Search
Close this search box.

.

.

Flytgödsling av vall

Priserna på gödning har stigit kraftigt sedan i fjol somras och värdet i flytgödsling blir därför också högt. Optimalt utnyttjande är viktigt för optimal skörd.

Vid planering av gödslingsstrategin för gräs- och blandvallar finns det många faktorer att ta hänsyn till. Behovet av kväve är högst hos gräs och minskar ju högre andel av klöver som ingår i vallen. Gödslingsstrategin bör också anpassas efter förväntad skördenivå, kvalitetsmål, antal delskördar, skördetidpunkter samt vallålder.

Flytgödsel kan försörja grödan med kväve, fosfor och kalium. Bästa kväveeffekt uppnås om flytgödningen myllas (4-5 cm), försuras eller om det regnar under och efter spridning. För ett bra utnyttjande av flytgödseln är det viktigt att gödseln är omrörd innan man sprider den. En flytgödselanalys bör göras för att säkerställa att nivåerna av kväve, men även av kalium tillgodoses med flytgödsel. Nötflyt har ofta en lägre koncentration av näringsämnen än vad man tror.

Kör inte ut innan marken bär och tillväxten är igång. Starta upp våren med YaraBela Axan, som kan köras tidigt och innehåller 50% nitrat som snabbt tas upp av plantan så tillväxten kan komma igång.

SVAVEL är ett viktigt växtnäringsämne i blandvallar. Tillförseln av svavel ska säkerställas från början av tillväxtperioden, dvs. speciellt före första och andra skörd. Behovet är 30 till 40 kg svavel per hektar.

Vid försurning av stallgödsel säkerställs vanligtvis tillförseln av svavel genom att 1,5-2,0 liter svavelsyra används per ton. Om försurad gödsel inte används, var noga med att ge tillräckligt med svavel. Den billigaste svavelkällan i år är polysulfat, som innehåller 19% S, 12% K, 4% Mg och 12% Ca.

KALIUM tillsätts under hela tillväxtperioden, antingen i form av mineralgödsel eller i flytgödsel. Vid applicering av 25 till 30 ton flytgödsel/hektarföre första och före andra skörden säkras vanligtvis gräsets kaliumtillförsel i början av tillväxtperioden.

En kaliumhalt i gräs och klövergräs mellan 2,2 och 2,4 procent är tillräckligt för att säkerställa optimal tillväxt. Det innebär att det bör finnas cirka 25 kg kalium tillgängligt per 1 000 hektar, och det gäller alla typer under hela tillväxtperioden. Vid låg halt av kalium i jorden är responsen på kalium stor.

Tillsätt eventuellt kvävestabilisatorn Vizura i flytgödsel. Vizura förbättrar utnyttjandegraden av kvävet i organiska gödselmedel och minskar kväveförluster eftersom den innehåller nitrifikationshämmare. I jorden omvandlas ammoniumkvävet i gödsel till nitratkväve i en process beroende av bl.a. jordens temperatur och fuktighet. Genom att tillsätta Vizura minskar denna omvandling och mer ammoniumkväve är tillgängligt. Risken för läckage av kväve minskar vid användning av Vizura, då kväveläckage företrädesvis sker i form av nitratkväve och inte ammoniumkväve.

Äventyra inte foderkvaliteten

Flytgödsel innehåller klostridier, tarmbakterier och buffrande ämnen som kan störa ensileringsprocessen och försämra ensilagets hygieniska och näringsmässiga kvalitet. Om höga halter av klostridier följer med grönmassan till lagring så ökar risken för en feljäsning. Det yttrar sig genom en hög sporhalt, ofta en hög smörsyrahalt, omfattande nedbrytning av vallproteinet och bildande av aminer som är giftiga och försämrar ensilagets smaklighet. Var därför noggrann med spridningstidpunkt och stubbhöjd.

Ett bra management kring slåtter och inläggning blir extra viktigt samt en extra försäkring genom ett effektivt ensileringsmedel för att hjälpa till i processen. SiloSolve MC är ett ensileringsmedel med ett patenterad skydd mot klostridier. Eftersom SiloSolve MC motverkar klostridier bevaras grovfodrets protein som istället kan utnyttjas för mjölkproduktion samtidigt som behovet av kraftfoder minskar. Smakligheten ökar också tack vare att ammoniakproduktinen hämmas.

Gödslingsrekommendationer

Gödselrekommendationer med YaraBela Axan NS 27-4 och Polysulphate

Gödselrekommendationer med YaraBela Axan NS 27-4 och Polysulphate

*I klövergräs är det viktigt med en god svavelförsörjning
** Kvävebehovet i vall beror mycket på klöverandelen och antal skördar

Riktvärden för kvävegödsling, kg N/ha

Riktvärden för kvävegödsling, kg N/ha

Riktvärden för kaliumgödsling, kg K/ha

I tabellen förutsätts att en jordanalys görs i samband med vallens anläggning.
Om en årlig jordanalys görs, vilket är att föredra, följs alltid rekommendationerna för vallår 1.

Riktvärden för kaliumgödsling, kg K/ha

Senaste artiklarna

Alla
Fördjupning
Nyheter
Nyhetsbrev Växtodling
Röst från fältet
Tips & Råd
Search
Mina sidor
Logga in/registrera dig som: