Sök
Stäng denna sökruta.

.

.

Majssåddens vedermödor och möjligheter – Fokus i fält vecka 16

Jordtemperatur är viktigare än datum när det gäller majsen. Glöm inte att kalka och ge tillräckligt med fosfor, för att ge de bästa förutsättningarna till din majs. 

Majssådd i rätt temperatur

Jordtemperaturen är viktigare än datumen, vilket återigen bekräftades 2021. Majsen ska sås först när jordtemperaturen är över 8°C och stigande i 10 cm djup för att säkra en god uppkomst och friska plantor.

Kalka innan du sår din majs

Utnyttja tiden – innan du sår din majs – för att kalka din jord, eftersom ett optimalt kalktillstånd i jorden ger bättre förutsättningar för ett gott utbyte och utnyttjande av växtnäringen. Majs tillhör gruppen av medelkänsliga grödor när det gäller kalkbrist. Det optimala pH-värdet beror på jordart. Ibland kan det vara optimalt att höja pH:t till minst 7,0 på styv lera och 6,5 på lätt jord. Lägre vid hög mullhalt.

                      Mål-pH utifrån jordart och lerhalt i %

Mullhalt        < 5%   ——————————à 60%

<6                  6,0 ————-pH—————–à 6,5       

6-12               5,8 ————-pH—————–à 6,2       

12-20             5,5 ————-pH—————–à 5,9

20-40             5,2 ————-pH—————–à 5,6

Källa: Jordbruksverket: Rekommendationer för gödsling och kalkning 2022.

Om man sprider försurad flytgödning, bör man öka underhållskalkningen. Vid 30 ton flytgödning tillsätts 2 liter 96% svavelsyra per ton, vilket gör att man behöver sprida 150 kg kalk per hektar eller 600 kg vart 4:de år för att neutralisera svavelsyran. De mest använda kalktyperna är jordbrukskalk och magnesiumkalk. På ekologiska egendomar med begränsad åtgång till svavel kan Calciprill S14 vara en möjlighet.

Startgödning

Från otaliga försök vet vi att det är viktigt att placera en NP-gödning vid sådd av majs – och särskilt fosfor. Vi rekommenderar att du placerar upp till 15 kg fosfor per hektar via din handelsgödning.

En god försörjning av fosfor ger snabb tillväxt i form av en kvickare och bättre rotutveckling, flera sidoskott och det stimulerar blom- och frösättning.

Om du placerar flytgödning i såraden är det viktigt att man tillsätter Vizura, som är en nitrifikationshämmare och samtidigt ger en liten förbättrad upptagning av fosfor. Om det placeras flytgödning i såraden, skall det vid sådd placeras 20-30 kg N i handelsgödning med tillexempel NS 21-24 (svavelsur ammoniak) eller NS 24-6 (Sulfan).

Ogräsbekämpning före uppkomst

Då det ofta går lång tid från att majsen är sådd till att den kommer upp är det möjligt att använda Glyphomax 480 innan uppkomst. Kontrollera de varmaste platserna på dina fält för att vara säker på att majsen inte är på gång att tränga fram. Före uppkomst: bekämpning av snabbt växande ogräs som tillexempel vitgröe rekommenderar Svenska Foder:

 • 1,0 l Glyphomax HL + 0,1- 0,3 l NovaBalance.

Sprutning med Glyphomax 480 kräver 4-6 timmars torrt väder.

Hur slipper man fågelskador i majs?

Om du har problem med svartfågel är Korit det mest effektiva betningsmedlet. Alla Limagrain-sorter kan man få med Korit. Har du utsäde som är betat med Korit ska du vara uppmärksam på att medlet är luktlöst och mycket farligt att inandas. Före hanteringen av utsädet bör du därför läsa om de försiktighetsåtgärder du måste vidta.

 • Undvik all onödig kontakt med Korit
 • Betat frö förvaras otillgängligt för barn och husdjur
 • Öppna säckar med betat frö får aldrig förvaras i traktorns hytt
 • Använd munskydd som kan fånga upp aerosoler
 • Bär skyddshandskar/skyddskläder
 • Samla upp spillt frö

Vad mer kan du göra?

2021 visade två danska försök att djup sådd på 10 cm kombinerat med en vältning för att plana ut såraden hade en god effekt på uppkomsten av majs. Utöver den djupa sådden och vältningen, skickar vi med följande goda råd:

 • Undvik spill av majsfrö ovan jord
 • Utfodra fåglarna någon annanstans borta från majsodlingen
 • Avled uppmärksamheten genom att sprida flytgödning på mark nära intill
 • Se till att skapa oro vid fälten tills majsen är cirka 10 cm hög med t.ex. fågelskrämmor, gaskanoner och andra kraftiga ljudkällor.

Ogräsbekämpning i vall med eller utan klöver/lusern

Oavsett om vallen skall användas till bete, slåtter, ensilage eller hö, så är det viktigt med en effektiv ogräsbekämpning för att uppnå en hög kvalitet.

I förstaårsvallen med klöver och/eller lusern finns det inte många medel för ogräsbekämpning.

Slåttervall med klöver/lusern

 • 1,15 l Basagran SG

De optimala väderbetingelserna är en god tillväxt i grödan, hög ljusintensitet (morgonsprutning) och temperatur på minimum 15 oC.

Slåttervall med klöver

 • 1,5-1,8 l Starane XL pr ha.

Starane XL används vid temperatur på över 12 oC och hög luftfuktighet. Betesdjur får inte släppas på behandlad mark tidigare än 7 dagar efter behandling.

Tistel i betesvall

 • 2,5 l Ariane S per hektar

Utöver tistlar finns även effektiv bekämpning av en lång rad av örtogräsarterna. Ariane S bör användas vid hög temperatur och luftfuktighet.

Senaste artiklarna

Alla
Fördjupning
Nyheter
Nyhetsbrev Växtodling
Röst från fältet
Tips & Råd
Sök
Mina sidor
Logga in/registrera dig som: