Search
Close this search box.

.

.

Fosfor till sinkor

Den senaste forskningen om fosfor (P) till sinkor visar att de fungerar bäst på en foderstat med lågt fosforinnehåll. Därför sänker vi nu fosforinnehållet i några av våra sintidsmineraler och tar bort det helt ur vår Deltamin CAB.

Petersen et al. (2005) testade tre olika nivåer av fosfor under sinperioden (0,2 %, 0,3 % och 0,4 %) och fann att en minskning av fosforinnehåll i fodret också minskar plasma P-värdena under sintiden – och kalciumnivån var stabilare vid kalvning.

Cohrs et al., 2018 testade två nivåer av fosfor under sista veckorna innan kalvning. De fann att gruppen som fodrats med låg (P: 0,15 %) fosfornivå innan kalvning hade färre kor med kalciumbrist än gruppen med normal (P: 0,28 %) fosfornivå.

Samma forskare jämförde därefter normala fosfornivåer (0,3 %) eller låga fosforhalter (0,16 %) i perioden innan kalvning. Resultaten visade att den låga fosforn i foderstaten gav lägre fosfor i blodet men högre nivåer av kalcium i blodet runt kalvning, vilket minskade antalet kor med kalvningsförlamning (Wächter et al., 2022).

Ingen av studierna har visat på fler fall av hypofosfatemi (fosforbrist) och inte heller lägre foderintag eller mjölkavkastning under den efterföljande laktationen.

Mycket talar alltså för att lågt fosfor har en viktig funktion under sintiden för att få en bra start på laktationen.

Lågt fosfor – viktigt oavsett strategi

En låg fosfornivå är viktig, oavsett vilken princip som används för att motverka kalvningsförlamning. Lean et al. (2006) konstaterade i en forskningssammanställning kring anjoniska salter att höga fosfornivåer ökade förekomsten av kalvningsförlamning.

Om X-Zelit används som en strategi för att motverka kalvningsförlamning är fosfornivån också viktig. Men tack vare att X-Zelit binder en del av fosforn i fodret så att den inte är tillgänglig för absorption, kommer foderstaten med X-Zelit – överlägset – att ha samma effekt som en sintidsfoderstat med mycket lågt fosforinnehåll.

I en genomsnittlig sintidsfoderstat finns det ofta så mycket naturligt förekommande fosfor att det inte går att uppnå de låga fosforhalter som experimenten visar krävs för att förhindra kalvningsförlamning. X-Zelit kan då användas för att minska kons tillgång på fosfor.

Svenska sintidsfoderstater

I de nya normerna från NRC (Nasem 2021) så ska korna få 0,21 % fosfor i tidig sintid och 0,23 % fosfor veckorna innan kalvning.  Nya studier tyder alltså på att denna norm troligen är för hög för sinkor innan kalvning. Många svenska sintidsfoderstater hamnar ofta på en fosfornivå på 0,23-0,37% fosfor eller väl däröver eftersom det är vanligt med närproducerade fodermedel så som raps vilket innehåller mycket fosfor.

Sintidsmineraler

I Svenska Foders Deltamin-mineraler har vi successivt sänkt fosforinnehållet både av miljömässiga skäl och i takt med nya rön och normer. Med den nya kunskapen om fosfors betydelse för att förebygga kalvningsförlamning och den samtidigt ökade nivån av naturligt förekommande fosfor i sintidsfoderstater finns det alltså många sintidsfoderstater där det inte behövs någon extra fosfor från mineralen. Därför sänker vi nu nivån i Deltamin Sin och Deltamin Sin Fertil och tar bort all fosfor ur vår Deltamin CAB.

Refrenser

Cohrs, I., Wilkens, M.R., Grünberg, W., J. Dairy Sci. 2018, 101:1-8.

Lean, I.J., DeGaris, P.J., NcNeil, D.M., Block, E., 2006, J.Dairy Sci., 89:669-684.

Peterson, A.,B., Orth, M.W., Goff, J.P., Beede, D.K., 2005. J. Dairy Sci. 88:3582-3594.

Wächter, S., Cohrs, I., Goldbeck, L., Scheu, T., Eder, K., Grünberg, W., 2022, J. Dairy Sci., 105:4370-4392

National Academies of Sciences, Engineering, and Medicine. 2021 Nutrient Requirements of Dairy Cattle; Eighth Revised Edition.

Produkter nämnda

Senaste artiklarna

Alla
Fördjupning
Nyheter
Nyhetsbrev Växtodling
Röst från fältet
Tips & Råd
Search
Mina sidor
Logga in/registrera dig som: