Frågor & svar

Kontraktsvillkor

Vilka villkor gäller för avtalet?

Vilket kontrakt avräknas först?

Vad händer om jag inte kan leverera?

Vilket pris blir det om varan klassas om?

Vad händer om inte Svenska Foder hämtar i tid?

Vilka lagar, regler och föreskrifter gäller?

Måste jag kunna visa upp en odlingsjournal?

Vilka särskilda villkor finns det för varje kontraktstyp?

Hur fungerar det med transport?

Vilket utsäde kan jag använda?

Vilken kvalitet ska varan ha?

Måste jag skicka med leveransintyg?

Jag har slamgödslat, vad gäller då?

När och var kan jag leverera?

Vad gäller för provtagning?

Hur gör jag om det är fel på avräkningen?

När betalas pengarna ut?

Reservationer

Vilka villkor gäller för avtalet?

Leveransterminens pris alternativt fast pris gäller enligt avtal samt Svenska Foder AB kvalitetsregleringar, prisortsregleringar och övriga villkor för respektive skördeår. Avtalad art, sort, leveransvolym och kvalitet ska levereras till köparen ifrån säljarens egna odlade arealer inom Sverige, om inget annat skriftligen överenskommes mellan parterna.

Alla kontraktsändringar kräver skriftlig överenskommelse mellan parterna som ska accepteras och bekräftas av Svenska Foder AB. Aktuell Broschyr Nytt & Nyttigt om växt och spannmål med bl.a. skördeårets regleringsskalor och villkor, är en del av gjort avtal.

Vilket kontrakt avräknas först?

Det äldsta avtalet avräknas först till 100 %. Därefter avräknas i tidsföljd gjorda avtal, alternativt skapas ett nytt avtal om inget ytterligare avtal finns registrerat. Detta nya avtal får ett dagspris av oss, fastställt på leveransdagen.

Vad händer om jag inte kan leverera?

Sker ingen leverans alls eller enbart delleverans understigande avtalad volym enligt ovan, har Svenska Foder AB rätt att kräva ersättning av säljaren för samtliga kostnader som kan uppstå p.g.a. icke fullföljd leveransplikt.

Vilket pris blir det om varan klassas om?

Om levererad vara på kontrakt nedklassas till lägre kvalitet kommer även priset bli lägre. Vid nedklassning av varan vid ett kontrakt med prisgaranti sker prissättning mellan parterna enligt skriftligt avtalat pris (om fastpris med prisgaranti). För odlingskontrakt prissätts den nedklassade varan till periodens á conto-pris. Svenska Foders kvalitetsreglering för levererad vara görs alltid enligt skördeårets baskvaliteter.

Skulle Svenska Foder AB inte ha möjlighet att hämta varan inom avtalad leveransperiod äger säljaren rätt till ersättning med 0,20 kr/dt/vecka under den tid som varan ligger kvar i lager hos säljaren. Skulle säljaren av olika anledningar inte ha möjlighet att lasta ut varan under den tid som köparen önskar hämta varan, kan inte krav på ersättning enligt ovan ställas av säljaren till köparen. Dock kan köparen ställa krav på full ersättning om säljaren inte lastar ut enligt köparens önskemål.

Vilka lagar, regler och föreskrifter gäller?

Svensk lag, regler och föreskrifter ifrån SJV (Statens Jordbruksverk), regler och föreskrifter ifrån EU (Europeiska Unionen), EU’s förnyelsebarhetsdirektiv – t.ex. EU-direktiv 2009/28/EG, relevanta växtskydds-/gödselföreskrifter samt andra påverkande föreskrifter inom branschen, förbud mot användande av glyfosat eller stråförkortningsmedel i alla eller vissa grödor, tillämpas alltid på alla avtal och de leveranser som omfattas av avtalet.

Svenska Foder AB äger rätt att annullera avtalet, avvisa varan/leverans och fakturera säljaren om denne inte följer detta avtal samt gällande lagar och föreskrifter. Denna rätt gäller i obegränsad tid, såväl före som efter faktisk leverans. Se leveransavtalsbekräftelse för övriga detaljer vid affär. Leverans får aldrig innehålla betat utsäde eller några onaturliga material, t.ex. glas, plast, sten, betong eller trä.

Måste jag kunna visa upp en odlingsjournal?

Svenska Foder AB äger rätt att på anmodan erhålla komplett odlingsjournal, lagringsjournal samt göra revision/besök hos säljaren såväl före som efter leverans av kontrakterad volym. Denna rätt gäller i obegränsad tid.

Vilka särskilda villkor finns det för varje kontraktstyp?

Tillägg finns för respektive kontraktsslag – se baksidan på leveransavtalsbekräftelse som erhållits i samband med affär.

Hur fungerar det med transport?

Odlaren ombesörjer varan till angiven, överenskommen ort om ej annat är skriftligt avtalat. Mer om transporter och mottagningsplatser.

Vilket utsäde kan jag använda?

Det utsäde som används till kontrakterade kvantiteter ska finnas på EU-sortlista, uppfylla S.U.K:s krav på bruksutsäde och i första hand vara införskaffat genom Svenska Foder AB.

Vilken kvalitet ska varan ha?

Varan ska vara fullmogen frisk och sund. I övrigt gäller Svenska Foders kontraktsvillkor. Om kvaliteten ej överensstämmer med kontraktet äger köparen rätt att antingen ta emot varan och göra prisavdrag eller avvisa varan. Otorkad vara tas emot under skördesäsong. Vid leverans i eftersäsong fr.o.m. 2018- 10-01, får vattenhalten vara max 14 % på spannmål, 9 % på oljeväxter och 15 % på ärtor och bönor. Svenska Foders prisregleringsskalor, kvalitetsskalor, torknings- och analysavgifter för respektive grödslag tillämpas enligt för 2018 års skörd gällande villkor. Svenska Foder förbehåller sig rätten att med omedelbar verkan ändra/lägga till regleringsskalor, torknings- och analysavgifter om marknadsanpassning är nödvändig.

Måste jag skicka med leveransintyg?

Ett leveransintyg ska medfölja vid varje leverans. Om detta inte uppfylls kan leverans avvisas.
Hur du fyller i leveransintyget hittar du här

Jag har slamgödslat, vad gäller då?

Svenska Foder tillåter användning av slam- eller restprodukter om detta meddelas 3 dagar innan leverans. Detta under förutsättning att odlingen sker enligt vår slampolicy. Viktigt är att du som lantbrukare meddelar Svenska Foder vid kontraktstecknandet med din säljare och 3 dagar innan leverans av spannmålen.

När och var kan jag leverera?

Enligt i kontraktet angiven ort och inom angiven leveransperiod i Svenska Foders val.

Vad gäller för provtagning?

Köparen fastställer kvalitet och kondition på uttagna prover i samband med leverans. Avräkningsgrundande analys av dessa prover sker vid Svenska Foders laboratorium Optilab, Sockerbruksgatan 38, 531 40 Lidköping. I samband med torkning och lagring för eftersäsongsleverans: Ta ut referensprov till oss kontinuerligt inför kommande leveranser och förvara i hink med lock – gärna mörkt och svalt (förhindrar angrepp av ohyra och andra kvalitetsförändringar).

Hur gör jag om det är fel på avräkningen?

Eventuella anmärkningar på avräkningen ska meddelas Svenska Foder senast 20 dagar efter avräkningens utskriftsdatum.

När betalas pengarna ut?

Avräkning förfaller enligt Svenska Foders handelsvillkor 30 dagar efter leveransdatum.

Reservationer

Svenska Foder reserverar sig för händelser utanför vår kontroll (force majeure), t.ex. extrema väderförhållanden, strejk, lockout, strömavbrott, etc, som kan påverka vår verksamhet och möjlighet att uppfylla överenskomna kontraktsvillkor.