Search
Close this search box.

.

.

Omsättningen når 122 miljarder: DLG slår alla rekord

Med en omsättningsökning på mer än 30 procent och intjäningstillväxt på 47 procent kom DLG-koncernen mycket fint ut ur 2022. Alla tre verksamhetsområden – Food, Energy och Housing – bidrar trots utmanande marknadsvillkor till framgången.

DLG-koncernens samlade omsättning hamnade på 122 miljarder SEK mot fjolårets 83 miljarder SEK. Driftsresultatet innan avskrivningar (EBITDA) steg till 4,6 miljarder SEK, vilket är en framgång på 1178 miljoner SEK. Årets resultat efter skatt översteg för första gången 1,5 miljard SEK. Trots den volatila marknaden har DLG genom riskstyrning och fokus på kapitalförbrukningen förbättrat de finansiella nyckeltalen och haft en god avkastning på investerat kapital (ROCE).

-Vi kan inte vara annat än nöjda med det resultat vi levererat. Vår verksamhet är uppbyggd kring tre verksamhetsområden, som alla tjänar fundamentala behov i samhället, och det ger en stabil efterfrågan. Det är en del av förklaringen på varför vi har navigerat så bra genom ett på många sätt utmanande 2022, säger Group CEO Kristian Hundebøll och fortsätter:

-Vi har liksom andra verksamheter och märkt de stigande omkostnaderna på bl.a. energi och råvaror, och därför har vi löpande anpassat våra omkostnader. De finansiella nyckeltalen visar tydligt att vi har ökat koncernens stabilitet ytterligare, så vi står bra rustade för att gå till mötes de marknadsmässiga utmaningar som kommer framöver.

Den tyska marknaden, som är DLGs största, bidrar även detta år mycket till årets resultat. Den samlade omsättningen i Tyskland översteg 81 miljarder SEK medans EBITDA steg med 51 procent till 2,6 miljarder SEK.

FOOD: Framgång trots volatil marknad

Verksamhetsområdet Food som inkluderar koncernens agribusiness- samt vitamin- och mineralverksamhet är det största verksamhetsområdet. Med en omsättning som 2022 steg till 76,5 miljarder SEK står verksamhetsområdet för 63 procent av koncernens samlade omsättning. EBITDA blev 2,45 miljarder SEK vilket är en ökning med 17 procent jämfört med 2021.

Inom Agribusiness-verksamheten har man haft framgång på samtliga huvudmarknader kring Östersjöregionen, inklusive Tyskland, men särskilt på den danska och svenska marknaden, samt i Baltikum har resultaten varit extraordinärt fina. Det är i första hand en god export på 3,8 miljoner ton spannmål i kölvattnet av den fina skörden samt ett riktigt bra år inom växtskydd – koncernen är Europas största leverantör av växtrelaterade produkter – som bidrar till resultatet.

Försäljningen av foder till nöt och fjäderfä har varit på en tillfredställande nivå, medan försäljningen av grisfoder har fallit som följd av de svåra marknadsförhållandena för grisproducenterna.

Vitamin- och mineralverksamheten Vilofoss levererar ett stabilt resultat som är i nivå med 2021, och man har haft en försäljningsökning i USA, Östeuropa och Mellanöstern.

-Food är den starka ryggraden i vår verksamhet och det är ett riktigt flott resultat som verksamhetsområdet levererar. Särskilt med tanke på de stora fluktuationer och den osäkerhet som präglat marknaderna och försörjningssituationen pågrund av den anspända geopolitiska situationen, är vi glada för att vi visat tillväxt hos alla tre parametrar, säger Kristian Hundebøll.

Kort efter den ryska invasionen av Ukraina beslutade DLG att ställa in alla kommersiella aktiviteter i Ryssland, vilket också betydde ett stopp för import av råvaror som non-GM sojaskrå, betpellets och solrosskrå som fram tills då användes i DLGs foderblandningar. Förutom en nedskrivning på 133 miljoner SEK som följer av DLGs utträde ur bolaget AV Nutrismart i Ryssland har beslutet givit DLG ökade omkostnader i samband med annullering av kontrakt samt inköp av råvaror från andra länder där priserna är högre.

Energy: Ett år utöver det vanliga

Verksamhetsområdet Energy har genom de senaste åren levererat det ena starka resultatet efter det andra, och det gäller även 2022. Verksamhetsområdet hade en omsättning på 35 miljarder SEK mot 28,1 miljarder SEK 2021. EBITDA uppgick nästan till 1,5 miljarder SEK, vilket utgör mer än en fördubbling jämfört med 2021.

Den tyska energidivisionen, Team Energie, står för huvuddelen av verksamhetsområdets omsättning och intjäning. Det fina resultatet beror primärt på framgång inom verksamhetsområdena eldningsolja och diesel, Tankpool24 samt el och gas. Den ökande försäljningen av eldningsolja beror bl.a. på de tyska myndigheternas beslut om att frigöra sig från användandet av rysk gas, som resulterade i en ökande efterfrågan på eldningsolja. Samtidigt steg försäljningen av diesel, eftersom osäkerheten om försörjningssituationen på marknaden fick många kunder att fylla lagerna.

Team Energie har under hela året sett en ökning av orderingångne, där kunder väljer bolaget som energileverantör på grund av den breda produktportföljen och inte minst hög leveranssäkerhet och effektiv logistik.

-Vår energiverksamhets mycket aktiva säljstyrka har ökat försäljningen betydande under 2022 och har landat några betyande kontrakt med stora privata och offentliga kunder. Det är den primära orsaken till den fina resultatframgången. Tillväxten i vår energiverksamhet ger os styrkan att investera i den gröna omställningen, säger Kristian Hundebøll.

Housing: Stabilt resultat i ett osäkert år

Verksamhetsområdet Housing etablerades som ett led i den nya koncernstrategin och sträcker sig över koncernens aktiviteter inom service och försäljning av byggmaterial till både företag och privatpersoner på den tyska marknaden. Verksamhetsområdet hade 2022 en omsättning på 9,9 miljarder SEK jämfört med fjolårets 9,2 miljarder SEK. EBITDA blev 710 miljoner SEK vilket var ett fall på 7 % jämfört med 2021.

Team Bau är bland de största aktörerna i Tyskland och driver en av branschens mest lönsamma verksamheter. Även om de ekonomiska konjunkturerna har börjat påverka byggindustrin i Tyskland, där man ser en lägre aktivitetsnivå, kommer Team Bau ut ur 2022 med ett stabilt resultat, som är på nivå med 2021. Kunderna belönar Team Bau med deras lojalitet i utbyte mot hög leveranssäkerhet, bred produktportfölj och god rådgivning.

Den stigande inflationen och de höga räntorna betyder att vi ser en viss återhållsamhet i marknaden, och i detta ljus är det ett väldigt bra resultat som verksamhetsområdet förmår leverera. Vi står starkt på marknaden och har fortsatt stora förväntningar på denna del av verksamheten i det långa loppet, säger Kristian Hundebøll.

2023: Investering i en hållbar omställning

I maj 2022 presenterade DLG koncernstrategin Creating the Future 2030 som sätter den den strategiska riktningen för koncernens utveckling mot en mer hållbar framtid. Här har man bland annat satt av drygt 3 miljarder SEK till investeringar i den hållbara omställningen inom Food, Energy och Housing. 2022 sjösattes de första projekten  med investeringar i bland annat insektsproteinverksamheten ENORM Biofactory samt Green Fertilizer Denmark som skall undersöka möjligheterna att etablera en dansk produktion av grönare gödningsmedel för lantbruket baserat på överskottet från vindkraften.

-De senaste åren har vi skapat ett stabilt ekonomiskt fundament för koncernen som vi bygger vidare på med den nya strategin. Vi ser årets rekordresultat som ett uttryck för ett nivåskifte, även om vi förväntar oss att resultatet för 2023 kommer att vara lägre än 2022. Med det sagt är vi mycket uppmärksamma på hur den geopolitiska situationen och råvarumarknaden utvecklar sig, för det kan få stor betydelse för de förutsättningar vi har lagt till grund för i budgeten, säger Kristian Hundebøll.

Senaste artiklarna

Alla
Fördjupning
Nyheter
Nyhetsbrev Växtodling
Röst från fältet
Tips & Råd
Search
Mina sidor
Logga in/registrera dig som: