Optivall – Optimerar din vallfröblandning

OptiVall står för starka vallfröblandningar med hög kvalitet och väl provat sortmaterial i Sverige. Vallfröblandningarna innehar spetsade egenskaper, bred genetisk sortvariation och ett sortiment som passar från norr till söder.

Etablera din vall på rätt sätt

En rätt etablerad vall är den viktigaste åtgärden för att lyckas med sin vallodling. En dåligt etablerad vall kommer att ge låg skörd. Den kommer också ge fel sammansättning av vallväxter med fel näringsinnehåll som följd. En annan effekt av dålig etablering kan vara stor ogräsmängd i vallen. Ogräsen sänker skörden, sänker kvaliteten och kan vara osmakliga eller i värsta fall giftiga. En tät vall däremot ger inte lika mycket plats till ogräs utan håller sig ren och fin.

Att tänka på vid val av vallblandning

Utgå från gårdens egna förutsättningar och egna erfarenheter.  Välj ”rätt” arter för att uppnå efterfrågade egenskaper.

För djupare analys kan spindeldiagrammen vara till hjälp för att förstå ingående arters egenskaper i en vallfröblandning. Frågor du bör ställa dig är:

  • Vilket ändamål grovfodret har på din gård?
  • Vilka djur skall äta fodret och vad kräver de för näringskvalitet?
  • Har du stallgödsel eller handelsgödsel?
  • Hur lägger du upp din gödselstrategi?
  • Hur ofta vill du rotera vallen och hur många skördar vill du ta?

Var ärlig mot dig själv och fundera över vilken förutsättning din mark har och vilken kapacitet din maskinpark har.

Mindre intensiv vallproduktion

Om du planerar för en mindre intensiv vallproduktion i ett 2-skördesystem med en liggtid på 2-3 år kan det vara lämpligt att välja en klassisk vallfröblandning med timotej, eng. rajgräs, ängsvingel och rödklöver.

Om du istället tänker ha en liggtid på 3-5 år men samtidigt kunna ha ett extensivt skördeintervall med två skördar kan du med fördel välja en blandning med ingen/mindre andel eng. rajgräs, samt ha med en tålig vitklöver som kan fylla ut luckor senare under vallens liggtid.

Intensiv vallproduktion

I ett mer intensivt skördesystem där det planeras att tas 3-4 skördar med kortare liggtid kan du med fördel välja en vallfröblandning med eng. rajgräs, rörsvingel eller rörsvingelhybrid, röd- och vitklöver. Rekommendationen är att både andelen ängsvingel och timotej är något lägre än i ett 2-skördesystem för att säkerställa en hög grovfoderskörd.

I torra områden kan vi med fördel ha med arter som rörsvingel/rörsvingelhybrid och lusern i större andel för
att säkerställa en bra grovfoderskörd även under torra förhållanden.

Optivall – balanserade blandningar

Vallens sammansättning är i våra blandningar anpassade för att kunna säkerställa att du får det du efterfrågar. Den procentuella fördelningen av arterna är anpassad så att ingen tar över för mycket i blandningen. En väl  balanserad blandning gör att vallen kan prestera rätt näringskvalitet och skördemängd under hela liggtiden förutsatt att den kan hanteras rätt på gården.

Sprindeldiagram gräs

Optivall Hexagon-diagram Gräs

Sprindeldiagram baljväxter

Optivall Hexagon-diagram Baljväxter

Källa: Scandinavian Seed

Samtliga diagram bygger på skörd 3 ggr/år med en liggtid på 3 vallår. Arternas egenskaper är indelade i 1-5, där 1 = svag och 5 = stark.

Vi reserverar oss mot förändrade förutsättningar pga odlingstekniska åtgärder eller betingelser, såsom skördetidpunkt, rotröta, pH-värde osv.