Search
Close this search box.

.

.

Fortsatt uppåtgående trend för Svenska Foder

Svenska Foders hade under 2020 en omsättningsökning på sammanlagt 100 miljoner och man förbättrade sitt resultat med 25 miljoner jämfört med föregående år. Omsättning och resultat är ett kvitto på att man under pandemiåret fortsatt koncentrerat sig på att än bättre knyta samman de olika affärsområdena inom bolaget. ”Vi har en stor bredd vad gäller kompetens, produkter, logistisk hantering och produktion i Svenska Foder, men det är bara om vi lyckas föra samman och dra nytta av denna bredd blir vi ett konkurrenskraftigt bolag. Det har vi gjort bra under året”, säger VD Carsten Klausen.

Effektivitet i ett bolag är värde för kunden

Svenska Foder uppvisar ett resultat för 2020 innan skatt på 60 miljoner SEK. Det är en förbättring med 72% jämfört med 2019. Driftsresultatet hamnar på 120 miljoner SEK, mot föregående års 94 miljoner. Volymmässigt totalt har man ökat med upp emot 10 %. Det visar att Svenska Foder fortsätter föregående års uppåtgående trend. VD Carsten Klausen menar att man arbetat med effektiviteten i bolaget, som både håller omkostnaderna nere och attraherar nya kunder.

-Ett företag, som är så stort som vårt, måste alltid vara noggrann med vilka kostnader man drar på sig, säger Carsten Klausen. Ett växande företag ska titta på två saker: Dels att vara en attraktiv aktör på marknaden, som tar fram nya produkter, som visar att man är innovativ och hjälpa till att utveckla branschen. Men lika viktigt är att hålla koll på utgifterna. Det är så vi visar att vi är ett företag som vill vara med långsiktigt, utan att dra på oss stora utgifter. Under 2020 visar vi att vi med minskade kostnader ändå kunnat åstadkomma en volymökning totalt. Det är en viktig del av vår framgång.

-Den uppgift vi tog på oss 2020 har rent faktiskt genererat resultat – trots ett år som sett så annorlunda ut på grund av pandemin, konstaterar Carsten Klausen vidare. Medarbetarna i bolaget har tagit ett stort ansvar och sett till att vi har kunnat bedriva affärsverksamhet på ett säkert sätt. Med tanke på att vi servar en av de viktigaste näringarna, livsmedelproduktionen, är jag väldigt nöjd med mina medarbetares agerande. Vi har fortsatt att utveckla vårt affärsmannaskap tillsammans med våra kunder – vi kan erbjuda kvalitetsprodukter som genererar resultat effektivt.

Fem verksamhetsområde som backar upp varandra

De fem affärsområdena – Foder, Spannmål, Växtodling, Energi & Retail och Dotterbolag – har alla varit med till att skapa det goda resultatet för året.

-Våra fem affärsområden berör alla delar inom det professionella, säger Carsten Klausen. Uppgiften för oss har varit och är att hitta enkla och tydliga lösningar på hur vi bättre kan sammanföra och dra nytta av respektive områdes erfarenheter. Det har vi lyckats med. Vi arbetar idag långt bättre tillsammans, och befinner oss inte längre i stuprör organisatoriskt. Genom att alla har en bra insyn i vår hela bredd, kan goda synergier uppstå.

-Inom områdena Växtodling och Spannmål har vi sett en fin utveckling. Här har vi också över de senaste åren arbetat med organisationen organisatorisk och det har gett en fin och positiv balans. Vi hade en väldigt torr skörd, vilket inneburit en lägre torkningsintäkt – men det är i gengäld mycket positivt för våra lantbrukare, så det är vi naturligtvis glada över.

-Såväl Foder som Energi & Retail är områden som gått utmärkt, fortsätter Carsten Klausen. Framförallt är det glädjande att vi sett en bra utveckling på Retail-området, vilket vi har våra återförsäljare, egna butiker och franchisebutiker att tacka för. Vi har sett en ökad tillströmning av nya kunder mycket tack vare pandemin – kunder som vi har tagit hand om på ett strålande sätt.

-Foder har också haft ett stort fokus på hållbarhet och kan idag deklarera klimatvärdet i foderdeklarationerna – en stor fråga på dagordningen, inte minst i vår egen koncern. Det är något vi kommer att arbeta intensivt på under de kommande åren inom koncernen och det är en mycket spännande och inspirerande utmaning framöver.

Även dotterbolagen inom Svenska Foder-koncernen har visat fina resultat.

-Vi har starka dotterbolag i Svenska Foder som levererar fina resultat, konstaterar Carsten Klausen. Det är glädjande att vi på ett riktigt bra och effektivt sätt hittar fram till varandra inom koncernen och jobbar för att skapa ett värde i alla led. Vi har idag en fin palett av kompletterande dotterbolag som skapar värde för såväl dem själva och deras kunder som för oss som moderbolag.

Carsten Klausen, VD för Svenska Foder

Rätt organisation skapar rätt resultat

Det goda resultatet 2020 i Svenska Foder är ett tecken på att företaget är på bra gång, efter några tuffa år. Carsten Klausen konstaterar att i en snabbt föränderlig värld, måste företaget bli allt bättre på att hitta nya och spännande vägar till goda resultat. Och med ett gott resultat i ryggen, är det fokus på 2021 att ta nya marknadsandelar genom ett hållbart affärsmannaskap. Men för att kunna uppnå detta måste man ha ett bra lag.

-Organisationen i Svenska Foder har under några år varit inne i en förändringsfas, berättar Carsten Klausen. Både åldersmässigt och jämställdhetsmässigt. Idag har vi en föryngrad organisation där medelåldern ligger på 43, dessutom fortsätter vårt jämställdhetsarbete som följer på vår nyrekrytering: 46% kvinnor och 54% män arbetar i bolaget. Vi har en viktig målsättning som innebär att coacha våra medarbetare så att de vågar ta för sig, ta egna initiativ och vara en del av Svenska Foders utveckling. Idag känns organisationen positiv och vi har en väldigt god stämning i bolaget.

Mål för 2021

Under 2021 år kommer Svenska Foder att färdigställa en hel del nya projekt – bland annat en stor investering på över 40 miljoner kronor på anläggningen i Västerlösa utanför Linköping.

-Här byggs ny spannmålslagring, på sammanlagt 16 000 ton, en ny mottagningshall med kapacitet på 200 ton per timme och en ny tork med kapacitet för 40 ton per timme, säger Carsten Klausen. Dessutom kommer den nya anläggningen att drivas av Biogas, vilket innebär att anläggningen i Västerlösa i princip är helt fossilfri – fabriken drivs av förbränning av träpellets. Det är en strategiskt viktig investering för framtiden.

Under 2020 investerade man även i fodertillverkningen med mikrodosering och en pappersäckningsanläggning, för att möta de krav som ställs på marknaden.

-Dessa investeringar kommer skapa bättre konkurrenskraft på marknaden, och vi kommer fullt ut kunna dra nytta av det under 2021.

Svenska Foders fokus på Retailverksamheten kommer att vara viktig under året som kommer. Återförsäljare, egna butiker, franchisebutiker – tillväxtpotentialen inom detta segment är stor menar Carsten Klausen.

-Eftersom bolaget har en god upparbetad logistik, har vi stora möjligheter att utöka vår affär ytterligare, konstaterar Carsten. Det är en spännande verksamhet med stor potential. Under 2021 kan vi också erbjuda våra kunder att beställa produkter på nätet. Redan idag säljer Svenska Foders koncernbolag Optilab, tjänster via nätet.

Dessa förbättringar är en förutsättning för att vi fortsatt ska kunna göra den uppgift vi tagit på oss att utföra: foderutveckla och erbjuda produkter och effektiv handel som förbättrar lantbrukets resultat på sista raden.

-Vi vill kunna leverera kvalitet som skapar verkligt värde för våra kunder, säger Carsten Klausen. Då måste vi vara noggranna med infrastrukturen.

En stark koncern genererar nya möjligheter

DLG-koncernens fina resultat (se bifogat pressmeddelande) under 2020 skapar en trygghet för Svenska Foder.

-Vi måste givetvis skapa våra egna resultat, men det vi känner att vi med våra kollegor inom koncernen kan åstadkomma mycket tillsammans, genom en öppen dialog med högt i tak, säger Carsten Klausen. Goda idéer premieras, vilket gör det lätt att lyfta frågor och dela idéer med varandra.

Visst finns skillnader mellan koncernens bolag, och olika utmaningar i de olika länderna, men vi arbetar med ett gemensamt åtagande – att skapa värde för lantbruket. Det är detta inspirerande fokus som genererar många nya idéer och som hjälper oss i Svenska Foder att förnya vår verksamhet och pressar oss till att förändra och förbättra vårt beteende.

-Vi arbetar tätt tillsammans med koncernens alla sakkunniga för att vidareutveckla nya foder- och utsädeskoncept, fortsätter Carsten Klausen. Det hjälper oss att inte bli hemmablinda, att våga se utanför boxen, för att hitta nya sätt att utmana oss själv och den svenska marknaden – och det är så vi kan vara en tillgång på marknaden.

Senaste artiklarna

Alla
Fördjupning
Nyheter
Nyhetsbrev Växtodling
Röst från fältet
Tips & Råd
Search
Mina sidor
Logga in/registrera dig som: