Search
Close this search box.

.

.

Säkra höstspannmålen med rätt gödsling

Ibland kan mangan vara helt avgörande! – Bilden ovan är från höstkornsförsök med manganbrist i Kristianstadstrakten 2019. Höstkornet till höger har fått 190 kg/ha YaraMila Höst, till vänster ogödslat på hösten.

För höstsäd är rätt näringstillförsel från start avgörande för både odlingssäkerheten och för att maximera skördepotentialen. Höstgödsling med Yara Mila Höst 8-10,5-20 Mn ger en bred näringstillförsel som gynnar etablering och övervintring, och lägger grunden för en god skörd.

Den viktiga starten

När detta skrivs, i mitten av augusti, pågår årets spannmålskörd för fullt och det ser mycket bra ut, kanske har vi till och med en rekordskörd på gång, totalt sett. En av anledningarna till årets överlag mycket fina grödor är de goda förutsättningarna hösten/vintern 2018 som gjorde att mycket höstspannmål kunde sås under bra förhållanden och övervintrade utan problem. Det gav i sin tur väletablerade bestånd på våren, vilket hjälpte grödorna att klara torrperioden i april och början av maj. Vi vet också att det många år är betydligt tuffare förhållanden för höstsådd i vårt nordliga land. Därför är rätt näringstillförsel en viktig pusselbit för att säkra etableringen och rusta grödan för vintern.

Näringsbehov på hösten

Om höstsäden inte har tillräcklig tillgång till fosfor under höst och tidig vår vet vi att bestockning och rottillväxt blir sämre och växtens utveckling försenas. Kalium reglerar bland annat växtens vattenbalans, vilket gör att brist äventyrar övervintringen och försämrar växtens förmåga att klara torrperioder. Mangan är också viktigt för övervintringen, och kan vara en avgörande faktor, särskilt i höstkorn och på lätta, luckra jordar eller jordar med högt pH. Gödsling med endast kväve på hösten har inte gett någon positiv effekt, men en liten mängd kväve tillsammans med fosfor och kalium ger en kombinationseffekt.

Specialprodukt för höstsådd

För att möta behovet av ett specialgödselmedel för gödsling av höstsäd på hösten finns nu YaraMila Höst 8-10,5-20 Mn. Produkten ger en balanserad giva av fosfor, kalium och svavel. Kvävehalten är låg och anpassad för att ge grödan en liten startgiva på hösten. 90 % av kvävet är i ammoniumform, vilket tillfälligt försurar marken kring gödselkornet och ökar tillgängligheten av markens mangan. För att förstärka effekten innehåller själva produkten också en liten mängd mangan.

Bred användning

YaraMila Höst passar till höstsäd på alla jordar där det finns ett kaliumgödslingsbehov. Särskilt väl passar den på jordar med låga fosfortal (under P-AL 6), och/eller högt eller lågt pH (under pH 6,5 eller över pH 7,5, eller om man nyligen kalkat). Till höstkorn och på jordar med risk för manganbrist ger YaraMila Höst en extra säkerhet, och ersätter en mangansprutning. Tänk också på att myllning av gödseln, t ex med kombisådd, ökar både odlingssäkerhet och växtnäringsutnyttjande.

 

Höstkorn försök

Höstkorn på Borgeby -19

Kornet till vänster som fått 200 kg/ha YaraMila Höst vid sådd är både bättre bestockat och längre i sin utveckling än kornet till höger, som inte fått någon höstgödsling.

Senaste artiklarna

Alla
Fördjupning
Nyheter
Nyhetsbrev Växtodling
Röst från fältet
Tips & Råd
Search
Mina sidor
Logga in/registrera dig som: