Tolka din ensilageanalys

För att veta vilka fodervärden ensilaget har ska man alltid ta ett eller gärna flera prov. Analysresultatet använder man sen som underlag för optimering av foderstaten, planering av hur man bäst kombinerar de olika grovfoderpartierna men också för att utvärdera hur odlingen och ensileringen lyckats och vad som eventuellt kan göras annorlunda nästa år. Det finns idag många värden att titta på och nedan ser ni ett urval och hur man kan tolka dem för att värdera ensilaget man har i silon.

Allmänt

Torrsubstans (ts)

Beroende på vilken lagringsmetod som används eftersträvas olika torrsubstanshalter i grovfodret. Eftersträva alltid ett ensilage utan pressvatten då mycket näring annars går förlorad.

Pressvattengränsen är vid 30 % ts. Djuren äter också mer av ett lite torrare ensilage.

Optimalt värde: Mellan 30 och 60 % ts, beroende på silosystem.

Förbättra så här: Kontrollerad förtorkningstid.

Aska

Innehållet av aska är ett mått på hur mycket mineraler fodret innehåller. Klöver innehåller normalt mer aska än gräs. Om askan ligger över 100 g per kg ts tyder det på jordinblandning i ensilaget. Lite slarvigt uttryckt kan askinnehållet användas som ett mått på chauffören som kör hacken/pressen.

Optimalt värde: Ett innehåll mellan 65 och 90 g aska per kg ts är det vanligaste.

Förbättra så här: För att undvika jordinblandning kan stubbhöjden behöva ökas. Hantera strängen försiktigt.

Protein

Torrsubstans (ts)

Medelvärdet brukar hamna mellan 140 och 150 g råprotein per kg ts.

Optimalt värde: Optimal proteinnivå påverkas av vilka fodermedel ensilaget ska utfodras tillsammans med. Exempelvis vill man ofta ha en lite högre proteinnivå när majsensilage eller HP-massa ingår i foderstaten.

Förbättra så här: Ett effektivt sätt att öka proteinnivån i sitt ensilage är en tidigare skörd eller att öka andelen klöver i ensilaget, genom fröblandningen eller genom odlingsåtgärder.

Lösligt råprotein (sRp)

Lösligt protein innebär lättlösliga proteiner i vommen. Höga nivåer kan leda till höga ureatal i mjölken. Torrare ensilage har oftast en lägre andel lösligt protein. En lägre andel lösligt protein innebär att ensilagets protein har ett högre värde för djuret och behovet av bypassprotein från kraftfodret minskar.

Optimalt värde: Normala värden i ensilage ligger oftast mellan 450 och 650 g/kg Rp, där de lägre nivåerna är att föredra.

Förbättra så här: Snabb förtorkning samt en snabb ensileringsprocess minskar andelen lösligt protein. Försök har visat att användandet av tillsatsmedel minskar behovet av protein från kraftfodret tack vare en bättre proteinkvalitet i det behandlade ensilaget.

Ammoniumkväve (NH4)

Ammoniumkvävet eller A-talet visar hur mycket av ensilagets protein som brutits ner av bakterier och klostridier. Ett högt värde på ammoniumkvävet tyder på en förorening av bland annat klostridier kombinerat med en långsam ensileringsprocess där mycket proteiner hunnit brytas ned innan pH sänkts och silon blivit syrefri. Detta resulterar i ett nedsatt proteinvärde och ofta lägre foderintag då smaken påverkas negativt. Ett sådant ensilage måste kompletteras med mer kraftfoder med en högre proteinkvalitet eller högre AAT-värde.

Optimalt värde: Ammoniumkvävet ska helst vara under 8 % av totalkvävet.

Förbättra så här: Genom att använda ett ensileringsmedel påskyndas ensileringen. Klostridierna motverkas samtidigt som ammoniumkvävet  kan hållas på en låg nivå. Välj gärna ett med specifikt skydd mot klostridier.

Fiberbundet kväve, ADF-kväve

Finns det tillgång till luft är risken stor att jäst och mögel kommer att växa och bilda värme, något som brukar benämnas varmgång. Det kan ske under lagringen eller efter öppnandet. Förutom att det finns risk för att det bildas mögelgifter och att stora mängder näring förbrukas kan också delar av proteinet eller kvävet reagera med kolhydraterna i ensilaget och bilda osmältbara föreningar. När detta sker försämras proteinets värde för djuren, något som inte syns på proteinnivån. Ett ensilage med högt ADF-kväve har nästan alltid en sämre hygienisk kvalitet och om det ändå används måste det komplettera med mer och bättre protein.

Optimalt värde: Normala värden ligger mellan 2 och 5 % av totalkvävet. Låga nivåer är alltid att föredra.

Förbättra så här: God ensileringsteknik och ett tillsatsmedel som motverkar svampar minskar risken för varmgång.

Hygien

pH

Ett lågt pH gör ensilaget lagringsstabilt. En effektiv pH-sänkning motverkar klostridier som annars kan komma att bryta ner socker, mjölksyra och protein till smörsyra och ammoniak. Ju längre tid pH-sänkningen, det vill säga ensileringsprocessen, tar ju mer näring förbrukas. pH-värdet på analysen talar om huruvida ensilaget är lagringsstabilt, men för att se hur snabbt pH-sänkningen sker, måste man analysera pH ett par dagar efter inläggningen, något som ofta görs i försök. En snabb pH-sänkning bevarar näringen i ensilaget som dessutom blir smakligare.

Optimalt värde: Det optimala pH-värdet varierar beroende på ensilagets ts-halt. Exempelvis bör ett ensilage med 30 % ts ligga under 4,5 i pH, medan 4,9 räcker för att få ett lagringsstabilt ensilage vid 45 % ts.

Förbättra så här: Förtorkning gör det lättare att nå ett stabilt pH-värde. Ensileringstillsatser påskyndar pH-sänkningen och minskar såväl näringsförlusterna som risken för klostridier.

Fermentationsprodukter

(Mjölksyra, ättiksyra, propionsyra & smörsyra)

Under ensileringen bildas en mängd syror. Mjölksyra exempelvis är en smaklig syra som effektivt sänker pH. Ättiksyra och propionsyra har båda en starkt motverkande effekt mot jäst och mögel. Smörsyra däremot vill man undvika eftersom den sänker konsumtionen, ensilagets proteinkvalitet och är ett tydligt tecken på aktivitet av klostridier.

Optimalt värde: Smörsyra bör undvikas så långt det är möjligt. När nivån överstiger 0,3 % av provet brukar man anse att kvaliteten är kraftigt försämrad.

Förbättra så här: Snabb pH-sänkning minskar risken för att smörsyra ska bildas. Tillsats av mjölksyrabakterier ökar mängden mjölksyra som bildas. Välj gärna ett preparat som också gynnar produktionen av ättiksyra och eller ger ett specifikt skydd mot klostridier.

Fiber

NDF

NDF är ett mått på mängden fibrer i ensilaget, det vill säga innehållet av cellulosa, hemicellulosa och lignin. NDF och dess sammansättning påverkar nedbrytningshastighet, fyllnadsvärde och hur mycket djuren faktiskt klarar av att äta av ensilaget. NDF är en analysmetod med stor variation och bör därför endast tolkas som ett riktvärde.

Optimalt värde: NDF i ett vallensilage ligger oftast mellan 450 och 550 g per kg ts. Framförallt vilken kategori av djur som ska äta fodret påverkar vad som är en optimal nivå. Högproducerande djur  kräver ett spädare gräs med lägre NDF för att växa och producera bra medan exempelvis djur i sin tvärtom riskerar att lägga på hullet om NDF ligger för lågt.

Förbättra så här: Tidig skörd sänker nivån av NDF. Vallfröblandningen har också stor påverkan. Exempelvis inne-håller klöver mindre mängd NDF jämfört med gräs.

Osmältbar fiber, iNDF

iNDF anger andelen av fibern (NDF) som är osmältbar för nötkreatur. Ju mer fiber, NDF, grovfodret innehåller, ju viktigare är det med ett lågt iNDF, även om förhållandet oftast är precis det omvända. Ett senare skördat grovfoder eller lång period av torka innebär högre andel iNDF. En hög andel osmältbar fiber brukar hänga samman med en låg nedbrytningshastighet också på den övriga fibern.

Optimalt värde: Normalt värde för iNDF är 140-170 g/kg NDF. Ju lägre värde på osmältbar fiber ju högre är fiberns smältbarhet och energinivån, vilket oftast är önskvärt.

Förbättra så här: Baljväxter innehåller en högre andel iNDF jämfört med gräs men eftersom de också innehåller mindre total mängd NDF brukar de ändå påverka konsumtionen positivt. Välj en fröblandning som ger dig den fibermängd och den kvalitet du vill ha. En tidigare skörd ger oftast ett lägre iNDF och en vallfröblanding med brett skördefönster gör det lättare att pricka rätt kvalitet.

Optilab Logotyp

Svenska Foder kan genom sitt eget laboratorium, Optilab hjälpa dig med att göra en grovfoderanalys.

Provtagning hö: Öppna ett antal balar, minst 5 st och ta ut ett par nävar prov ur var och en. Det är viktigt att man inte drar ut provet utan att man får med blad och fröställningar m.m. Har man löst hö tar man från ett flertal ställen på skullen. Klipp ner provet i ca 2 cm bitar och fyll påsen.

Provtagning hösilage: Hösilaget är inplastat, tag ut provet från en nyöppnad bal en bit in i balen. Finns möjlighet så tag prov från 3-4 balar. Klipp ner provet i mindre bitar, fyll påsen och pressa noga ur all luft ur påsen och förslut väl.

Skicka in provet samma dag, undvik att skicka prover fredagar eller helger.

Några av våra paket

Grovfoderpaket A: mäter torrsubstans, protein, smältbart protein och energi.

Grovfoderpaket B: mäter allt enligt paket A samt mineralinnehåll som Kalcium, Fosfor, Magnesium och Kalium.

Socker

Hygienpaket Hö: Mäter totalantal bakterier, mögelsvamp- total, mögelsvamp- lagringsflora, jästsvamp, Aspergillus fumigatus, vattenaktivitet

Kontakta din lokala butik eller återförsäljare som hjälper dig med att skicka in ett prov. Du är välkommen att höra av dig för fri rådgivning eller foderstatsberäkning.

Vill du hellre skicka in ditt prov direkt? Gör din beställning i Optilabs webbshop