Search
Close this search box.

.

.

Kalka för att bibehålla eller höja pH-värdet

När kalkade du din jord senast? När tog du jordprover? Se till att göra det, det lönar sig alltid, och alldeles särkskilt i den marknad vi just nu befinner oss i.

Kalk tjänar dels som pH-ökning och dels som strukturförbättring i jorden. Åkermark som inte kalkas regelbundet försuras. Det beror på grödornas upptag och bortförsel av växtnäringsämnen, användning av ammoniumkväve, nedbrytning av organisk material, de grödor du odlar, tex. har baljväxtvallar försurande effekt. Jordens pH är en avgörande faktor för en optimal tillväxt hos plantan. Jordens pH bör därför bibehållas vanligen med 2-4 ton kalk per hektar, cirka vart 4 år för att:

• Säkra det korrekta pH-värdet. Kom ihåg att alla grödor, som vete, sockerbetor, korn, raps och majs trivs bäst med ett högt eller ett medelhögt pH.
• Bevara eller förbättra jordens struktur, som gör det möjligt att skapa den perfekta såbädden.
• Bibehålla tillgängligheten med en rad näringsämnen.
• Minimera risken för angrepp av, bl.a. klumprotsjuka i raps och
rotbrand i sockerbetor

Jordens kalktillstånd underlättar jordbearbetning och rottillväxt på lerjordar och ökar fördelningen av aggregatstorlek, – stabililtet och hur man förbättrar markens infiltrationskapacitet. Kalkningen påverkar också markens mikroflora så att jordbakterier gynnas och skadliga svampar hindras, tex. rotbrandssvampar som angriper sockerbetor och kålbråck i raps.

En ökning av pH ökar tillgängligheten av en lång rad näringsämnen samtidigt som det tillförs lätttillgänglig kalcium som är ett viktigt makronäringsämne i plantornas tillväxt. Optimal pH är olika för jordar med varierande ler- och mullhalt.

Lägst pH vid hög mullhalt och sandjordar och högst pH vid mycket styv lera och låg mullhalt. För odling av sockerbetor, oljeväxter och lusern är det extra viktigt med ett högt pH, kanske minst 7.

Jordbrukskalk och magnesiumkalk (jordbrukskalk + dolomitkalk) är de mest använda typerna av kalk inom lantbruket. Magnesiumkalk är upplagt att använda om jordanalyserna visar ett lågt magnesiuminnehåll och är ett billigt alternativ till gödning med magnesium.

Calciprill är en annan möjlighet framför traditionell kalkning. Calciprill är en granulerad kalk, som kan spridas med en vanlig gödningsspridare och kan därför spridas stort sett hela året, när man kan köra på marken. Det ger samtidigt möjlighet att hålla reaktionstalet stabilt vid jämn tilldelning, framför vart 4-5 år.

Utmaningen är: ta några jordprover, tilldela den nödvändiga mängden kalk och få en bättre jordstruktur och ökat utbyte.

Normalt kalkar man på hösten efter skörden och innan etablering av ny gröda, då kalken arbetas ner i jordens översta 20 cm. Men kalkprodukter kan också spridas på våren – antingen innan etablering av vårgrödan
eller i redan etablerade grödor. I det sistnämnda fallet verkar kalken som en pH-ökning i det övre jordlagret och inte så mycket struktur-förbättrande, innan det blir inarbetat i jorden.

Det finns en rad kalkprodukter som utöver kalcium också innehåller magnesium. Pulvertyperna sprids i hela drag och kan spridas på 15 meter och i många fall också spridas efter jordprovskarta.

Calciprill – mer än granulerad kalk
Granulerad calciprill är utmärkt när det finns mindre ytor som måste kalkas upp eller om det finns en generell önskan om att tillföra magnesium, koppar eller svavel. Produkterna är bra att placera i topp av såbädden, där nya grodda planter kan få en snabb upptagning. Granulerade kalktyper levereras i 600 kg bigbags och sprids med gödningsspridare.

Fördelar

• Snabb pH-förbättring och snabb verkan i grödan
• Kan köras ensam eller blandas med andra gödningar eller i utsädet.
• Sprids med gödnings-spridare, när förhållandena
är som bäst.
• Kan tilldelas precist på precisions-lantbruk med GPS

 

Priserna på grödor är idag historiskt höga och även om insatsmedel som gödning, växtskydd, enerig etc, också har stigit finns det fortfarande möjligheter att tjäna riktigt mycket pengar på sina grödor. Förberedelserna för ett bra resultat börjar redan innan du sår eller gödslar dina grödor. Kalk är mycket viktigt för en sund jord med en god utbytespotential. Har du inte det optimala pH-värdet i jorden minskar du effekten av din gödseltillförsel och får dåliga odlingsegenskaper och en ökad risk för svampangrepp.

 

 

Rekommenderad tillförsel av Calciprill-produkter är 200-300 kg/ha

Växtdoktorn
Lars Olsen
Rådgivare DLG Växtodling

Senaste artiklarna

Alla
Fördjupning
Nyheter
Nyhetsbrev Växtodling
Röst från fältet
Tips & Råd
Search
Mina sidor
Logga in/registrera dig som: