Sök
Stäng denna sökruta.

.

.

Gödselstrategi i höstgrödor 2023 – Fokus i fält nr. 1 vecka 9

Nu är våren kommen, och vi har nyss passerat den 1 mars – tid för att gödsla fälten. MEN kör bara om förhållandena är goda och fältet bär traktorn!

Vi ser generellt fina höstgrödor i fält även om några rapsfält har fått vinterskador.

Kvävepriset har fallit något i förhållande till de senaste åren, och det har gödningspriserna också. Det är dock stor skillnad på när man har handlat sin gödning och eventuellt också sålt något av den kommande skörden. Det därför viktigt att man tar utgångspunkt i sin egen situation. Det vill säga vad har man köpt gödningen till för pris, och hur bra ser grödorna ut, vilket utbyte förväntar man sig och inte minst vilket pris har man eller förväntar man sig kunna sälja grödan till. Det kan bli dyrt att spara på insatsvarorna med de förhållandevis goda spannmålspriserna som vi fortsatt har.

Kvävegödslingen ska alltid ske med hänsyn till grödans utveckling, potential, väder och förhållanden på fältet. Det bör även under 2023 vara fokus på en gödningsstrategi som ger en harmonisk tillväxt, liksom att man bör göra en effektiv växtreglering – om det är nödvändigt.

Höstraps: Har din höstraps vinterskador och du tvivlar om den överlever skall du inte ge för mycket kväve vid den första tilldelningen, och därefter vänta 2-3 veckor med att ta beslut om vad som ska ske med den.

En sen andra giva eller en tredjegiva kan dock hjälpa att begränsa risken för liggsäd, och säkra tillräcklig näringstillförsel för god skidfyllning. Det är viktigt at det också är kväve tillgängligt vid skidfyllningen, eftersom kvävet inte är lika mobilt i en rapsplanta som i en spannmålsplanta.

Höstsäd: Har du kraftiga höstgrödor bör de inte startgödas för tidigt eller för kraftigt. Du kan välja mellan två strategier:

  1. Tvådelad giva av kväve, t.ex. 30/70 vid företrädesvis tillväxtstart och stadie 31-32
  2. Tredelad giva av kväve som mest är aktuell om gödningstyperna kräver det, eller om man tillför stora kvävemängder som tillexempelvis brödvete eller om du graderar efter biomassemätningar.

Gödningsstrategi, kvävefördelning till höstspannmål och höstraps under 2023

Delad-giva Grödtill-stånd Gröda Första

Giva

DC

31-32

DC

49-59

2 Kraftig Foderkorn och raps 30 pct. 70 pct.  
2 Normal Foderkorn och raps 40 pct. 60 pct.  
2 Svagt Foderkorn och raps 50 pct. 50 pct.  
3 Kraftig Kvarnvete och högavkastande raps 25 pct. 55 pct. 20 pct.
3 Normal Kvarnvete och högavkastande raps 30 pct. 50 pct. 20 pct.
3 Svagt Kvarnvete och högavkastande raps 40 pct. 40 pct. 20 pct.

Det finns flera möjligheter att anpassa den optimala kvävenivån både på fältnivå och inom själva fältet. Har du möjlighet använd Cropsat, Atfarm eller nollrutor för att nå ditt optimala kvävebehov.

Fosfor, kalium och svavel m.m. skall du tillföra så tidigt i växtzonen som möjligt, normalt vid den första gödningsspridningen eller en särskilt tidig giva. Kom ihåg svavel, i synnerhet bör vinterrapsen få svavel tidigt på våren, medan brödvete också bör tillsättas svavel vid proteingödslingen. Höstraps och vanligt gräs bör tillföras 20 procent svavel i förhållande till kvävemängden, medan de övriga grödorna bör tillföras 10 procent svavel i förhållande till den totala mängden kväve.

Hur mycket fosfor och kalium behövs?

Med kärnan för man bort cirka 3g P/kg och 5g K/kg kärna. Om halmen också bortförs från marken för man bort ytterligare 1g P/kg 8g K/kg halm. Vid ett utbyte på 9 ton vete och 4,5 ton halm bortförs från marken cirka 30 kg P och 80 kg K per ha. Du ska därför känna fältens P-AL-klass och K-AL-klass innan du sparar på fosfor och kalium.

Handelsgödsel måste spridas korrekt!

Handelsgödsel är på många egendomar den största omkostnaden bland insatsvarorna. Känner du din gödningsspridare bra nog, och inte minst, känner du din handelsgödsel bra nog.

Spridning av handelsgödsel kräver uppmärksamhet då en ojämnt spridd gödning kan ha stora ekonomiska konsekvenser i form av lägre utbyte, liggsäd och sämre kvalitet.

Det kan vara stor skillnad på gödningstyperna och deras spridningsegenskaper kan variera mycket. Tillexempel kan samma typ av handelsgödning producerat på 2 olika fabriker men från samma producent, ändå behöva två olika inställningar på gödningsspridaren. Det är därför alltid en god idé att utföra ett spridningstest, så att du har möjlighet att fininställa din gödningsspridare korrekt innan spridningsarbetet på allvar går igång.

Yaras spridarbackar för spridarkontroll ger dig möjlighet att smidigt och lätt kontrollera om gödningen blir spridd korrekt. Kontrollen bör utföras jämnt under spridararbetet och som minimum varje gång man byter gödningstyp. Yaras spridarbackar kan köpas i Yaras webshop på: www.yara.se

Kväverekommendationer till gräsfrövall

Arter som hundäxing, rödsvingel, rörsvingel och ängsgröe har behov för gödning tidigt vid tillväxtstart och det är vanligen i början av mars. Det är dock viktigt att jorden bär, så att man inte gör onödigt djupa spår i marken. Skulle vi få frost kan gödningen köras ut på morgonfrosten eftersom jorden torkar upp under dagen. Det är oftast bäst ekonomi i att köra med en NS-gödning, då användningen av P och K är begränsad. På jordar med lågt P-tal och K-tal kan det dock vara relevant att tillföra en NPKS-gödning.

I tabellen nedan kan man se de vägledande kvävemängderna, men det kan vara stor skillnad på den ekonomiska optimala mängden från mark till mark. Det är därför viktigt att tilldelningen kan anpassas för det enskilda fältet.

På kraftiga fält en delad giva ibland vara en idé för att bättre kontrollera tillväxten och vara en hjälp till tillväxtregleringen. Det är viktigt att fröet står upp vid blomningen och särskilt i arter som ex. Hundäxing, rödsvingel och rörsvingel.

  Kg kväve fröskördeåren
  Vår Tidpunkt
Engelskt rajgräs, Fodersorter 150-170 Slutet av mars
Engelskt rajgräs, Grönytesorter 130-150 Slutet av mars
Hundäxing 120-130 Början av mars
Rödsvingel 60-80 Början av mars
Rörsvingel 90-130 Slutet av mars
Timotej 80-120 April
Ängsgröe 70-100 Början av mars
Ängssvingel 80-110 Slutet av mars

Kvävegödslingen ska alltid ske med hänsyn till grödans utveckling, potential, väder och förhållanden på fältet. Kör inte för tidigt om det betyder att du gör för kraftiga spår på fältet.

Senaste artiklarna

Alla
Fördjupning
Nyheter
Nyhetsbrev Växtodling
Röst från fältet
Tips & Råd
Mina sidor
Logga in/registrera dig som: