning

Ett insektsfritt spannmålspartiär ingenting som ger sig självt. Utan kontroll av förekomsten av insekter i silon, lagret eller foderrummet, har man egentligen ingen uppfattning om det finns insekter där eller när de börjar etablera sig.

Utrustningen och fällorna som beskrivs här, är exempel på tillförlitliga hjälpmedel som om de används rätt och avläsning av resultatet sker rutinmässigt, kan ge en säker varning om ett förestående insektangrepp på ett mycket tidigt stadium. Med kunskap om vad som händer från dag till dag i silon, på lagret eller i foderrummet kan man rädda och spara in en dyr gasning och behålla en högre kvalité på spannmålen.

Ordning och reda är A och O för ett gott resultat. Den förebyggande insatsen börjar redan när den sista kärnan av föregående års skörd lämnar silon eller lagret. Och glöm inte att ALDRIG ha sockertoppar i planlager eller silos det skall vara plant för att fukten ska lämna spannmålen. Städning och inte bara städning, utan omsorgsfull städning är ett måste för att i god tid skapa de bästa förutsättningarna för inlagringen av den kommande skörden. Till din hjälp har du sedan de tillförlitliga och användbara fällorna som beskrivs här.

Mina sidor
Logga in/registrera dig som: