Search
Close this search box.

.

.

Gödselstrategi i höstgrödor 2022 – Fokus i fält vecka 10

Generellt fina höstgrödor i fält och alla grödor är högvärdiga grödor.

De höga kvävepriserna kan kanske ge anledning till att man vill spara lite på kvävet och kanske också på fosfor och kalium. Innan du sparar för mycket är det dock viktigt att man tar utgångspunkt i sin egen situation, det vill säga vad du har köpt gödning för, hur bra grödorna ser ut, vilket utbyte som du förväntar dig och inte minst vilket pris du har eller förväntar att du kan sälja grödan till. Det kan bli dyrt att spara på insatsvarorna med de mycket höga grödpriserna, som vi har förnärvarande. Även om alla insatsfaktorerna har stigit i pris betalar det sig att optimera sin skörd.

Det bör även under 2022 vara fokus på en gödningsstrategi som ger en harmonisk tillväxt, liksom att man bör göra en effektiv växtreglering.

Höstraps: Höstrapsfälten ser mycket fina ut och de flesta lokaler har ett bra plantbestånd för att ge kraftiga plantor som har plats för sidoskott.

En sen andra giva eller en tredjegiva kan dock hjälpa att begränsa risken för liggsäd, och säkra tillräcklig näringstillförsel för god skidfyllning. Det är viktigt at det också är kväve tillgängligt vid skidfyllningen, eftersom kvävet inte är lika mobilt i en rapsplanta som i en spannmålsplanta.

Höstsäd: I år bör höstgrödorna inte startgödas för tidigt eller för kraftigt. Du kan välja mellan två strategier:

  1. Tvådelad giva av kväve, t.ex. 30/70 vid företrädesvis tillväxtstart och stadie 31-32
  2. Tvådelad giva av kväve som mest är aktuell om gödningstyperna kräver det, eller om man tillför stora kvävemängder som tillexempelvis brödvete eller om du graderar efter biomassemätningar.

Gödningsstrategi, kvävefördelning till höstspannmål och höstraps under 2021

Delad-giva

Grödtill-stånd

Gröda

Första

Giva

DC

31-32

DC

49-59

2

Kraftig

Foderkorn och raps

30 pct.

70 pct.

 

2

Normal

Foderkorn och raps

40 pct.

60 pct.

 

2

Svagt

Foderkorn och raps

50 pct.

50 pct.

 

3

Kraftig

Kvarnvete och högavkastande raps

25 pct.

55 pct.

20 pct.

3

Normal

Kvarnvete och högavkastande raps

30 pct.

50 pct.

20 pct.

3

Svagt

Kvarnvete och högavkastande raps

40 pct.

40 pct.

20 pct.

Det finns flera möjligheter att anpassa den optimala kvävenivån både på fältnivå och inom själva fältet. Har du möjlighet använd Cropsat, Atfarm eller nollrutor för att nå ditt optimala kvävebehov.

Fosfor, kalium och svavel m.m. skall du tillföra så tidigt i växtzonen som möjligt, normalt vid den första gödningsspridningen eller en särskilt tidig giva. Kom ihåg svavel, i synnerhet bör vinterrapsen få svavel tidigt på våren, medan brödvete också bör tillsättas svavel vid proteingödslingen. Höstraps och vanligt gräs bör tillföras 20 procent svavel i förhållande till kvävemängden, medan de övriga grödorna bör tillföras 10 procent svavel i förhållande till den totala mängden kväve.

Hur mycket fosfor och kalium behövs?

Med kärnan för man bort cirka 3,2 g P/kg och 4,8 K/kg kärna. Om halmen också bortförs från marken för man bort ytterligare 0,9 g P/kg och 7,5 K/kg halm. Vid ett utbyte på 9 ton vete och 4,5 ton halm bortförs från marken cirka 32 kg P och 77 kg K per ha. Du ska därför känna fältens P-AL-klass och K-AL-klass innan du sparar på fosfor och kalium.

Handelsgödsel måste spridas korrekt!

Handelsgödsel är på många egendomar den största omkostnaden bland insatsvarorna. Känner du din gödningsspridare bra nog, och inte minst, känner du din handelsgödsel bra nog.

Spridning av handelsgödsel kräver uppmärksamhet då en ojämnt spridd gödning kan ha stora ekonomiska konsekvenser i form av lägre utbyte, liggsäd och sämre kvalitet.

Det kan vara stor skillnad på gödningstyperna och deras spridningsegenskaper kan variera mycket. Tillexempel kan samma typ av handelsgödning producerat på 2 olika fabriker men från samma producent, ändå behöva två olika inställningar på gödningsspridaren. Det är därför alltid en god idé att utföra ett spridningstest, så att du har möjlighet att fininställa din gödningsspridare korrekt innan spridningsarbetet på allvar går igång. (se bild längst upp.)

Yaras spridarbackar för spridarkontroll ger dig möjlighet att smidigt och lätt kontrollera om gödningen blir spridd korrekt. Kontrollen bör utföras jämnt under spridararbetet och som minimum varje gång man byter gödningstyp. Yaras spridarbackar kan köpas i Yaras webshop på: www.yara.se

Kväverekommendationer till gräsfrövall

Arter som engelskt rajgräs, hundäxing, rödsvingel, rörsvingel och ängsgröe har behov för gödning tidigt vid tillväxtstart och det är vanligen i början av mars. Det är dock viktigt att jorden bär, så att man inte gör onödigt djupa spår i marken. Skulle vi få frost kan gödningen köras ut på morgonfrosten eftersom jorden torkar upp under dagen. Det är oftast bäst ekonomi i att köra med en NS-gödning, då användningen av P och K är begränsad. På jordar med lågt P-tal och K-tal kan det dock vara relevant att tillföra en NPKS-gödning.

I tabellen nedan kan man se de vägledande kvävemängderna, men det kan vara stor skillnad på den ekonomiska optimala mängden från mark till mark. Det är därför viktigt att tilldelningen kan anpassas för det enskilda fältet.

På kraftiga fält en delad giva ibland vara en idé för att bättre kontrollera tillväxten och vara en hjälp till tillväxtregleringen. Det är viktigt att fröet står upp vid blomningen och särskilt i arter som ex. Hundäxing, rödsvingel och rörsvingel.

 

Kg kväve fröskördeåren

 

Vår

Tidpunkt

Engelskt rajgräs, Fodersorter

150-170

Slutet av mars

Engelskt rajgräs, Grönytesorter

130-150

Slutet av mars

Hundäxing

120-130

Början av mars

Rödsvingel

60-80

Början av mars

Rörsvingel

90-130

Slutet av mars

Timotej

80-120

April

Ängsgröe

70-100

Början av mars

Ängssvingel

80-110

Slutet av mars

Kvävegödslingen ska alltid ske med hänsyn till grödans utveckling, potential, väder och förhållanden på fältet. Kör inte för tidigt om det betyder att du gör för kraftiga spår på fältet.

Senaste artiklarna

Alla
Fördjupning
Nyheter
Nyhetsbrev Växtodling
Röst från fältet
Tips & Råd
Search
Mina sidor
Logga in/registrera dig som: