Sök
Stäng denna sökruta.

.

.

DLG-koncernen levererar sin starkaste finansiella position hittills

Flera års fokuserat arbete för att stärka lönsamheten har gett resultat för DLG-koncernen, som följer upp de senaste årens goda utveckling och presenterar ett resultat för 2023 som är det näst bästa i koncernens historia. Samtidigt presenterar koncernen historiskt starka nyckeltal. Trots utmanande marknadsförhållanden levererar DLG-koncernen återigen solida finansiella nyckeltal. Den totala omsättningen under 2023 uppgick till 103 miljarder SEK, medan rörelseresultatet före avskrivningar och amorteringar (EBITDA) uppgick till 4,1 miljarder SEK. Resultatet före skatt landade på strax över 1,53 miljard SEK, medan årets resultat uppgick till 1 163 miljoner SEK. ”Vi navigerar fortfarande på en mycket svår marknad som påverkats av omvärldsfaktorer som betydligt lägre skörd, geopolitisk oro, inflation och räntekostnader som ökat med mer än en kvarts miljard DKK. Mot bakgrund av detta är jag mycket nöjd med att vi kan leverera det näst bästa rörelseresultatet någonsin – mycket nära förra årets rörelseresultat, som drevs av historisk medvind på marknaderna. Att vi samtidigt har konsoliderat oss är ytterligare ett bevis på att vi har rätt strategi och en solid affärsmodell”, säger Kristian Hundebøll, koncernchef för DLG-koncernen. Den tyska marknaden är fortfarande DLG-koncernens största och bidrar återigen väsentligt till årets resultat. Den totala omsättningen i Tyskland uppgick till 65,9 miljarder SEK, medan EBITDA hamnade på 2,1 miljarder SEK. ”I år är det 20 år sedan vi på allvar gick in på den tyska marknaden med investeringen i energi- och byggmarknadsbolaget Team. Med tiden har Team blivit vår tillväxtmotor, och genom sammanslagningen av Team och vårt tyska jordbruksföretag HaGe har vi skapat ett ännu starkare utgångsläge för att fortsätta växa under ett samlat varumärke. Även om vi just nu ser en avmattning i den tyska ekonomin ser vi fortfarande en stor potential på denna marknad”, säger Kristian Hundebøll. Stabila insatser inom affärsområdena ”Vår verksamhet är uppbyggd kring att tillgodose grundläggande behov i samhället och de tre affärsområdena kompletterar varandra väl. Vår affärsmodell säkerställer en stabil underliggande efterfrågan, men det råder ingen tvekan om att det också är en mycket bra insats från vår säljorganisation som har säkrat oss ordrar och marknadsandelar, samt ett starkt kostnadsfokus som bidrar till att vi lyckas så väl under ett annars utmanande år”, säger han. Inom affärsområdet Food hade framför allt agribusiness-verksamheten i Danmark och Sverige, samt verksamheterna inom rapsförädling, samt ägg och fjäderfä ett bra år. Trenden med fallande grisproduktion fortsatte under 2023 och påverkade efterfrågan på foder samt vitaminer och mineraler negativt. Därför har man från årets början sett till att vara tidigt ute med att anpassa produktionskapaciteten. Dessutom drabbades hela norra Europa av en svår och blöt säsong, där skörden blev nästan 25 procent lägre än 2022. Medan energimarknaden i Tyskland under 2022 präglades av hög efterfrågan och höga priser, kom den ner på en mer normal nivå under 2023. Detta beror på en kombination av flera faktorer, bland annat ökad prismedvetenhet hos kunderna och en lägre efterfrågan på grund av en avmattning i den tyska ekonomin. Trots utmanande marknadsförhållanden lyckades affärsområdet Energy ändå generera ett stabilt och tillfredsställande resultat. Den ekonomiska avmattningen i Tyskland, och särskilt de högre räntorna, påverkade även byggbranschen, då vi mot slutet av 2022 såg konturerna av en avmattning och en sjunkande aktivitetsnivå inom byggnation och renovering av bostäder. Affärsområdet Housings totala resultat balanseras dock av utmärkta resultat under framför allt första halvåret och ett fortsatt fokus på försäljning av material till offentliga infrastrukturprojekt och kommersiellt byggande. Fortsatt fokus på omställning inför framtiden Att bidra till den hållbara omställningen är en central del av koncernstrategin, Creating the Future 2030. Bland milstolparna under 2023 fanns öppnandet av insektsproteinbolaget Enorm Biofactorys första fabrik i december, den fortsatta utbyggnaden av laddinfrastruktur för elbilar och investeringen i energibolaget BioCirc som ska etablera cirkulära energikluster på land. I början av 2023 validerades DLG:s klimatmål av Science Based Targets Initiative (SBTi), som är ett samarbete mellan FN:s Global Compact, Carbon Disclosure Project, Världsnaturfonden (WWF) och World Resources Institute. Under hösten ingick koncernen sitt hittills största finansieringsavtal som ska säkerställa fortsatt tillväxt, investeringar och affärsutveckling, inklusive ambitionen att investera 2 miljarder DKK i den hållbara omställningen.  Som ett av de första jordbruks- och energiföretagen i Europa har DLG kopplat ett mål till avtalet om att de indirekta utsläppen från värdekedjan (scope 3) ska minskas med 30 procent senast 2030. ”Grön omställning och investeringar i framtidens lösningar är en central del av vår strategi, och vi är mycket fokuserade på rätt åtgärder som är meningsfulla för både verksamheten, våra kunder och världen omkring oss. Genom att koppla vårt finansieringsavtal till klimatmålen har vi samtidigt skapat ett affärsincitament som förpliktar oss att faktiskt leverera på våra ambitioner”, säger Kristian Hundebøll. Förväntningar på 2024 ”Våra nyckeltal talar sitt tydliga språk och vittnar om att vi med de senaste årens strategiska arbete har skapat en ganska stabil grund för framtida tillväxt. Under det kommande året kommer hälften av världens befolkning att gå till valurnorna, och ingen vet ännu svaret på hur detta kommer att påverka världsekonomin. Som ett stort handelsföretag är utvecklingen på världsmarknaden av stor betydelse för oss och vi är väl rustade för de utmaningar vi kan ställas inför”, säger Kristian Hundebøll.

Senaste artiklarna

Alla
Fördjupning
Nyheter
Nyhetsbrev Växtodling
Röst från fältet
Tips & Råd
Sök
Mina sidor
Logga in/registrera dig som: