Sök
Stäng denna sökruta.

.

.

Gödsla strategiskt – 23

Skapa handlingsutrymme 2023 genom att starta våren med väl avvägd gödsling. Genom att dela upp gödslingen till flera tillfällen ger du dig möjlighet att anpassa till årsmån, markens kväveleverans, skördepotential och prisutveckling. På så sätt går det att utnyttja markens potential fullt ut men ändå minimera risken. I höstsäd så innebär det kväve i minst tre poster. I vårsäd lägger du maximalt tre fjärdedelar av kvävet vid sådd.

Det är en turbulent tid vi lever i med många utmaningar. Prissvängningarna de senaste två åren har varit på en historisk nivå, både för insatsvaror och det vi producerar. Vi har dessutom i färskt minne hur torka och hög värme kan påverka skörden, men också hur rätt väder och goda förhållanden i övrigt kan ge riktigt fina skördar. Trots att vi inte i förväg har en aning om vad som händer under årets växtodlingssäsong så finns det en hel del vi kan göra för att ha en så stabil strategi för gödslingen som möjligt.

Hugo Hjelm, Yara

Tydliga resultat

Både försöksresultat och praktiska erfarenheter när det gäller gödsling är otvetydiga, delade givor ökar chansen att producera spannmål med hög kvalitet utan att gödsla onödigt mycket. Grunden är att starta året med väl avvägda åtgärder och därmed skapa handlingsutrymme att senare anpassa efter årsmånen. Detta gäller i såväl höstraps som höstsäd och vårsäd. Delad giva ger visserligen fler körningar med mineralgödselspridaren, men det är körningar som oftast betala sig riktigt bra.

Dela kvävet i flera poster till höstsäden

Kväve i rätt nivå som utnyttjas av grödan och ger rätt kvalitet betalar sig alltid, och onödigt hög kvävenivå är nästan lika ofta en dyr och onödig kostnad. Möjligheterna att anpassa och hitta rätt gödslingsnivå i höstvete är fantastiska. Dela kvävegivan i flera poster, en del tidigt för att säkerställa att kväve finns på plats, därefter en huvudgiva innan stråskjutningen drar igång. Resten som en eller flera kompletteringsgivor anpassade i mängd efter årets väder och fältets skördepotential. Normalt så ska kompletteringsgivan läggas i DC 37 (se figur 1), men om det finns behov att justera kvävegivan därefter så går det bra att komplettera ända fram till avslutad blomning (figur 1). Använd Yara N-Tester samt noll- och maxrutor, gärna i kombination med en mätning med Handsensor eller Yara N-Sensor (Handsensor = Yara N-Sensor i handutförande som många rådgivare har tillgång till). För råg och höstkorn behöver man vara lite mer på tårna, men möjligheterna är även här goda för att hitta rätt giva och varken gödsla för lite eller för mycket.

Effekt av kvävekomplettering i höstvete vid olika tidpunkter.

(21 försök 2017-2020, L3-2300 och L3-2314)

Fig 1. Kvävekomplettering från flaggbladsstadiet (DC 37) och framåt ger tydliga skördeökningar och samtidigt en högre proteinhalt. Figuren visar effekten av kompletteringsgödsling med 60 kilo N per ha i 5 olika stadier från stråskjutningens början (DC 30) till avslutad blomning (DC 69). Medeltal av 21 försök i höstvete år 2017–2020. Sverigeförsökens serier L3-2300 och L3-2314.

 

Dela gödselgivan till vårsäd

Vårsäden bör i de flesta fall startas med maximalt 70-80% av den beräknade totala givan, eller den mängd kväve som du är säker på grödan som minst kommer behöva. Ju tidigare sådd, desto viktigare med delad giva. Detta eftersom kvävet vid tidig sådd kommer att ligga flera veckor i marken innan några större mängder tas upp av plantorna. Blir perioden direkt efter sådd regnig och blöt finns det risk att en hel del kväve förloras genom denitrifikation, det vill säga förlust av kväve till luften, som därmed ger låg kväve-effektivitet.

Tips! Svenska Foders vårsäd hittar du här.

NPK mycket lönsamt

På marker med låga fosfornivåer, är lönsamheten för vårsådd mycket god med NPK i stället för en ren kväveprodukt (figur 2). Detta gäller för både de prisnivåer vi såg 2022 och tidigare års prisnivåer. Om man ligger i övre delen av klass III eller högre går det naturligtvis att fuska och bara köra NS något år, skördetappet blir inte lika stort som i klass II. Men ha i minnet att detta påverkar markens bördighet i längden i form av sänkta P-AL värden.

Skördeökning uppdelad på P-AL klasser

(25 försök 2005-2007)

Fig 2. Lönsamheten för kombisådd med NPK vid P-AL klass II är mycket god. Röda staplar P-AL klass II, gula staplar P-AL klass 3 och gröna staplar P-AL klass >IV. Samtliga värden i jämförelse med Axan (NS 27-4). Försöksserie YA-0501.”

Slutjustera senare

Vad som sedan blir ”rätt” kvävenivå i vårsäden bestäms av årsmån, beståndets skördepotential och till viss nivå av prisnivån på gödsel och tröskad spannmål. Det alltid tråkigt att vid skörd konstatera att man kastat pengar i sjön för att man gödslat för mycket. Minst lika tråkigt är att gödsla för lite och i efterhand se att man tappat både skörd och kvalitet. Slutjusteringen av kvävegivan gör vi normalt framme i stråskjutningen för vårkorn och ända fram mot vippgång/axgång i havre och vårvete.

Det kanske är onödigt att påpeka, men har man inte sått alls så finns det inga som helst möjligheter att anpassa senare i vår och i sommar. Är du på något sätt tveksam på lönsamheten? Starta grödan lite försiktigare med kanske 50% kvävegiva och avvakta sedan hur året ser ut att utveckla sig.

Precisionsgödsling

Möjligheten att variera givan inom fälten är bättre än någonsin. Yara N-Sensor eller ett satellitverktyg som Cropsat eller Atfarm är alla användbara verktyg. Vill man inte lägga tid på att sprida en varierad giva själv så finns det gott om entreprenörer som tar på sig uppdraget. En lista på N-Sensor entreprenörer hittar du på Yaras hemsida

Glöm inte svavel

Svavel behövs på samma sätt som kväve för att bygga protein. Brist på svavel ger sämre kväveeffektivitet och om bristen är stor samma typ av bristsymtom som kvävebrist. Antalet kärnor och kärnstorleken minskar i spannmål, vid kraftig svavelbrist blir plantorna ljusgröna i färgen och fältet ser flammigt ut.

Ofta är vi vana vid kväve- och NPK-produkter som också innehåller svavel i den nivå som grödan behöver. Den brist på gödsel som rådde sommaren 2022 innebar att större volymer än vanligt med gödsel utan svavel kom in till Sverige. Har man köpt denna typ av produkt så är det viktigt att kompletteras med svavel för att säkerställa att svavelbrist inte uppstår. Det finns flera svavelprodukter på marknaden, Yara tillhandahåller Polysulphate som utöver svavel innehåller kalium, magnesium och kalcium. Svavel ska gödslas i förhållande ett till tio till spannmål och vall samt ett till fem till raps, det vill säga gödslar man 150 kg/ha kväve till spannmål så behöver man ha ut 15 kg svavel.

Läs mer om Yaras verktyg

Senaste artiklarna

Alla
Fördjupning
Nyheter
Nyhetsbrev Växtodling
Röst från fältet
Tips & Råd
Sök
Mina sidor
Logga in/registrera dig som: