Search
Close this search box.

.

.

Optimera vallgödslingen med hjälp av foderanalysen

Att tillgodose vallens höga krav på växtnäringstillgång är avgörande för produktionsresultatet både när det gäller kvantitet och kvalitet. Förutom tillförsel av kväve till varje skörd så kräver också vallen att man har bra koll på gödslingsbehovet av kalium och svavel. Men flera andra växtnäringsämnen kan också påverka resultatet. Vallverktyget är ett nytt beräkningsverktyg som tar ett helhetsgrepp på växtnäringsstatusen är i vallen och vilka justeringar som kan behöva göras.

Högavkastande vallar har stora krav på växtnäring. Ofta är strategin att tillföra kväve i form av mineralgödsel och övriga växtnäringsämnen med stallgödseln. Den strategin är i många fall mycket bra, men kan innehålla ett par fallgropar som kan sänka skörden ordentligt.

Följ upp resultatet med foderanalysen

Foderanalysen är inte bara användbar vid foderstatsberäkningarna utan även för att avgöra växtnärings-behovet. Använd Yaras verktyg ”Vallverktyget” för att följa upp växtnäringsbehovet. Mineraldelen samt råproteinhalt i foderanalysen läggs in i verktyget varpå beräkning görs av växtnäringsstatus. På så sätt har man ett kvitto på hur gödslingsstrategin fungerar och har möjlighet att justera och kompensera i efterföljande vallskördar.

Råproteinhalt i beräkningen

Viktigt för beräkningarna är att lägga in råproteinhalten från vallfoderanalysen eftersom både kaliumbehovet och svavelbehovet påverkas av mängden råprotein. Ju mer protein i vallfodret desto större tillgång på kalium behövs. Detta innebär att man i vallar där man siktar på lite högre proteinhalter också måste ha större tillförsel av kalium.

Kalium avgörande

Att följa tillgången på kalium är avgörande för resultatet och bör vid låga kaliumnivåer (klass II och lägre) i marken bör kalium tillföras inför varje delskörd. Tabellvärdet för kaliuminnehåll i flytgödsel är högt men variationen mellan gårdar är stor. Börjar man hamna lågt i gödsling blir halten kalium i grovfodret låg och därefter låg kaliumhalt i flytgödseln, och så har vi en negativ spiral. För att utnyttja stallgödselresursen optimalt krävs verkligen att man planerar var den gör mest nytta utifrån markkartering och vallålder.

På samma sätt som att man kan hamna i en spiral med lägre och lägre kaliumnivåer kan det motsatta inträffa. Höga nivåer av kalium i vallfodret ger höga nivåer i stallgödseln och köper man in foder samt har en begränsad areal tillgänglig för spridning så kan kaliumnivån i vallen till slut hamna på en för djuren ohälsosam nivå.

Missa inte svavel

Vallens behov av svavel är oberoende av mineralkvävetillförseln och mängden växttillgängligt svavel i stallgödsel är lågt. Svavelinnehållet i YaraBela Axan är anpassat för kvävegivor på 70 till 100 kg N. Vid låga mineralkvävegivor p.g.a. hög andel klöver/lusern i vallen eller hög andel kvävetillförsel från flytgödsel behöver extra svavel tillföras. Använd i dessa fall YaraBela Sulfan eller komplettera Axan med Polysulphate. Om man använder Polysulphate kan hela årets svavelbehov med fördel tillföras på våren, 100 kg/ha ger 20 kg svavel som täcker årsbehovet.

Andra växtnäringsämnen

Vallverktyget ger också användbara besked om status på koppar, molybden, zink och mangan. Kopparbrist är vanligt på sand och mulljordar, korn, havre och vete är känsligast för kopparbrist och brist i vallfoderanalysen är en bra indikator på att en åtgärd behöver göras. Molybdenbrist kan vara bra att hålla koll på, den drabbar klöver hårdast eftersom den behövs vid kvävefixeringen.

Använd Vallverktyget för att identifiera risker för problem och anpassa gödslingen i tid för att undvika onödiga kostnader och lägre skörd.

Senaste artiklarna

Alla
Fördjupning
Nyheter
Nyhetsbrev Växtodling
Röst från fältet
Tips & Råd
Search
Mina sidor
Logga in/registrera dig som: