Search
Close this search box.

.

.

Största utbrottet av fågelinfluensa i Sverige

Under hösten 2020 och våren 2021 har ett flertal fjäderfäproducenter drabbats av en aggressiv form av fågelinfluensa. Sjukdomen är mycket smittsam och dödligheten är hög för de drabbade djuren. Smittbärare är, enligt de ansvariga myndigheterna, i första hand vilda fåglar.

Utbrottet av fågelinfluensan i Sverige som pågår just nu är det största i hitintills i Sverige – sett till såväl antal drabbade besättningar som antal djur. I stora delar av landet gäller skyddsnivå 2, vilket innebär att alla fjäderfän ska hållas inomhus så att de inte kommer i kontakt med vilda fåglar. Det är dessutom extra viktigt att djurhållare håller extra koll på djurens hälsa just nu. I de drabbade områdena i Skåne, Kalmar, Halland och Östergötlands län gäller skyddsnivå 3 vilket innebär ytterligare restriktioner.

Minimera kontakter mellan tama och vilda fåglar

Exakt hur virus kommer in i besättningarna går sällan att fastställa, men i flera fall har det varit rapporter om mycket vilda fåglar i närheten av anläggningarna. Principerna för att förhindra introduktion av smitta handlar generellt om att minimera direkta kontakter mellan tama och vilda fåglar och vidta åtgärder för att förhindra indirekta kontakter. Viruset utsöndras i fåglarnas andningsluft och i fåglarnas spillning och kan spridas i ventilation eller i direkt kontakt mellan fåglar. Detta sker genom att undvika sådant som lockar vilda fåglar, t.ex. undvika foderspill, se till att vilda fåglar inte kommer åt lager av foder och strö och genom att rengöra utrustning, byta kläder och skor innan man går in till fåglarna – även ventilationen bör man se över, så att vilda fåglar inte kan uppehålla sig här.

Tydliga hygienrutiner och extra uppmärksamhet

Svenska Foder har väl utvecklade rutiner och regler kring hygienisk säkerhet i all foderhantering. För en foderproducent är det absolut livsnödvändigt att hålla en god hygien i och kring sina foderfabriker – samt vid leveranser av foder. Beredskapen är alltid hög. Dessutom har foderbranschen totalt vidtagit ytterligare åtgärder som ett svar på fågelinfluensans spridning.

Eftersom bolaget har en foderfabrik i Västerlösa – i skyddsområdet runt en av de besättningar som har bekräftats drabbad av smittan – har man under en period skärpt vissa rutiner ytterligare. Men Jordbruksverket ser inte en foderanläggning som en risk i smittspridningshänseende. I dagsläget finns inte heller några indikationer på att transporter skulle vara orsak till smittspridning. Trots det har man under en begränsad period vidtagit vissa åtgärder.

Vaksamhet och försiktighet

Carolina Johansson som är Foderchef i Svenska Foder har tillsammans med sina kollegor i Svenska Foder fått vissa förhållningsregler från Jordbruksverket att ta hänsyn till i samband med bortforsling av döda djur från den drabbade gården inom skyddszonen där också foderfabriken ligger.

-Man bedömde risken som något högre vid bortforslingen av de döda djuren och därför fick de lastbilar som lastade foder i vår fabrik under den aktuella perioden desinficera sina fordon innan leverans till en fjäderfägård, säger hon. Dessutom fick bulkchaufförerna använda skoskydd och overall av engångsmaterial vid sina leveranser. Som ytterligare försiktighetsåtgärder.

-Det är viktigt att vi är vaksamma för att begränsa smittan, fortsätter Carolina. Tillsammans med våra kollegor i branschen har vi löpande, i samråd med myndigheter och olika branschföreträdare, försökt hantera den uppkomna situationen på ett sätt som minimerar riskerna för ytterligare smittspridning.

Här har branschen särskilt tagit hänsyn till de rekommendationer som Statens veterinärmedicinska anstalt upprättat i februari.

– Alla insatser som görs syftar självklart till att minimera risken för indirekt smitta, även om det i dagsläget inte finns något som tyder på att t.ex. transporter skulle vara orsaken till smittspridningen, fortsätter hon. Det är också viktigt att kommunicera att fodret som vi levererar knappt kommer i kontakt med luften. Fodret tar inte heller upp virus eller utgör en grund för någon uppförökning av virus.

-Vårt kontinuerliga arbete i foderbranschen med att utveckla rutiner och regler kring hygienisk säkerhet inom foderhanteringen gör att vi har en god beredskap.

Hur påverkas Svenska Foder?

Svenska Foder påverkas av utbrottet av fågelinfluensa genom att man är del av fjäderfäbranschen.

-Det är en mycket bekymmersam situation och vi lider verkligen med de drabbade besättningarna och med branschen som helhet, konstaterar VD Carsten Klausen. För oss som bolag påverkas vi givetvis i vår verksamhet genom de kunder som har drabbats av smitta, och därmed slutar handla foder under en tid. Men det är något vi måste ta med i beräkningen.

-Det viktiga nu är att fjäderfäbranschen i både Sverige och världen står inför en utmaning som vi ännu inte riktigt vet var den slutar. Det är stor efterfrågan inom livsmedelsbranschen på fjäderfäprodukter. Det är en glädjande och positiv signal i vår bransch – och så här långt har den svenska marknaden inte påverkats märkbart.

-Just därför är det oerhört viktigt att vi fortsätter arbeta långsiktigt och säkert för att kunna bibehålla den goda trenden. Och där vill gärna Svenska Foder vara med att bidra på ett positivt sätt med att fortsätta leverera foder med fokus på kvalitet och god lönsamhet för producenterna, avslutar Carsten Klausen.

Läs mer om fågelinfluensan i den här artikeln på Jordbruksaktuellt:

Fågelinfluensan gör att hela branschen är på tå 

Senaste artiklarna

Alla
Fördjupning
Nyheter
Nyhetsbrev Växtodling
Röst från fältet
Tips & Råd
Search
Mina sidor
Logga in/registrera dig som: