Sök
Stäng denna sökruta.

.

.

Vallensilage till grisar – pågående studier

Svenska Foder har levererat grisfoder till två olika projekt/studier som handlar om att utfodra ensilage i olika former till grisar. Dessa båda studier är ett tydligt exempel på hur man just nu arbetar intensivt på att försöka hitta nya foderalternativ, som kan närproduceras. Hur vi ska kunna bibehålla vår produktion, på ett effektivt och klimatsmart vis i framtiden. 

Pressjuice till grisarna på Sötåsen 

Ett av projekten utförs på naturbruksskolan Sötåsen utanför Töreboda i Västergötland i ett 3-årigt EU-projekt som bär namnet Green Valley. Målet för projektet är att skapa en utvecklingsplattform för bioraffinering. På två olika anläggningar, en i Sverige (Sötåsen) och en i Danmark (Foulum, MidtJylland) vill man försöka demonstrera hur bioraffinering kan utnyttja gräsvallar till att leverera hållbart producerade energiprodukter och proteinfoder. Anna Wallenbeck, Universitetsprefekt vid SLU och en av de ansvariga för projektet när det gäller utfodring till grisarna:

-Målet med vår del av projektet, som berör utfodring och grisar, har varit och är att undersöka hur inkludering av pressjuice från ensilage i foderstaten till ekologiska grisar påverkar tillväxten och den generella välfärden hos grisar i en ekologisk besättning. 

Ingen skillnad i tillväxt – ett bra resultat

I projektet använder man ensilage som producerats på Sötåsen som körts genom en press. Fiberfraktionen efter pressningen ges till korna, pressjuicen går till grisarna. Svenska Foder levererade sitt ekologiska smågrisfoder till projektet.  

Genom att blanda pressjuice i stället för vatten i fodret och minska fodergivan med 10 % i försöksgruppen – skulle man kunna tro att tillväxten också skulle ha minskat med motsvarande 10 %. Men så blev det inte. 

-Första delen av detta projekt har vi arbetat med tillväxtgrisar, berättar Anna Wallenbeck. Här har vi från avvänjning (6 veckor) till leverans (cirka 11 veckor) utfodrat 4 grupper – varav 2 kontrollgrupper med 100% ekologiskt tillväxtfoder och vatten, och två grupper som serverats pressjuice och ekologiskt tillväxtfoder (90 % av proteinbehovet från tillväxtfoder + pressjuice). 

 

-De resultat vi sett i steg 1 av projektet är att det mellan kontrollgrupperna och pressjuicegrupperna inte finns någon skillnad i tillväxt. Grisarna får i sig bra näring med pressjuicen. Trots att man alltså tilldelat cirka 10% mindre fodergiva i de grupper där man tillsätter pressjuice, har man inte fått en 10% minskning av tillväxten.

Varken hälsa eller tillväxt påverkas

Inte heller hälsomässigt fanns det inte några stora avvikelser mellan kontrollgrupper och pressjuicegrupper.

-Hygienmässigt såg man en viss skillnad mellan kontrollgrupper och de båda alternativa grupperna, konstaterar Anna Wallenbeck. Grisarna var något skitigare. Men inte bakåt, så att säga. Det var alltså inte mer diarréer i pressjuicegrupperna. Djuren var smutsiga på huvud och framdelar, vilket snarare tyder på att grisarna kastat runt maten mer. Men eftersom varken hälsa och tillväxt har påverkats innebär det inte något till nackdel för pressjuicen.

Nästa steg i projektet på Sötåsen inkluderar i stället suggorna, där man inte räknar med att ha resultat förrän i april 2022. Även här har Svenska Foder levererat sitt ekologiska suggfoder till projektet. Vi följer upp när resultaten i denna studie är färdiga.

Torkat ensilage i pelletsform ger goda resultat

I den andra studien, som drivs i egen regi av SLU, har man värderat hur utfodringsstrategi och vallgräsensilage påverkar tillväxten i grisproduktion. Denna studie görs på SLU:s Funbo Lövsta, i Uppsala. Johanna Friman, doktorand på Institutionen för husdjurens utfodring och vård, är en av de ansvariga för projektet:

-Projektet som precis som studien på Sötåsen, bygger på det ökade intresset för alternativa råvaror, som idag är väldigt stort, säger Johanna. Det är glädjande. Eftersom vallensilage är en lokal foderprodukt som vi själva kan tillverka inhemskt i landet blir det extra intressant eftersom man då skulle kunna utöka användningsområdet för denna produktion.

-Projektet har löpt på sedan 2019 och är ett 4-årigt projekt, fortsätter Johanna Friman. Målet är att utvärdera användbarheten av gräs/klöverensilage som en lokalt odlad foderresurs i ekologisk grisproduktion. Eftersom tillgången på högvärdiga ekologiska proteinfodermedel är begränsad, är det nödvändigt att försöka hitta och utvärdera alternativa foderkällor till ekologiska grisar.

-Att ge grisar vallfoder ger också grisarna möjlighet att utföra sitt naturliga beteende då de äter, säger Johanna. Det finns andra studier som visat att tarmens mikrober är involverade i utvecklingen av både nervsystem och hjärna – därför kan möjligen ett fiberrikt foder minska såväl stress som ohälsa bland grisarna.

Senaste artiklarna

Alla
Fördjupning
Nyheter
Nyhetsbrev Växtodling
Röst från fältet
Tips & Råd
Sök
Mina sidor
Logga in/registrera dig som: