Search
Close this search box.

.

.

Handlingsplan när högdos zink i foder förbjuds  

En branschgemensam handlingsplan för hur vi i Sverige ska ta oss an det EU-beslut om zinkoxidförbud som slår igenom 2022 håller just nu på att utarbetas. Vi ringde upp Anna Kilsby, Affärsområdeschef Gris på Gård & Djurhälsan.

Alldeles i inledningen av 2018 bjöd Gård & Djurhälsan, Svenska Köttföretagen och Sverige Grisföretagare in till ett uppstartsmöte där foderföretag, myndigheter, och andra branschaktörer deltog. Bakgrunden till mötet var beslutet i EU att högdos zinkoxid som tillsats i foder kommer att förbjudas 2020. Anna Kilsby:

– Förbudet innebär en stor utmaning för näringen och för att inte stå handfallna när förbudet väl är ett faktum, ville vi se till att branschen förbereder sig på ett bra sätt och är överens om en strategi –inte minst för att slippa få en utökad antibiotikabehandling i landet. Det vill vi inte vara med om.

Nu har delvis finansiering med medel ur Landsbygds-programmet tillsammans med en 30 % medfinansiering från branschutvecklingsmedel via Sveriges Grisföretagare gjort det möjligt att man kan startat upp projektet. Visst kan det komma att finnas behov framöver som inte är fullt ut finansierade, men detta kommer utkristalliseras under projektets gång.

– Just nu insamlas data. Det har skickats ut en zinkenkät, för att man ska få en bild av hur många som idag använder högdos zink och hur man använder det. Det finns en tidigare gjord studie, som har några år på nacken, som visar att cirka 40 % använder zinkoxid. Detta kan ha ändrats över åren och det behöver vi få en bild av.

– Vi behöver kartlägga de som inte använder högdos zink i dag och lära oss av dem. Vi är ju dessutom inte ensamma om att ha denna utmaning. Därför behöver vi se hur länderna runt om i Europa hanterar detta, för att kunna dela kunskapen mellan oss.

Samtidigt måste man hämta kunskaper från många håll för att få en så heltäckande och bra bild av situationen som möjligt, så att grisproducenterna får ett bra underlag för att göra förändringarna ute på gårdarna. Ett sätt är att titta på hur resten av Europa jobbar.

– Det ser givetvis olika ut när det gäller användningen av högdos zink i de skilda länderna runt om i Europa. Men generellt skulle jag säga att man har en större användning av såväl högdos zink som antibiotika. I Sverige ligger vi alltså ganska bra till. Det betyder att det är viktigt att mobilisera alla krafter inom branschen för att få en så smidig och säker övergång som möjligt, utan att tappa i produktion och hälsa.

Just nu pågår framtagning av utbildningsmaterial för rådgivare och grisföretagare i form av tryckt material, filmer och checklistor. Man kommer även att arbeta med kurser eller workshops och plocka fram goda exempel på grisföretagare om lyckade avvänjningar utan zinkoxid.

Frågor som, t.ex: Vilka metoder som är effektivast för att ersätta högdos zink, är viktiga att adressera. Vi vet att det redan idag finns grisproducenter som har lång erfarenhet av avvänjning utan högdos zink och har goda tips. Dessa exempel måste vi presentera.

Anna Kilsby är väldigt glad över den snabba mobiliseringen kring frågan och känner sig förvissad om att alla aktörer kommer att lämna viktiga bidrag för att Sveriges producenter ska få bästa möjliga hjälp.

– Foderföretagen är väldigt viktiga aktörer i denna fråga, och jag vet att man arbetar målmedvetet med att ta fram nya foder och utfodringsstrategier som kan möta zinkproblematiken på bästa sätt, konstaterar Anna Kilsby.

– Det känns bra att myndigheter och övrig bransch nu jobbar tillsammans för att se till att det kommer fram informationsmaterial, kunskapsdelning och utveckling för att på ett förnuftigt sätt möta förbudet 2022, avslutar hon.

Senaste artiklarna

Alla
Fördjupning
Nyheter
Nyhetsbrev Växtodling
Röst från fältet
Tips & Råd
Search
Mina sidor
Logga in/registrera dig som: