Search
Close this search box.

.

.

Svenska Foders foder försvinner från NorFors fodermedelstabell

Svenska Foders har nu plockat bort sina kraftfoder från rådgivarnas fodermedelstabell. Anledningen är att Svenska Foder är oense med NorFors uppdaterade riktlinjer gällande vilka råvaruanalyser som får användas vid deklaration av kraftfodren.

– Vi är noga med den kunskap vi tar fram via våra analyser, och ser dessa som ett konkurrensmedel gentemot våra kollegor. Om vi inte kan konkurrera på kvalitet, kommer det på sikt att innebära att utvecklingen av foder stannar av – något som missgynnar lantbrukaren, säger Johan Stensson, Marknadschef Foder.

Bakgrund till beslutet

Stora delar av den svenska rådgivningen använder idag ett fodervärderingssystem kallat NorFor för att beräkna foderstater till nötkreatur. För att underlätta det arbetet delar kraftfodertillverkarna med sig av sina näringsvärden för kraftfoder utifrån fastställda riktlinjer till NorFors fodermedelstabell.

I början av sommaren kom NorFor med uppdaterade riktlinjer för vilka värden från de egna råvaruanalyserna som får användas för att deklarera kraftfodren, samt för vilka det är tvingande att använda NorFors tabellvärden. Tidigare har det endast varit en rekommendation att använda Norfors tabellvärden för så kallad nedbrytningskarakteristika. Detta är nu ändrat till en tvingande regel. Fodertillverkarna får alltså inte längre använda sig av resultat från egna, verkliga, analyser, oavsett om det egna analysunderlaget är större eller mer precist än det som NorFor-tabellen baserat sitt värde på. Inte ens när analysunderlag helt saknas till NorFors tabellvärde får fodertillverkarna använda sina egna analyser. Detta har lett till att Svenska Foder nu tar bort sina foder ut NorFors fodermedelstabell.

Underlaget i NorFors råvaruvärdering begränsat

– In sacco-analyser, som ska användas i analysunderlaget, är kostsamma och tidskrävande – och det gör att analysunderlaget i NorFortabellen ibland är alltför glest, säger Erika Nyström, produktchef Nöt på Svenska Foder.

– Eftersom vi vill producera bästa möjliga foder för våra kunder, fortsätter vi gärna att bekosta analyser av råvaror, fortsätter hon. Det är bästa sättet som vi kan få en tydlig bild av vad vi optimerar våra foder på. Ett större analysunderlag ger ett säkrare värde.

Råvaruvärdering är en oerhört viktig del i Svenska Foders kvalitets- och utvecklingsarbete och därför har de sedan starten av NorFor valt att göra fördjupande analyser för nedbrytningskarakteristika på många av de foderråvaror som används. Framför allt rör det sig om råvaror där de sett att tabellunderlaget i NorFors fodermedelstabell varit begränsat i form av antal analyser, ålder på analyserna eller att ursprunget på de analyserade råvarorna inte speglat de råvaror som används i tillverkningen.

– Vi använder oss av ett snitt av våra egna analyser samt NorFors tabellvärden när vi optimerar och deklarerar våra foder eftersom vi tror att det ger en mer korrekt bild av just de råvaror vi använder, säger Erika Nyström.

– Men denna bild blir inte synlig om vi ska använda enbart NorFors tabellvärden, fortsätter hon.

Förbättrade och säkrare analyser kan inte användas

NorFor har som ambition att utveckla en modell för kontroll och jämförelse av kraftfoder som baseras på en enzymatisk analys av smältbarhet som sedan, genom en ekvation, räknas om till Nel20 – det energimått som används för beräkning av foderstater i NorFors fodervärderingssystem. Denna modell fungerar endast om nedbrytningskarakteristikan för de ingående råvarorna förblir oförändrade och om alla fodertillverkare använder samma råvaruvärden. Detta är en indirekt kontrollmetod vilket innebär att förbättrade och säkrare analyser inte kan användas, eftersom kontrollmetoden då inte fungerar. För att kunna uppdatera råvarorna med nya värden måste ekvationen göras om.

– Vår styrka som företag bygger på att sätta samman foder som skapar lönsamhet för våra kunder, säger Johan Stensson, Marknadschef Foder. Det kräver att vi oavbrutet fördjupar våra kunskaper om de råvaror vi använder. Denna kunskap är vår konkurrenskraft.

– När vi tvingas använda NorFors värden, blir incitamentet att fortsätta investera i våra egna analyser mycket svagt, fortsätter han. Kan vi i Sverige inte längre konkurrera på kvalitet, innebär det att utvecklingen av foder stannar av – något som missgynnar lantbrukaren.

Råvaruvärden förändras, uppdateras och utvecklas

Jordbruksverket har det officiella ansvaret för kontroll av kraftfoder i Sverige idag. Dessa kontroller är baserade på parametrar och analysmetoder som anses ha tillräckligt hög säkerhet för att kunna bedriva en säker kontroll.

– Vi blir mer än gärna kontrollerade i vad vi gör, säger Erika Nyström. Men alla kontroller måste vila på en robust modell och tillförlitliga metoder som kan hantera utveckling och nytillkommen information om råvaror. Tyvärr förutsätter NorFors kontrollmetod att alla foderföretag använder samma ingående råvaruvärden för att den ska fungera och kan inte hantera att de ingående råvaruvärdena kontinuerligt förändras, uppdateras och utvecklas.

Merarbete och kostnader för lantbrukaren

Svenska Foder arbetar nu på att få fram en teknisk lösning som gör att de kan plocka ut dubbla värden för sina kraftfoder. Dels värden de själva optimerar på och deklarerar. Dels vill de försöka tillmötesgå Norfors krav med fasta tabellvärden.

– Om vi hittar denna lösning kommer foderrådgivarna återigen att kunna hitta våra foder i tabellen, konstaterar Erika. Men med värden som vi anser ligger en längre bit från verkligheten, konstaterar Erika. Konsekvenserna för lantbrukaren blir då att:

  • Foderstaten inte blir korrekt anpassad
  • Det går åt mer kraftfoder än nödvändigt
  • Foderstaten blir onödigt dyr

– Med en välgrundad råvaruvärdering som grund för vår foderoptimering vet vi att våra foder håller vad de lovar ute på gårdarna, konstaterar Johan Stensson. Något våra kunder också vittnar om. Att vi inte längre får deklarera samma värden i NorFors tabell som vi optimerar våra foder på är högst beklagligt.

Senaste artiklarna

Alla
Fördjupning
Nyheter
Nyhetsbrev Växtodling
Röst från fältet
Tips & Råd
Search
Mina sidor
Logga in/registrera dig som: