Sök
Stäng denna sökruta.

.

.

Försäljningsvillkor

Allmänna bestämmelser vid försäljning till näringsidkare

§1 Tillämpning

Dessa allmänna villkor tillämpas i förekommande fall vid försäljning av foder och andra branschvaror, nedan benämnt varan, från Svenska Foder (nedan säljaren) till näringsidkare (nedan köparen), i den mån inte annat avtalats. Särskilda villkor eller tillägg för olika varugrupper kan förekomma.

§2 Varans beskaffenhet

Säljaren skall leverera handelsduglig, god och oskadad vara i enlighet med produktblad eller motsvarande om sådant finns och inte annat avtalats. Varan skall uppfylla av myndigheter ställda krav.

§3 Avlämnande och risken för varan

När varan avlämnats övergår risken för varan på köparen.

En vara anses avlämnad när varan överlämnats till av köparen anlitad transportör eller, om säljaren skall utföra transporten, när varan avlastats hos köparen på, i förekommande fall, anvisad plats. Om varan inte kunnat avlämnas beroende på förhållanden som kan anses bero på köparen, övergår risken för varan på köparen vid den tidpunkt avlämnandet kunde ha skett.

§4 Försenat avlämnande

Om avlämnandet bedöms bli försenat skall köparen underrättas därom inom skälig tid med uppgift om när avlämnande av varan beräknas kunna ske. Om dröjsmålet beror på säljaren och är av väsentlig betydelse för köparen får köparen häva avtalet. Eventuellt levererad vara skall återlämnas i fullgott skick.

§5 Mottagningskontroll

När vara avlämnats till köparen skall denne omgående kontrollera leveransen mot följesedeln med avseende på art, mängd och kvalitet. I förekommande fall skall även emballaget kontrolleras.

§6 Reklamation

Fel eller brist i varan som märkts, eller borde ha märkts, när varan avlämnades, skall reklameras inom sju kalenderdagar efter avlämnandet. I andra fall skall fel reklameras inom skälig tid, dock senast inom två månader om inte annat följer av varans beskaffenhet och användande eller liknande utfästelser. Därefter förlorar köparen rätten att åberopa fel eller brist i varan.

Reklamation skall åtföljas av relevant och förekommande dokumentation. I annat fall kan reklamationen bli utan verkan.

§7 Ansvar för fel eller brist

Har fel eller brist i avlämnad vara konstaterats, och skall säljaren ansvara härför, skall rättelse vidtas snarast möjligt.

Köparen har rätt till ersättning för direkta skador som köparen lidit till följd av avtalsbrott (fel, försening, m.m.). Ersättning utgår ej för indirekta skador och följdskador så som förlust till följd av minskning eller bortfall av produktion eller omsättning, annan förlust till följd av att varan inte kan utnyttjas på avsett sätt, utebliven vinst, uteblivna intäkter, förlust av goodwill, andra kostnader till följd av skadan etc.

Rätt till ersättning enligt ovan omfattar inte skador på annan egendom än den levererade varan såvida inte köparen kan visa att levererad vara saknar uttryckligen utfäst egenskap och att denna avsaknad orsakat den uppkomna skadan i vilket fall köparen även ska ha rätt till ersättning för minskning eller bortfall av produktion.

Oavsett är Säljarens ersättningsansvar begränsat till ett högsta belopp om motsvarande 25 prisbasbelopp för varje skadetillfälle. Ersättningen begränsas också till 50 prisbasbelopp per enskild köpare och år.

§8 Vårdplikt

Vill köparen avvisa varan skall denne vidta skäliga åtgärder för vård av densamma.

§9 Pris och betalning

Köparen skall erlägga avtalat pris jämte mervärdesskatt. Andra från tid till annan gällande indirekta skatter och eventuella avgifter enligt branschöverenskommelser tillkommer såvida inte annat överenskommits. Betalning sker i enlighet med säljarens betalningsvillkor.

§10 Innehållande av vara

Säljaren är inte skyldig att lämna ut varan förrän köparen erlagt full betalning om inte kredit eller anstånd avtalats. Uppkommer skälig anledning för säljaren att anta att köparen inte kommer att fullgöra avtalet, får säljaren innehålla leverans och kräva att köparen ställer godtagbar säkerhet. Om köparen hamnar på obestånd eller går i konkurs får säljaren häva köpet.

§11 Övrigt

Köparen skall iaktta de speciella särregler gällande transport, lagring, hantering och nyttjande som kan gälla för olika produkter såsom växtskydds- och gödselmedel.

§12 Tvister

Tvist om tolkning eller tillämpning av dessa villkor skall, om inte annat överenskommes, avgöras genom skiljedom enligt Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstituts regler för förenklat skiljemannaförfarande. I de fall i målet yrkat belopp överstiger 5 miljoner kr skall dock tvisten avgöras genom skiljedom enligt Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstituts regler för skiljedom. Oberoende av vad som ovan stadgas får part vid behörig allmän domstol väcka talan som inte vid tidpunkten för talans väckande avser högre belopp än 1 miljon kronor.

§13 Force Majeure

Säljaren reserverar sig för omständigheter utanför säljarens kontroll och som kan påverka uppfyllandet av dessa villkor.

Leveransvillkor

Svenska Foders leveransvillkor för foder och råvaror i lös vikt, levererade med flak- eller bulkbil från Hällekis, Tågarp, Västerlösa, Åhus och Ulvstorp.

Mina sidor
Logga in/registrera dig som: