Sök
Stäng denna sökruta.

.

.

Välj certifierat utsäde, bekämpa spillsäd och gödsla höstsådden – Fokus i Fält

Bekämpa spillsäden tidigt i höstrapsen, för bäst effekt. Se till att använd certifierat utsäde och gödsla höstsådden för att optimera rotbildningen och etablering. Detta och mycket mer får du i veckans Nyhetsbrev.

 • Bekämpning av spillsäd i höstraps
 • Gödsling av höstspannmål vid sådd
 • Rekommenderade såtider och plantantal i höstspannmål för Skåne
 • Såtabeller och utsädesmängder i höstspannmål
 • Beräkningar av utsädesmängder av hybridhöstkorn och hybridråg
 • Välj certifierat utsäde

Bekämpning av spillsäd i höstraps

När det finns så mycket spillsäd att rapsen störs i etableringsfasen bör du bekämpa det. Bekämpning görs tidigt och får som bäst effekt när spillsäden har 1-3 blad – ofta omkring 2 veckor efter att rapsen är etablerad. Spillsäd växer fram över en längre period och från olika djup i jorden och därför kan det vara nödvändigt med två behandlingar eventuellt bara i ytterkanten av arealen där jorden kan vara lite sämre plöjd.

Svenska Foder rekommenderar:

0,5-0,75 l Agil 100 EC per hektar

Dos anpassas efter vilken spannmålstyp som skall bekämpas, samt hur stor spillsäden har blivit. Vårkorn är mest känslig och därefter kommer höstkorn, vete och råg i nämnd ordning. Lägst dos på spillsäd med mindre än 3 blad och högsta doseringen vid mycket ogräs och vid bekämpning av gräs.

Bekämpningsmedel mot spillsäd i höstraps

Ogräs

Agil 100 EC

(l/ha)

Focus Ultra + DASH

(l/ha)

Select Plus

(l/ha)

Vårspillsäd 0,5 – 0,751,0 – 1,5 + 0,50,6 – 0,8
Höstspillsäd + gräsogräs 0,75 – 1,501,5 – 2,0 + 0,50,8 – 1,0

Med Agil 100 EC har du möjlighet att göra en behandling med minst 14 dagars mellanrum. Focus Ultra och Select Plus får bara användas en gång.

Maxdos för Agil 100 EC är 1,5 l produkt per ha per år, för Focus Ultra er det 2,0 l per ha per år och för Select Plus 1,0 l per ha per år.

Sist på året kan man följa upp med en Kerb-behandling som också är effektiv mot resistenta gräs.

Kom ihåg att leta efter rapsjordloppa. Om mer än 5-10% av bladarealen blir uppätet i rapsens kimbladstadie och fram till att rapsen har 4 lövblad används 0,05 l/ha Nexide CS.

Gödsling av höstspannmål vid sådd

Det har på senare år varit ett klart ökat fokus på att tillföra höstspannmålen gödning vid etableringen. Genom att placera gödning vid sådden optimerar vi rotbildningen och etableringen av grödan på hösten. Behovet är inte de stora mängderna, 10-20 kg N per ha – motsvarande 50-100 kg handelsgödsel har visat synliga effekter. De stora vinsterna uppnås om höstsådden möter motstånd i etableringsfasen. I nedanstående scenarier är höstgödslingen särskilt relevant.

 • På arealer med en låg kväveförsörjning från jorden – höstspannmål tar vanligen upp 20-50 kg N per ha på hösten.
 • På arealer med risk för manganbrist. Speciellt i höstkorn, men också i höstvete kan det vara en stor fördel att använda en försurande handelsgödsel för att förebygga manganbrist.
 • På arealer där man har myllat ner stora mängder halm – eller gräsfröhalm.
 • På arealer med låga fosfortal
 • På kalla arealer

Svenska Foder har flera olika sorters handelsgödsel, som på var sitt sätt är ideala i och med etableringen av höstspannmålen.

 • YaraMila Höst NPK 8-10,5-20 m/S, Mn, B, Zn, Fe
 • YaraMila Höst NPK 10-14-12 m/S
 • YaraMila Raps NPK 17-5-10 m/S, Mg,

Såtider och plantantal i höstspannmål (Syd)

En god etablering är en av de viktigaste förutsättningarna för ett högt utbyte och därför bör det som utgångspunkt sås då man kan ha en god såbädd efter 1. september. Försöken i höstvete visar klart, att ju tidigare vete etableras, ju högre är utbytespotentialen.

När det väl är sagt så kall man dock vara uppmärksam på att den optimala såtidpunkten varierar från art till art, och att man bör ta hänsyn till förfrukt, sort, såbäddens kvalitet och inte minst förekomst av gräsogräs när man ska välja såtidpunkt. Tillexempel bör man på arealer med mycket gräsogräs utföra sådd 14 dagar efter den tidigast rekommenderande tidpunkten, tex om man har problem med renkavle.

Likaledes skall man vara uppmärksam på att tidig sådd ger större risk för rödsotvirus, större risk för liggsäd, ökad risk för utvintring och ökad mottaglighet för svampsjukdomar.

Mellansverige

Tidig sådd räknas från början av september och sen sådd till slutet av september och normal/optimal får väl räknas någonstans mittemellan. Vid såtidpunkt kring den 15. september så tycker vi ca: 400 grobara kärnor/kvm2 och mote slutet av sep kring 450 kärnor.

 Nedan har vi listat några generella riktlinjer för den optimala såtidpunkten:

 • Höstvete, 1 års: 1 september till 25 september. För att minimera risken för rotdödare börjar man med 1 års markerna.
 • Höstvete 2 års: 15 september till 25 september på grund av risken för rotdödare.
 • Höstkorn 6rads: 5 september till 20 september
 • Höstkorn hybrid: 5 september till 20 september
 • Höstkorn 2rads: 10 september till 20 september, Höstkorn är den höstspannmålsart som är mest känslig för förändringar i såtidpunkt och bör inte sås för tidigt.
 • Rågvete: 1 september till 30 september
 • Råghybrid: 1 september till 30 september

Såtabeller och utsädesmängder i höstspannmål

Rekommenderade plantantal pr. m2 för höstspannmål
SådatumSeptemberOktober
1-56-1011-1516-2021-2526-301-34-78-1112-15
Höstvete220250280310340370390410425450
Höstkorn, 2r265290315340
Höstkorn, 6 r205230255280305
Höstkorn, hybrid170185205220
Råg, hybrid150160170185195210230270290
Rågvete200220240280300320340360
 • På kalla lokaliteter bör plantantalet ökas med 25 plantor per m2
 • På arealer som odlas plöjningsfritt bör plantantalet ökas med 25 plantor per m2
 • På mycket styv lerjord bör plantantalet ökas med 25 plantor per m2

Plantantal

Ju tidigare sådd desto lägre plantantal, och därför stiger det optimala plantantalet från ca. 220 pl/m2 vid sådd 1 september till över 400 pl/m2 vid sådd i oktober. I ovanstående tabell har vi angivet en rekommendation på det optimala plantantalet för enskilda arter. Det är viktigt att korrigera plantantalet efter förhållandena – man bör tillexempel korriera med plus 25 plantor per m2 på kalla lokaliteter, vid plöjningsfri odling och/eller på mycket styv jord.

Utsädesmängden kan avläsas direkt i såtabellen för höstspannmål, eller beräknas med hjälp av den formeln. Innan avläsningen och beräkningen skall man ta ställning till det önskade plantantalet. TKV (tusenkornsvikten) kan avläsas på den storsäck som utsädet levereras i.

Grobarhetsprocent
SåbäddSeptemberOktober
God85 – 90 %80 – 85 %
Medel80 %75 %
Dålig75 %70 %

 

Beräkning av utsädesmängd

Förväntat plantetal pr m2 x TKV (Tusenkornvikt)

% Förväntad grobarhet

  =        Utsädesmängd i kg pr ha

 

 

Utsädesmängd (kg/ha) vid olika plantantal och TKV. Grobarhet = 85 %
Plantantal/TKV343638404244464850525456
16064687275798387909498102105
2008085899499104108113118122127132
24096102107113119124130136141147152158
280112119125132138145152158165171178184
320128136143151158166173181188196203211
360144152161169178186195203212220229237
400160169179188198207216226235245254264

 

Kom ihåg att vara kritisk mot såbäddens kvalitet, när grobarhetsprocenten skall justeras.

Beräkning av utsädesmängder av hybridhöstkorn och hybridråg

Hybridhöstkorn och hybridhöstråg levereras i units, som vanligen innehåller 1 miljon frö. Önskar man att räkna ut hur många units som skall användas per hektar och hur många kg såmaskinen ska insås till, kan man följa nedanstående räkneexempel.

 • En unit innhåller 1 miljon kärnor
 • Man önskar tillexempel att etablera 170 plantor per m2 x 10 000 m2 = 1 700 000 plantor per hektar.
 • Med en grobarhet på 85 % motsvarar det 170/85×100=200 kärnor per m2=2 000 000 kärnor per hektar
 • 1 000 000 frö per unit/2 000 000 kärnor per hektar = 0,50 ha per unit eller 2,0 units per ha.
 • Vikten av en unit varierar från art till art och från sort till sort. Om vikten inte uppges på emballaget vägs en unit eller så avläser man Tusenkornvikt (TKV) på emballaget. Är TKV tillexmpel 45 gram för 1000 kärnor multipliceras detta med 1 000 000 kärnor som är i en unit = 45 kg per unit
 • Önskar man att så tillexempel 2,0 units per hektar med en sort som har en TKV på 45, så ställer man in maskinen till 2,0 x 45 kg per unit = 90 kg per ha plus eventuellt lite extra för exempelvis överlappning.

Välj certifierat utsäde

Certifierat utsäde, producerat på en auktoriserad utsädesfabrik, är din trygghet för att få en produkt av hög kvalitet och grunden för ett högt och stabilt utbyte. Certifierat utsäde är din garanti för:

Utsäde av bästa kvalitet med hög renhet, enhetlighet och hög grobarhet

Alla marker, där spannmålen används till utsäde, genomgås av auktoriserade markkontrollörer, som säkrar, att alla krav för utsäde är uppfyllda. På utsädesfabriken genomgår utsädet en mycket grundlig rensningsprocess med flera rensmetoder, där lätta kärnor, agnar, skadade kärnor mm. avlägsnas. Kvaliteten övervakas löpande av ett neutralt laboratorium.

Inga utsädesburna sjukdomar

Om det finns behov för betning, betas utsädet mot svampsjukdomar, samt en rad utsädesburna sjukdomar, som annars kan ge betydliga utbytesförluster i fält.

Ett enkelt och säkert val med möjlighet för kompletterande leveranser

Garanti för hög grobarhet och angiven tusenkornvikt, ger möjlighet att beräkna exakt antal planter i fält. Snabb och smidig leverans av utsädet, när du ska använda det.

Tillgång till nya högavkastande sorter

Genom att välja certifierat utsäde bidrar man till en fortsatt utveckling av nya och bättre sorter från förädlarna.

Senaste artiklarna

Alla
Fördjupning
Nyheter
Nyhetsbrev Växtodling
Röst från fältet
Tips & Råd
Sök
Mina sidor
Logga in/registrera dig som: