Optivall – Ekologiska vallblandningarGEV - Godkänd ekologisk vallodling

När vi pratar vallfrö ersätts ordet Eko med GEV - Godkänd Ekologisk Vallodling

Vad är ekologisk produktion?

Jordbruksverket definerar det som följande:
“Ekologisk produktion strävar efter att nyttja naturresurser som energi, mark och vatten på ett långsiktigt hållbart sätt.”

Och utmärker sig framförallt på tre sätt:

  1. Hur man hanterar skadegörare och ogräs.
  2. Hur man ger grödorna tillräckligt med näring.
  3. Att djuren har en viktig roll i produktionen.

Mot skadegörare och ogräs används i första hand lika förebyggande metoder, som varierad växtföljd och användning av motståndskraftiga
sorter.

Som växtnäring används ekologisk stallgödsel, kvävefixerande baljväxter, restprodukter från livsmedelsförädling och annat organiskt material. Att hushålla med växtnäringen och att bygga upp jordens bördighet är viktiga principer.

Djurhållningen strävar efter att djuren ska kunna bete sig så naturligt som möjligt.

“Den ekologiska produktionens varierade växtföljder med större inslag av vall bidrar också till att nå miljömålen; Ett rikt odlingslandskap och Ett rikt växt- och djurliv.”

Källa:  Jordbruksverket

Statens Jordbruksverk bestämmer villkoren för GEV-blandningar. Vi reserverar oss för att villkoren kan ändras under säsong och lokala sortavvikelser kan förekomma p g a frötillgång.