Sök
Stäng denna sökruta.

.

.

Klimatsmarta foder

Klimatsmarta foder. Vår vardag sedan länge

Klimatsmarta foder är ett omfattande begrepp. För oss handlar det om allt från exempelvis en minskad energiförbrukning i foderfabrikerna, en övergång till förnybara bränslen, närproducerade råvaror till högre fodereffektivitet. Att varje kilo foder genererar mer kött, ägg eller mjölk är kanske det som har störst effekt för klimatpåverkan, samtidigt som det är positivt för våra kunders ekonomi.

En högre fodereffektiviteten ligger således högt i prioriteringen i vårt arbete inom produktutveckling. Men arbetet för klimatsmarta foder har förts på fler håll. Redan för många år sedan plockade vi bort stora delar av sojamjölet i fodren till idisslarna till fördel för framförallt protein från raps, som produceras i närområdet.

För de enkelmagade djuren strävar vi hela tiden mot lägre proteinnivåer i utfodringen genom att till exempel utnyttja fler och fler syntetiska aminosyror vilket också minskar behovet av sojamjöl. Klimatsmarta foder är alltså något vi arbetat intensivt med så gott som dagligen under många år, runt om i företaget.

Klimatberäknade foder

Foderbranschen enade om gemensam modell!

Foderleverantörerna inom Foder & Spannmål har enats om en gemensam modell för vilka principer och databaser som ska ligga till grund för en klimatmärkning. Med samma databas som grund kommer alla aktörers foderprodukter komma att gå att jämföra. Detta tycker vi är grundläggande. Det finns ju ingen nytta med att jämföra äpplen och päron

Vårt arbete

Vi har arbetat intensivt på att ta fram värden för alla råvaror, transporter och själva tillverkningen och är nu färdiga att börja presentera resultatet. Vi följer som sagt överenskommelserna vi har inom Foder & Spannmål vilket innebär att det framförallt är GFLI, en tabell som initierats av bland annat FEFAC, de europeiska foderproducenternas branschorganisation, som ligger till grund för råvarornas klimatvärde.

Vi presenterar två stycken LCA-värden i form av koldioxidekvivalenter. Med och utan det så kallade Land Use Change värdet (LUC). Värdet som anges som beräknad klimatpåverkan är kg CO2-ekvivalenter per ton foder. Värdet består av flera delar som t.ex. odling eller utvinning av råvaran, bearbetning och transport av dessa fram till foderfabrikerna och bearbetning till färdigt foder.

Räkna på din egen transport

Värdet på våra produktblad anger påverkan fram till fabriksgrind. Varje kund har på så sätt möjlighet att själv räkna på sin egen transport. Vill man inte det rekommenderar vi att man använder medelvärdet för alla våra utgående fodertransporter med bulkbil, där vi har tagit hänsyn till lastfyllnadsgrad och eventuell returlast. Det landar på 29 kg CO2-ekvivalenter per ton foder.

Vad ingår i klimatberäkningen?

Livscykelanalys (LCA) är en metod för att utvärdera den miljömässiga påverkan en produkt har under sin livslängd.

Klimatpåverkan från växthusgaser är sannolikt den vanligaste parametern som beräknas genom LCA. Oftast samlas de totala utsläppen av växthusgaser (CO2, N2O & CH4) och räknas om till CO2-ekvivalenter. Hänsyn tas då till deras olika bidrag till den globala uppvärmningspotentialen, vanligtvis med en 100-årig tidshorisont. 

Det angivna LCA-värdet för foder består av flera delar som:

  • Odling eller utvinning av råvaror där exempelvis energianvändningen, användning av gödning, växtskydd med mera ingår. Detta är den delen som står för den absolut övervägande delen.
  • Bearbetning av råvaran och transporter är andra delar. Både transporter från ursprungslandet, när det är aktuellt, från mottagande hamn till foderfabrik eller processande fabrik inom Sverige och transport av färdigt foder från fabrik till kund ska beräknas. När påverkan från transporterna beräknas tar man bland annat hänsyn till transportens längd, typ av motor, lastfyllnadsgrad och huruvida man har returlast eller inte.
  • Själva fodertillverkningen bidrar också till klimatvärdet och står ofta för runt 5 procent. Huvuddelen kommer från värmebehandlingen som görs för att bibehålla Sveriges unika läge vad gäller salmonella.

Bild på vad som räknas med i LCU-värdet

Hur är det med biprodukter?

När en råvara bearbetas eller förädlas måste man bestämma hur klimatbelastningen ska fördelas mellan de olika produkterna. Ett exempel kan vara vete som förädlas till vetemjöl med vetekli som restprodukt. Modellen som Svenska Foder följer och som också Foder & Spannmål kommit överens om är ekonomisk allokering. Det vill säga att klimatbelastningen fördelas efter samma fördelning som det ekonomiska värdet mellan de två produkterna gör. 

"Redan för många år sedan plockade Svenska Foder bort stora delar av sojamjölet i fodren till idisslarna till fördel för framförallt protein från raps, som produceras i närområdet."

Carolina Johansson, Foderchef i Svenska Foder

Vad är Land Use Change, LUC?

Den ökade efterfrågan på animalieprodukter och bioenergi leder till att mer och mer mark konverteras till jordbruksmark. Denna förändring av markanvändningen, Land Use Change, (LUC) står för ett av de största bidragen till de globala koldioxidutsläppen. Därför beror miljöpåverkan av en produkt eller produktionssystem till stor del på om LUC ingår i beräkningarna eller ej.

Man gör skillnad på direkt och indirekt LUC, där direkt LUC definieras som förändringar i markens användning inom produktionssystemet, under de senaste 20 åren. Exempelvis, avverkning av skogsmark eller omvandling av betesmarker för att öka arealen åkermark. Indirekt LUC definieras som förändringar i användning av mark utanför produktionssystemet. 

Ett exempel på detta är den ökande efterfrågan på bioenergi i Europa eller USA, och areal för detta, som leder till en ökad areal för sojaproduktion i Sydamerika. Indirekt LUC är komplext och metoder för att beräkna det är inte fullt utvecklade. Därför ingår det sällan i de befintliga databaserna, inte heller i GFLI.

Generellt sett har LUC inte någon stor inverkan på svenska råvaror, utan blir främst betydelsefull för importerade råvaror, som t.ex. sojabönor och palmolja. Svenska Foder redovisar, i enlighet med överenskommelsen inom Foder & Spannmål, 2 olika GWP-värden för varje foder. Ett inkl. LUC och ett exkl. LUC

Certifierade & GMO-fria råvaror

Alla råvaror som Svenska Foder hanterar är GMO-fria. Läs mer om vi arbetar med ansvarsfullt producerad soja och andra råvaror.

Mina sidor
Logga in/registrera dig som: