Rengöring & desinfektion För att uppnå en effektiv grisproduktion

Friska djur är en förutsättning för lönsam animalieproduktion och en god stallhygien är en förutsättning för friska djur. En bristfällig miljö kan bland annat visa sig som olika klövlidanden, vilka kan bli kostsamma. Det är viktigt att djuren står och ligger på ett rent underlag för att i möjligaste mån undvika detta. En god hygien förhindrar också att eventuella smittor sprids mellan djuren.

Blötutfodring

Med en välskött blötfoderanläggning finns utmärkta möjligheter att uppnå en effektiv produktion. Men vid otillräcklig rengöring av gristall uppstår problem. Mikrofloran blir obalanserad och fel bakterier och jästsvampar kommer att dominera. pH-värdet blir svårt att kontrollera. Detta kan resultera i förlust av aminosyror och dåligt foderintag. För suggorna kan det leda till en försämrad mjölkproduktion och i slaktsvinsstallen kan det uppstå problem med tarmblödningar, försämrad tillväxt och högre foderförbrukning. Rengör du din blötfoderanläggning regelbundet slipper du dessa problem. Det tar lite extra tid men du vinner en bra produktion.

Syrning av blötfodret

Upptäcker du ett högt pH-värde i fodret, runt pH 5 eller högre, finns stor risk att fel mikroorganismer tar överhand i blötfodret. Genom att tillsätta 0,2-0,3 procent myrsyra per kg blötfoder kan man stimulera tillväxt av rätt bakteriekultur. Men kontrollera att pH värdet inte sjunker under 4 för då kan fodrets smaklighet försämras. Har du istället problem med att fodret jäser i rören beror det oftast på att jästsvampar växt till. Då är HelmGräs, som effektivt hämmar dessa svampar, ett bättre alternativ.

Glöm inte bort dricksvattnet

Det är viktigt att dricksvattnet har en god kvalitet. Dålig vattenhygien är bland annat en stor riskfaktor för difeber hos suggor. För att desinficera ditt vattensystem är CID 2000 ett utmärkt val. Ha koll på vilket pH-värde vattnet har. Ett högt pH-värde kan leda till svårigheter att hålla en bra hygien i besättningen och grisarna kan få problem med diarréer. För att säkra vattnets pH-värde använder du Multi Cid.

Så här rengör du på bästa sätt

Tankar för blötfoderkomponenter är att betrakta som en del av blötfoderanläggningen och skall även de kontrolleras och rengöras regelbundet. För att resten av anläggningen inte skall återkontamineras av bakterier, jäst och/eller mögel efter rengöring och desinficering är det viktigt att dessa töms, rengörs och desinficeras först. Töm därefter blötfoderanläggningen på foder. Tillsätt DM Clean i en vattenlösning som spolas runt i anläggningen under ca 4 timmar så att fett- och proteinbeläggningar löses upp. Efter avslutad rengöring pumpas resterna ut. Desinficera därefter anläggningen genom att till rent vatten tillsätta CID 2000. Spola runt lösningen i ca 3 timmar. Pumpa därefter ut vätskan och spola igenom anläggningen med rent vatten. Nu är din anläggning väl rengjord! För en optimal uppstart är det en bra idé att tillsätta mjölksyrabakterier. Det underlättar etableringen av de naturligt förekommande mjölksyrabakterierna. Efter uppstarten är det också viktigt att regelbundet mäta pH-värdet.

Det kan lätt uppstå mögeltillväxt i anläggningen, speciellt i nedloppen till blandartanken och i blandartankens översta del. Inne i rörslingorna bildas det lätt avlagringar, vilket på sikt kan leda till problem.

Så här gör du när du ska rengöra och desinficera ditt grisstall, klicka här.

Det är dags att rengöra din anläggning när:

  • Grisarna uppvisar ett försämrat foderintag
  • Det är beläggningar i foderrören
  • Höga värden av mögel- och jästsvampar har konstaterats
  • pH-värdet inte kan kontrolleras
  • Gården ska saneras