ElektrolyterMotverkar vätskebrist & diarré hos kalvar

En billig men viktig åtgärd vid diarré

Diarré är den vanligaste sjukdomen bland yngre kalvar och orsakas oftast av rotavirus eller kryptosporidier, enligt en svensk studie från 2012, gjord på material från 520 besättningar. Ingen av dem är känsliga för antibiotika. Att diarréerna orsakas av colibakterie är ovanligt enligt samma studie. Hos lite äldre kalvar är också koccidier en vanlig orsak till diarrén.

Diarré leder alltid till en förlust av elektrolyter, en lägre mjölkkonsumtion och en negativ energibalans. Försämrat immunförsvar och följdsjukdomar är också vanligt. En följd av elektrolytförlusterna, orsakade av diarrén blir en försurning av kroppen, vilken måste hävas. Det görs främst genom att tillföra natrium och kalium. Också natriumbikarbonat har den verkan. Hur uttorkad kalven är och hur mycket vätska den behöver kan man få en vägledning om genom att bedöma hur insjunkna kalven ögon är eller genom att studera hur fort ett hudveck återgår till normalt läge. Ofta behöver de ca 10-15 % av sin levandevikt.

Mycket tyder på att användningen av elektrolyter är alltför sällsynt ute på gårdarna. Precis som i flera andra studier, drar ovan nämnda svenska studie slutsatsen att en ökning av behandling med vätske-/saltersättning vore önskvärt.

Vätskebrist är oftast själva dödsorsaken vid diarré. Ju tidigare behandling med elektrolyter sätts in ju större chans har du att rädda kalven. Elektrolyterna innehåller lättillgänglig energi i form av druvsocker vilket ökar absorptionen av natrium. Elektrolyterna bidrar till energiförsörjningen, men är inte tillräckliga. Utfodring med mjölk eller kalvnäring ska fortsätta även när kalven har diarré, med samma mängd som vanligt. Utfodra däremot gärna fler och mindre mål. Eventuellt också en lite mera utspädd kalvnäring. Låt det gå minst en timme mellan det att kalven får mjölk och elektrolytlösning, förutsatt att inte elektrolyterna blandas i mjölken. Elektrolyterna ska utfodras ljumna. En god idé är att ge elektrolyter också i förebyggande syfte vid stress som exempelvis förmedlingskalvarnas första vecka efter insättning.

Dialyt

Koncentrerad torr elektrolyt med vitaminer och druvsocker. Använd Dialyt vid diarré eller i förebyggande syfte, exempelvis vid flytt av djuren. Dialyt innehåller förutom natrium, klorid, kalium och bikarbonat också viktiga vitaminer och lättillgänglig energi i form av druvsocker. Glycin ingår också för att öka upptaget av natrium och glukos så att kalven snabbare återfår vätskebalansen och tillgodogör sig energi. Dialyt blandas ut i vatten, gärna ljummet. Fortsätt utfodringen med mjölk eller kalvnäring.

1 portion består av 60 g Dialyt utblandat i 2 liter vatten (40–50°). Mjölk och Dialyt ska ges separat var för sig. Det ska gå minst en halvtimme mellan tilldelning av mjölk och Dialyt.

Vid mild diarré eller förebyggande vid t.ex. vid flytt av kalvar och/eller foderbyte ges ½ portion Dialyt.

En förpackning på 8 kg räcker till behandling av ca 15 kalvar med diarré.

Dialyt Express

Flytande, smaklig, elektrolyt som blandas i vatten eller mjölk. Dialyt Express innehåller elektrolyter, acetatbuffer och lättillgänglig energi vilka samverkar för att återställa djurets vätskebalans. Utvalda växtextrakter som har visat sig kunna förbättra mag-tarmhälsan ingår också. 

Dialyt Express är flytande och bör förvaras i närheten av kalvarna för att snabbt kunna tillsättas vid minsta tecken på att en kalv börjar bli dålig. Tidsaspekten är mycket viktig för att förhindra uttorkning hos kalvarna.

Tillhörande pump finns att beställa. En kalv med diarré ska ha 60 ml 2 gånger om dagen i 2-7 dagar. Dialyt Express kan också användas förebyggande vid exempelvis flytt eller omgruppering av kalvar.

En förpackning på 5 liter räcker till att behandla 14 kalvar under tre dagar.

Biopect

Torr elektrolyt som binder upp giftiga ämnen och skadliga bakterier. Blandas i vatten eller mjölk. Med hjälp av elektrolyterna och druvsockret i Biopect återupprättas vätske- och elektrolytbalansen hos kalven. Druvsockret tillför extra värdefull energi. Biopect innehåller löslig fiber som suger upp vätska och binder skadliga bakterier och giftiga ämnen i tarmen. Biopect kan blandas upp i vatten eller mjölk. Utfodra Biopect i förebyggande syfte när kalvarna flyttas eller som behandling vid magproblem. Biopect rekommenderas även till smågrisar och lamm.

En förpackning på 5 kg räcker till behandling av ca 10 kalvar med diarré.

Utfodringsrekommendationer för Biopect