Sök
Stäng denna sökruta.

.

.

Lössen är här – se upp i ditt höstkorn och höstvete – Fokus i fält vecka 41

Det är viktigt att hålla koll på löss i höstkorn och höstvete Löss överför rödsotvirus från planta till planta i höstspannmålen på hösten. Därför är det viktigt att du kollar din höstspannmål på angrepp av löss under hösten. Rödsotvirus kan orsaka stora utbytestapp. Utbytestappet är skillnad mellan arterna och är störst vanligtvis i höstkorn, höstvete, råg och minst i rågvete. Den största risken för angrepp av löss är vid tidig sådd – typiskt innan den 10-15 september och under en mild höst. Det värderas att bara 1-2 procent av lössen bär Rödsotvirus. Löss skall suga 2-3 dagar på en smittad planta för att kunna ta upp ett virus. Om förfrukten är en gräsmark som plöjts ner precis innan sådd, kan smittorisken vara större, och här skall du vara extra vaken. Följande faktorer ökar risken för smitta med Rödsotvirus i följande ordning.
 • Många löss i fält 2-3 % angripna plantor
 • Tidig sådd För 15.-20. september
 • Tidigare erfarenheter av kraftiga angrepp av Rödsotvirus
 • Mild lokal
 • Direktsådd mycket grä/spillsäd i stubben från förfrukten
 • Mild höst
Löss kan vara svåra att se, men lägger man sig ner och tittar på bladen i motljus är det enklare. Ser man mörka fläckar på bladen bör dessa ses över noggrant efter löss. Vi rekommenderar bekämpning i höstspannmålen st 13-14 vilket motsvarar 3-4 blad med
 • 0,05 l Nexide CS pr. ha om mer än 2-3 procent av plantorna är angripna av löss. Huvudalternativet!
Normalt är en enkel behandling nog, men om grödan är sådd tidigt och når stadie 13-14 redan i september, bör det göras en uppföljande sprutning 3 veckor efter den första sprutningen.

Strategi mot rapsjordloppans larver

Om du inte själv följer rapsjordloppans väg på din mark med hjälp av gula baggfällor rekommenderar vi att du gör en plansprutning i oktober riktat mot rapsjordloppans larver.

Bekämpningströskel larvskador:

50-100 rapsjordloppor/10 dm² i ackumulerad fångst eller 30-35 rapsjordloppor/gulskål över tre veckor. För att förhindra äggläggning sätts bekämpning in inom 10 dagar efter uppnått tröskelvärde.

Bekämpa rapsjordloppan med:

 • 0,06 l Nexide CS eller
OBS! Nexide CS max 1 behandling per säsong (gröda).                         Bild är från våren 2023 vid Lund Sprutningen kan med fördel utföras tillsammans med en annan planlagd sprutning, tillexempel ogräsbekämpning med Belkar, tillväxtreglering med Caryx eller biostimulanten BlueN. Mängden rapsjordloppa följs på fält av HIR och Jordbruksverket och har på många fält överstigit tröskeln. Men du skall vara uppmärksam på att det ofta finns en stor lokal variation på mängden rapsjordloppor och loppornas hoppaktivitet kan vara nedsatt på grund av ostadigt väder. Om du har upplevt många gnag efter rapsjordloppor i groningsfasen rekommenderar vi att du investerar i bekämpning av rapsjordloppans larver – även om du en gång sprutade mot den vuxna

Förebygg manganbrist

Många marker är sådda i varm jord, vilket ger plantorna en snabb och kraftig tillväxt. Detta betyder att rötterna inte kan ta upp mangan i samma hastighet som behövs till bladen. För att säkra plantornas överlevnad och säkra att de går vintern till mötes med största möjliga livskraft, är det viktigt att plantan är välförsörjd med mangan. Första gången man sprutar med mangan är när spannmålen har 3-4 blad och behandlingen kan följas upp 3-4 veckor senare. Vi rekommenderar:
 • 1,0 l Profi Mangan pr ha 1-2 gånger
Mest känslig mot manganbrist är höstkorn och därefter höstvete och höstraps. Sandjordar och jord med högt humusinnehåll är särskilt utsatta för manganbrist, men också på fält med höga reaktionstal och lösa jordar med högt syreinnehåll ger manganbrist. Mangansprutningen kan kombineras med en sprutning mot bladlöss.

Kom ihåg de viktiga näringsämnena till höstrapsen

De flesta tilldelar varierande kvävemängder i samband med sådd, och har man spridit ut 30-40 kg N bör man värdera om man ska lägga på ytterligare 20-30 kg N för att hålla plantorna igång. Kraftiga tillväxten i rapsen kräver också en extra insats med mikronäringsämnen. Plantorna som är välförsedda med alla näringsämnen har en större motståndskraft mot motgång. När du ändå skall köra med växtskydd i raps på hösten, är det upplagt att slå samman några av sprutningarna, där det är möjligt att blanda medlen. Vår serie mikronäring har en stor blandbarhet med växtskyddsmedel och det är därför upplagt för att plocka med det när man ändå skall köra. Rapsen är på hösten särskilt känslig för brist på bor och mangan.
 • Bor är viktigt för att säkra en god rotutveckling, som är grunden för en god utbytespotential. Brist på bor uppträder vanligen på sandjord och är ett typiskt problem när det är torrt eller på nykalkad jord.
 • Raps är liksom spannmål känslig för brist på mangan och det är mest vanligt på lätta lösa jordar. Har du raps på mangankänsliga arealer, kan man med fördel spruta flytande mangan. Se bild.
 • Magnesiumtillförsel är viktigt när magnesiumhalten i jorden är låg.
 • Raps är en storförbrukare av svavel. Det mesta upptas på våren, men upp till 10 kg kan tas upp på hösten.
Svenska Foder rekommenderar 1-2 behandlingar på hösten med antingen:
   • 3,0-5,0 l Norotec Raps per ha
I tabellen nedan kan du se närmre på innehållet av näringsämnen i de enskilda produkterna. g/L eller kg.
N S Mg B Mn Mo
Norotec Raps 46 28 18 4 47 3
Profi Bor 150
Profi Mangan 235
 

Senaste artiklarna

Alla
Fördjupning
Nyheter
Nyhetsbrev Växtodling
Röst från fältet
Tips & Råd
Sök
Mina sidor
Logga in/registrera dig som: